Research services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Ministerstwo Obrony Narodowej
Number: 3649725
Publication date: 11-08-2017
Contract value: 860 387 (USD)
Price original: 3 130 087 (PLN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Research services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Ministerstwo Obrony Narodowej
   al. Niepodległości 218
   Warszawa
   00-911
   Poland
   E-mail: zamowienia@mon.gov.pl
   Fax: +48 261840642
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/zamowieniapubliczne-mon/aktualnie-prowadzone-postepowania-1025479/
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro Dyrektora Generalnego
   al. Niepodległości 218
   Warszawa
   00-911
   Poland
   Contact person: 00-911
   E-mail: zamowienia@mon.gov.pl
   Fax: +48 22261874189
   Internet address(es):
   Main address: http://bip.mon.gov.pl/
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Defence
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Nowoczesny opatrunek oparzeniowy o składzie alternatywnym do cząsteczek srebra w zabezpieczeniu medycznym wojsk, jako pokrycie rany oparzeniowej.


    Reference number: 53/ZP/16
   2. Main CPV code:
    73110000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania naukowego nt. Nowoczesny opatrunek oparzeniowy o składzie alternatywnym do cząsteczek srebra w zabezpieczeniu medycznym wojsk, jako pokrycie rany oparzeniowej.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 3 130 087.30 PLN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Projekt badawczy obejmuje następujące zadania w ramach realizacji

    1. Opracowanie analizy porównawczej różnych opatrunków aktywnych stosowanych w leczeniu ran oparzeniowych pod kątem przydatności w zabezpieczeniu medycznym wojsk:

    a) Opracowanie założeń metodycznych do analizy – oczekuje się opracowania cech znamiennych opatrunków z uwzględnieniem specyfiki działań wojskowych

    b) Badanie opatrunków z jonami srebra – oczekuje się raportu w sprawie charakterystyki właściwości jonów srebra w przydatności pola walki

    c) Funkcjonalne założenia przydatności opatrunków w zabezpieczeniu medycznym wojsk, wykonanie badań porównawczych – oczekuje się opracowania analitycznego opatrunków o różnym podłożu ze wskazaniem cech uniwersalnych

    2. Opracowanie raportu z walidacji badań klinicznych – oczekuje się opracowania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie badań laboratoryjno – klinicznych

    a) Opracowanie założeń konstrukcyjnych do nowatorskiego opatrunku;

    b) Badania kliniczne

    3. Opracowanie prototypu (wzoru użytkowego) nowatorskiego opatrunku oparzeniowego z uzyskaniem patentu- oczekuje się rejestracji patentowej lub opisu do nowatorskiego rozwiązania jako wzoru użytkowego

    W wyniku realizacji projektu naukowego przewiduje się wykonanie zadań prowadzących do osiągnięcia następujących efektów:

    1) Opracowanie analizy porównawczej różnych opatrunków aktywnych stosowanych w leczeniu ran oparzeniowych pod kątem przydatności w zabezpieczeniu medycznym wojsk – opracowanie zwarte

    2) Opracowanie prototypu (lub wzoru użytkowego) nowatorskiego opatrunku oparzeniowego

    z uzyskaniem patentu lub zgłoszenia patentowego

    3) Opracowanie raportu z walidacji badań klinicznych – opracowanie zwarte

    4) Raport końcowy

    5) Raporty etapowe.

    Cały projekt powinien osiągnąć co najmniej VIII poziom gotowości technologii.

    Projekt nie przewiduje technologii krytycznej o znaczeniu determinującym, ze względu na potwierdzenie stawianej hipotezy w stosunku do możliwości konstrukcji nowego typu opatrunku oparzeniowego stanowiącego alternatywę do składu jonów srebra.

    Badania kliniczne powinny uwzględniać zarówno próby laboratoryjne pod względem określonych właściwości jak również badania na ochotnikach w grupie klinicznej ok. 100 osób (100 badań).


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Koncepcja / Weighting: 40
    Quality criterion - Name: Kryterium społeczne / Weighting: 5
    Price - Weighting: 55
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Wykonawca musi wykazać że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    W celu wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, (zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016), ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).

    2. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

    3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w trybie art. 26 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnego nadzień złożenia nw. dokumentu, potwierdzającego spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu:

    — dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    — Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu (dziedzina nauk o zdrowiu lub nauk medycznych w dyscyplinie medycyna) – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.8.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ( Dz.U. nr 179 poz. 1065).

    Zamawiający uzna każdą usługę, wykazaną przez wykonawcę, która dotyczy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk o zdrowiu lub nauk medycznych w dyscyplinie medycyna bez znaczenia na wartość tej usługi.

    Badania naukowe – badania, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30.4.2010 r.

    o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z 2011 r. z późn. zm.);

    Prace rozwojowe – prace, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

    o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z 2011 r. z późn. zm.).

    — Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej

    3 (trzema) osobami, których zatrudni na podstawie umowy o pracę w których skład wchodzić będzie: minimum: 3 lekarzy w tym 2 lekarzy, którzy posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii lub chirurgii plastycznej, (wykaz) zdolnych do wykonania zamówienia ze stażem pracy powyżej 3 lat, licząc od dnia nabycia uprawnień, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2015.4.64. t. jedn.) .tj. wykazanie pracowników medycznych i naukowych i/lub badawczo – technicznych zgodnie z art. 43 i 49 ustawy z dnia 30.4.2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96 poz. 618 z późn. zm. ) z podaniem tytułu i stopnia naukowego, zgodnie wykazem osób stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    W celu wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, (zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016), ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).

    2. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

    3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w trybie art. 26 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia nw. dokumentów, potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu:

    — wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wykazem usług stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ;

    — wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nie zbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z wykazem usług stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ;


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-09-19
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-09-19
   Local time: 12:00
   Place:

   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy al. Niepodległości 218 w Warszawie w pok. 728.

   Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy).


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  I.

  1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40 000 PLN (słownie

  złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)

  2. Wadium może być wniesione formach określonych w art. 46 ustawy, w szczególności z art. 46 ust. 6 ustawy.

  3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Bankowy Zamawiającego nr 16 1010

  1010 0041 8313 9120 0000

  4. Wadium w formie pieniężnej musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację, poprzez podanie

  znaku sprawy: 53/ZP/16.

  5. W sprawach dotyczących wadium zastosowanie ma w szczególności art. 46 ustawy.

  II.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

  2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, (zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r.(Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016), ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).

  3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w trybie art. 26 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, nw. oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

  1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

  oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

  4) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

   2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   6. Terminy wniesienia odwołania:

   1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

   2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   6. Terminy wniesienia odwołania:

   1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.


   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-08-09

Other tenders from Poland за for this period

Supervision of building work Source: TED

Engineering design services for the construction of civil engineering works Source: TED

Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights Source: TED

Seminar organisation services Source: TED

Feasibility study, advisory service, analysis Source: TED