Snow-clearing services

03 nov

Number: 10926690

Country: Poland

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


03-11-2018

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
   ul. Głowackiego 56
   Kraków
   30-085
   Poland
   Telephone: +48 124465810
   E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
   Fax: +48 124465702
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
  3. Main activity:
   Other activity: zarządzanie drogami wojewódzkimi
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 z podziałem na części

    Reference number: ZDW-DN-4-271-62/18
   2. Main CPV code:
    90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 90610000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 90610000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 90610000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 90610000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Niniejsze zamówienie składa się z 4 części zamówienia nazywanych na gruncie niniejszego postępowania Zadaniami.

    W ramach dwóch poniżej wymienionych części odpowiadających właściwości terytorialnej dwóch rejonów dróg wojewódzkich (jednostek terenowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie) wydzielone zostały zadania, których dotyczyć mogą oferty częściowe.

    Przedmiotowe zamówienie w ramach każdego z 4 zadań obejmuje wykonywanie usług i robót z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich ujętych w następujące sześć grup:

    Grupa nr 1: Naprawa korpusu drogi

    Grupa nr 2: Odwodnienie

    Grupa nr 3: Bezpieczeństwo

    Grupa nr 4: Estetyka

    Grupa nr 5: Zimowe utrzymanie dróg

    Grupa nr 6: Remonty cząstkowe nawierzchni

   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 147 918 700.38 PLN
  2. Description
   1. Title:

    Część III. Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice ­ Zadanie 1. Droga wojewódzka nr 946, 956, 957

   2. Additional CPV code(s):
    45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 90610000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Drogi wojewódzkie, województwo małopolskie

   4. Description of the procurement:

    Część III. Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice

    ­Zadanie 1. Droga wojewódzka nr 946, 956, 957

    Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich ujętych w następujące sześć grup, obejmujących m.in.

    Grupa nr 1: Naprawa korpusu drogi

    a) Mechaniczne wykonanie wykopu

    b) Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt

    c) Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych

    d) Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem

    e) Uzupełnienie korpusu drogi – wykonanie narzutu kamiennego (luzem)

    f) Wymiana podbudowy z kruszywa

    g) Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach

    h) Ścięcie zawyżonych poboczy

    i) Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży

    Grupa nr 2: Odwodnienie

    a) Renowacja i pogłębianie istniejących rowów

    b) Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie

    c) Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego

    d) Oczyszczenie ścieków i kaskad

    e) Oczyszczanie przepustów drogowych

    f) Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego

    g) Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych

    h) Naprawa, wymiana przykanalików

    i) Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów

    j) Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji

    k) Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg

    Grupa nr 3: Bezpieczeństwo

    a) Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych barieroporęczy na przepustach

    Grupa nr 4: Estetyka:

    a) Oczyszczenie nawierzchni

    b) Koszenie traw

    c) Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew

    d) Wycinka krzewów i samosiewów

    e) Wycinka drzew

    f) Wykonanie nasadzeń drzew

    Grupa nr 5: Zimowe utrzymanie dróg

    a) Zimowe utrzymanie dróg

    Grupa nr 6: Remonty cząstkowe nawierzchni:

    a) Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami

    b) Remont nawierzchni betonem asfaltowym

    c) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

    d) Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi

    e) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

    f) Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym

    g) Wykonanie warstwy bitumicznej

    h) Wykonanie podbudowy bitumicznej

    i) Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego

    j) Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego

    W ramach umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia robót / usług w mniejszym lub większym zakresie, a także zwiększenia lub zmniejszenia ilości oraz zmiany rodzaju robót / usług w zależności od potrzeb Zamawiającego.

    Zamawiający gwarantuje wykonanie 50 % wartości zamówienia (w ramach zadania).

    Zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący – zał. nr 1 SIWZ.

   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Wcześniejsza gotowość do podjęcia działań zimowego utrzymania dróg / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Dysponowanie osobami uprawnionymi do kierowania ruchem / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Część III. Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice ­Zadanie 3. Droga wojewódzka nr 955, 956, 953

   10. Additional CPV code(s):
    45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 90610000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Drogi wojewódzkie, województwo małopolskie

   12. Description of the procurement:

    Część III. Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice

    ­Zadanie 3. Droga wojewódzka nr 955, 956, 953

    Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich ujętych w następujące sześć grup, obejmujących m.in.

    Grupa nr 1: Naprawa korpusu drogi

    a) Mechaniczne wykonanie wykopu

    b) Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt

    c) Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych

    d) Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem

    e) Uzupełnienie korpusu drogi – wykonanie narzutu kamiennego (luzem)

    f) Wymiana podbudowy z kruszywa

    g) Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach

    h) Ścięcie zawyżonych poboczy

    i) Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży

    Grupa nr 2: Odwodnienie

    a) Renowacja i pogłębianie istniejących rowów

    b) Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie

    c) Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego

    d) Oczyszczenie ścieków i kaskad

    e) Oczyszczanie przepustów drogowych

    f) Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego

    g) Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych

    h) Naprawa, wymiana przykanalików

    i) Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów

    j) Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji

    k) Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg

    Grupa nr 3: Bezpieczeństwo

    a) Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych barieroporęczy na przepustach

    Grupa nr 4: Estetyka:

    a) Oczyszczenie nawierzchni

    b) Koszenie traw

    c) Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew

    d) Wycinka krzewów i samosiewów

    e) Wycinka drzew

    f) Wykonanie nasadzeń drzew

    Grupa nr 5: Zimowe utrzymanie dróg

    a) Zimowe utrzymanie dróg

    Grupa nr 6: Remonty cząstkowe nawierzchni:

    a) Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami

    b) Remont nawierzchni betonem asfaltowym

    c) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

    d) Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi

    e) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

    f) Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym

    g) Wykonanie warstwy bitumicznej

    h) Wykonanie podbudowy bitumicznej

    i) Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego

    j) Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego

    W ramach umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia robót / usług w mniejszym lub większym zakresie, a także zwiększenia lub zmniejszenia ilości oraz zmiany rodzaju robót / usług w zależności od potrzeb Zamawiającego.

    Zamawiający gwarantuje wykonanie 50 % wartości zamówienia (w ramach zadania).

    Zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący – zał. nr 1 SIWZ.

   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Wcześniejsza gotowość do podjęcia działań zimowego utrzymania dróg / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Dysponowanie osobami uprawnionymi do kierowania ruchem / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz ­ Zadanie 4. Droga wojewódzka nr 968

   18. Additional CPV code(s):
    45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 90610000
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Drogi wojewódzkie, województwo małopolskie

   20. Description of the procurement:

    Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz

    ­Zadanie 4. Droga wojewódzka nr 968

    Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich ujętych w następujące sześć grup, obejmujących m.in.

    Grupa nr 1: Naprawa korpusu drogi

    a) Mechaniczne wykonanie wykopu

    b) Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt

    c) Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych

    d) Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem

    e) Uzupełnienie korpusu drogi – wykonanie narzutu kamiennego (luzem)

    f) Wymiana podbudowy z kruszywa

    g) Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach

    h) Ścięcie zawyżonych poboczy

    i) Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży

    Grupa nr 2: Odwodnienie

    a) Renowacja i pogłębianie istniejących rowów

    b) Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie

    c) Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego

    d) Oczyszczenie ścieków i kaskad

    e) Oczyszczanie przepustów drogowych

    f) Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego

    g) Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych

    h) Naprawa, wymiana przykanalików

    i) Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów

    j) Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji

    k) Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg

    Grupa nr 3: Bezpieczeństwo

    a) Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych barieroporęczy na przepustach

    Grupa nr 4: Estetyka:

    a) Oczyszczenie nawierzchni

    b) Koszenie traw

    c) Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew

    d) Wycinka krzewów i samosiewów

    e) Wycinka drzew

    f) Wykonanie nasadzeń drzew

    Grupa nr 5: Zimowe utrzymanie dróg

    a) Zimowe utrzymanie dróg

    Grupa nr 6: Remonty cząstkowe nawierzchni:

    a) Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami

    b) Remont nawierzchni betonem asfaltowym

    c) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

    d) Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi

    e) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

    f) Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym

    g) Wykonanie warstwy bitumicznej

    h) Wykonanie podbudowy bitumicznej

    i) Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego

    j) Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego

    W ramach umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia robót / usług w mniejszym lub większym zakresie, a także zwiększenia lub zmniejszenia ilości oraz zmiany rodzaju robót / usług w zależności od potrzeb Zamawiającego.

    Zamawiający gwarantuje wykonanie 50 % wartości zamówienia (w ramach zadania).

    Zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący – zał. nr 1 SIWZ.

   21. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Wcześniejsza gotowość do podjęcia działań zimowego utrzymania dróg / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Dysponowanie osobami uprawnionymi do kierowania ruchem / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
   25. Title:

    Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz ­Zadanie 6. Droga wojewódzka nr 969

   26. Additional CPV code(s):
    45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90630000, 90641000, 45233220, 90610000
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Drogi wojewódzkie, województwo małopolskie

   28. Description of the procurement:

    Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz

    ­Zadanie 6. Droga wojewódzka nr 969

    Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich ujętych w następujące sześć grup, obejmujących m.in.

