Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Miasto Zielona Góra – Miejski Zakład Komunikacji
   Chemiczna 8
   Zielona Góra
   65-713
   Poland
   Telephone: +48 785110499
   E-mail: jrp@mzk.zgora.pl
   Fax: +48 684520455
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: Samorządowy Zakład Budżetowy
  3. Main activity:
   Other activity: transport publiczny
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa wyposażenia autobusów komunikacji miejskiej.


    Reference number: 3/UE/JRP/2017
   2. Main CPV code:
    31700000, 31710000, 31000000, 32000000, 32300000, 48000000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia autobusów komunikacji miejskiej w Zielonej Górze do: 47 nowych autobusów 12 m (solo) z napędem elektrycznym i 17 autobusów 18 m (przegubowych) z silnikiem Diesla oraz dostarczenie i wymiana wyposażenia w 10 autobusach 12 m (solo) i 3 autobusach 18 m (przegubowych).


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    31710000, 31000000, 32000000, 32300000, 48000000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Zielona Góra, województwo lubuskie, Polska.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia autobusów komunikacji miejskiej w Zielonej Górze do: 47 nowych autobusów 12 m (solo) z napędem elektrycznym i 17 autobusów 18 m (przegubowych) z silnikiem Diesla oraz dostarczenie i wymiana wyposażenia w 10 autobusach 12 m (solo) i 3 autobusach 18 m (przegubowych), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Zamówienia dla niniejszego postępowania (dalej: „SIWZ”).

    Przedmiot zamówienia jest jednym z działań realizowanych w ramach Projektu pn.„Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” planowanego do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20 %
    Quality criterion - Name: Pobór energii elektrycznej / Weighting: 20 %
    Price - Weighting: 60 %
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    Zamówienie planowane do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

    Dla niniejszego postępowania został przeprowadzony dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a Pzp. W toku dialogu Zamawiający korzystał z doradztwa oraz zebrał informacje w zakresie niezbędnym do przygotowania postępowania.


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 025-043713
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Title:

  Dostawa wyposażenia autobusów komunikacji miejskiej


 1. Additional information

  Zamówienie planowane do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

  Dla niniejszego postępowania został przeprowadzony dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a Pzp. W toku dialogu Zamawiający korzystał z doradztwa oraz zebrał informacje w zakresie niezbędnym do przygotowania postępowania.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
   Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


   Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
   Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
 3. Date of dispatch of this notice
  2017-08-09

Other tenders from Poland за for this period

Pharmaceutical products Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED