Investigation and security services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Jednostka Wojskowa nr 6021
Number: 3671119
Publication date: 12-08-2017
Contract value: 3 835 865 (USD)
Price original: 3 293 090 (EUR)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Security

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Jednostka Wojskowa nr 6021
   ul. Żwirki i Wigury 9/13
   Warszawa
   00-909
   Poland
   Contact point(s): 00-909
   E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
   Fax: +48 261847577
   Internet address(es):
   General address: http://www.ozgst.wp.mil.pl
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Defence
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w całodobowym systemie zmianowym na rzecz jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Warszawa oraz Stara Miłosna.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w całodobowym systemie zmianowym na rzecz jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021 w tym:

    [część I zamówienia]

    Świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w całodobowym systemie zmianowym na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 2414, zlokalizowanej w kompleksie wojskowym K-0044 przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie, będącej na zaopatrzeniu gospodarczym Jednostki Wojskowej Nr 6021.

    [część II zamówienia]

    Świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w całodobowym systemie zmianowym na rzecz Batalionu Reprezentacyjnego WP, zlokalizowanego w kompleksach wojskowych K-7886 przy ul. Kozielskiej 4A

    w Warszawie oraz K-4699 przy ul. Szkolnej 14 w Starej Miłosnej, będącego na zaopatrzeniu gospodarczym Jednostki Wojskowej Nr 6021.

    [część III zamówienia]

    Świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w całodobowym systemie zmianowym na rzecz na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 5644/ Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, zlokalizowanej w kompleksie wojskowym K-0009 przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie, będącej na zaopatrzeniu gospodarczym Jednostki Wojskowej Nr 6021.

    [część IV zamówienia]

    Świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w całodobowym systemie zmianowym na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 2420, zlokalizowanej w kompleksie wojskowym K-1024 przy ul. 29 Listopada 1 w Warszawie, będącej na zaopatrzeniu gospodarczym Jednostki Wojskowej Nr 6021.

    [część V zamówienia]

    Świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w całodobowym systemie zmianowym na rzecz Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, zlokalizowanego w kompleksie wojskowym K-4742 przy ul. Krajewskiego 3/5 w Warszawie, będącego na zaopatrzeniu gospodarczym Jednostki Wojskowej Nr 6021.

    Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

    79710000 – 4 Usługi ochroniarskie;

    79711000 – 1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu;

    79715000 – 9 Usługi patrolowe;

    79713000 – 9 Usługi strażnicze.

    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki od Nr 1.1 do Nr 1.5. treści SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

    3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku od Nr 1.1. do Nr 1.5. treści SIWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części.

    UWAGA!

    4. ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: ochrony fizycznej osób i mienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, z późn. zm.). ZAMAWIAJĄCY dopuszcza odstępstwo zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tylko w zakresie realizacji doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej realizowanej przez grupę interwencyjną.

    5. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

    6. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

    7. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje aukcji elektronicznej.

    8. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

    9. ZAMAWIAJĄCY nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

    10. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza przeprowadzenie przez WYKONAWCÓW (do dnia złożenia oferty) wizji lokalnej obszarów chronionych, o których mowa w pkt. 1. Wizja lokalna może być przeprowadzona w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-14.00. Zainteresowani WYKONAWCY winni zgłosić do ZAMAWIAJĄCEGO pisemny wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. ZAMAWIAJĄCY potwierdzi możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej we wnioskowanym terminie pisemnie na faks wskazany przez wnioskodawcę. W wizji lokalnej mogą wziąć udział WYKONAWCY lub wyłącznie upoważnieni pracownicy WYKONAWCÓW, posiadający ze sobą:

    1) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);

    2) upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE (lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE lub wyższej), zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

    3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej;

    4) licencję kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

    11. ZAMAWIAJĄCY wprowadza zastrzeżenia wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ kluczowych części zamówienia. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia PODWYKONAWCY/COM wyłącznie w zakresie grupy interwencyjnej.

    W przypadku powierzenia części zamówienia PODWYKONAWCY/ÓW, ZAMAWIAJĄCY żąda, wskazania przez WYKONAWCĘ w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć PODWYKONAWCY oraz podania nazw (firm) PODWYKONAWCY/ÓW.

    Jeżeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż PODWYKONAWCA, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

    Jeżeli powierzenie PODWYKONAWCY wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego PODWYKONAWCY.

    Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że wobec danego PODWYKONAWCY zachodzą podstawy wykluczenia, WYKONAWCA obowiązany jest zastąpić tego PODWYKONAWCĘ lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia PODWYKONAWCY.

    Powierzenie wykonania części zamówienia PODWYKONAWCOM nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

    12. ZAMAWIAJĄCY przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

    [Warunki zastosowania zamówienia powtarzającego się]

    Przewidywany zakres: do 20 % zamówienia podstawowego.

    Udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 nastąpi między innymi w przypadku:

    — przyjęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO na zaopatrzenie nowych jednostek organizacyjnych podlegających ochronie;

    — zwiększenia zakresu i formy usługi w ramach obszarów chronionych, w sytuacji reorganizacji systemu ochrony obszarów chronionych,

    — odstąpienia lub wypowiedzenia podstawowej umowy na świadczenie usługi ochrony osób i mienia;

    — wystąpienia okoliczności skutkującej brakiem zachowania ciągłości usługi ochrony osób i mienia której ZAMAWIAJĄCY nie był w stanie przewidzieć.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    79700000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki od Nr 1.1 do Nr 1.5. treści SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

    Estimated value excluding VAT
    3 293 089.52 EUR
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: yes
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   Starting: 29.12.2017. Completion: 31.12.2018

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w całodobowym systemie zmianowym na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 2414, zlokalizowanej w kompleksie wojskowym K-0044 przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie, będącej na zaopatrzeniu gospodarczym Jednostki Wojskowej Nr 6021.

  1. Short description

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki od Nr 1.1 do Nr 1.5. treści SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

  ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku od Nr 1.1. do Nr 1.5. treści SIWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części.

  ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: ochrony fizycznej osób i mienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, z późn. zm.). ZAMAWIAJĄCY dopuszcza odstępstwo zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tylko w zakresie realizacji doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej realizowanej przez grupę interwencyjną.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  79700000
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 1 417 945.64 EUR
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots

Other tenders from Poland за for this period

Snow-clearing services Source: TED

Data preparation services Source: TED

Security services Source: TED

Snow-clearing services Source: TED

Construction supervision services Source: TED