    Grupa nr 1: Naprawa korpusu drogi

    a) Mechaniczne wykonanie wykopu

    b) Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt

    c) Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych

    d) Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem

    e) Uzupełnienie korpusu drogi – wykonanie narzutu kamiennego (luzem)

    f) Wymiana podbudowy z kruszywa

    g) Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach

    h) Ścięcie zawyżonych poboczy

    i) Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży

    Grupa nr 2: Odwodnienie

    a) Renowacja i pogłębianie istniejących rowów

    b) Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie

    c) Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego

    d) Oczyszczenie ścieków i kaskad

    e) Oczyszczanie przepustów drogowych

    f) Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego

    g) Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych

    h) Naprawa, wymiana przykanalików

    i) Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów

    j) Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji

    k) Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg

    Grupa nr 3: Bezpieczeństwo

    a) Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych barieroporęczy na przepustach

    Grupa nr 4: Estetyka:

    a) Oczyszczenie nawierzchni

    b) Koszenie traw

    c) Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew

    d) Wycinka krzewów i samosiewów

    e) Wycinka drzew

    f) Wykonanie nasadzeń drzew

    Grupa nr 5: Zimowe utrzymanie dróg

    a) Zimowe utrzymanie dróg

    Grupa nr 6: Remonty cząstkowe nawierzchni:

    a) Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami

    b) Remont nawierzchni betonem asfaltowym

    c) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

    d) Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi

    e) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

    f) Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym

    g) Wykonanie warstwy bitumicznej

    h) Wykonanie podbudowy bitumicznej

    i) Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego

    j) Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego

    W ramach umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia robót / usług w mniejszym lub większym zakresie, a także zwiększenia lub zmniejszenia ilości oraz zmiany rodzaju robót / usług w zależności od potrzeb Zamawiającego.

    Zamawiający gwarantuje wykonanie 50 % wartości zamówienia (w ramach zadania).

    Zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący – zał. nr 1 SIWZ.

   29. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Wcześniejsza gotowość do podjęcia działań zimowego utrzymania dróg / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Dysponowanie osobami uprawnionymi do kierowania ruchem / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2018/S 145-332029
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: ZDW-DN-4-271-62/18
   Lot No: 1
   Title:

   Część III. Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 1. Droga wojewódzka nr 946, 956, 957

  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-22
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 2
    Number of tenders received from SMEs: 2
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    p. Kazimierz Sobaniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Hnadlowe "DROGBUD"
    Zawoja 1970
    Zawoja
    34-222
    Poland
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 5 509 336.59 PLN
    Total value of the contract/lot: 4 122 016.10 PLN
   5. Information about subcontracting:

    Short description of the part of the contract to be subcontracted:

    Grupa nr 4: Estetyka (zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie)

    Contract No: ZDW-DN-4-271-62/18
    Lot No: 2
    Title:

    Część III. Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice ­Zadanie 3. Droga wojewódzka nr 955, 956, 953

   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-22
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 2
     Number of tenders received from SMEs: 2
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     p. Paweł Pietrzak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą POL - BRUK Pietrzak Spółka Jawna
     ul. Słowackiego 12/39
     Myślenice
     32-400
     Poland
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 4 140 661.46 PLN
     Total value of the contract/lot: 2 540 620.75 PLN
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: ZDW-DN-4-271-62/18
     Lot No: 3
     Title:

     Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz ­Zadanie 4. Droga wojewódzka nr 968

    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-18
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 2
      Number of tenders received from SMEs: 2
      Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
      Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
      Number of tenders received by electronic means: 0
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o.
      Brzezna 576
      Podegrodzie
      33-386
      Poland
      The contractor is an SME: yes
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
      Initial estimated total value of the contract/lot: 3 060 057.48 PLN
      Total value of the contract/lot: 2 234 214.82 PLN
     5. Information about subcontracting:

      Short description of the part of the contract to be subcontracted:

      Część IV zadanie 4 (zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie)

      Contract No: ZDW-DN-4-271-62/18
      Lot No: 4
      Title:

      Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz­ Zadanie 4. Droga wojewódzka nr 969

     6. Award of contract
      1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-18
      2. Information about tenders:
       Number of tenders received: 2
       Number of tenders received from SMEs: 2
       Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
       Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
       Number of tenders received by electronic means: 0
       The contract has been awarded to a group of economic operators: no
      3. Name and address of the contractor:
       BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o.
       Brzezna 576
       Podegrodzie
       33-386
       Poland
       The contractor is an SME: yes
      4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
       Initial estimated total value of the contract/lot: 3 924 803.59 PLN
       Total value of the contract/lot: 2 354 148.55 PLN
      5. Information about subcontracting:

       Short description of the part of the contract to be subcontracted:

       Część IV zadanie 6 (zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie)

    7. Section VI
     1. Additional information
     2. Procedures for review
      1. Review body
       Urząd Zamówień Publicznych, KIO
       ul. Postępu 17 a
       Warszawa
       02-676
       Poland
       Telephone: +48 224587801
       Fax: +48 224587800
      2. Body responsible for mediation procedures

      3. Service from which information about the review procedure may be obtained

       Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 - Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (teks jedn. Dz.U. 2017 r. poz 1579 ze zm.)

       Urząd Zamówień Publicznych, KIO
       ul. Postępu 17 a
       Warszawa
       02-676
       Poland
       Telephone: +48 224587801
       Fax: +48 224587800
     3. Date of dispatch of this notice
      2018-10-30