Security services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Number: 3671135
Publication date: 12-08-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Security

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
   ul. Główna 1
   Oleszno
   78-513
   Poland
   Contact point(s): 78-513
   For the attention of: Maria Bajowska
   Telephone: +48 261474572
   E-mail: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl
   Fax: +48 261474571
   Internet address(es):
   General address: http://16wog.ron.mil.pl
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Defence
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu i konwojowania sprzętu bojowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych środków i materiałów niebezpiecznych, realizowane na rzecz 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO).

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu i konwojowania sprzętu bojowego, broni, amunicji, materiałów wybu-chowych oraz innych środków i materiałów niebezpiecznych, realizowane na rzecz 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO).

    2. Zakres działania SUFO polegać będzie na:

    1) całodobowej ochronie osób i mienia, znajdujących się w granicach chronionych kom-pleksów (obszaru i obiektów na nim znajdujących się) zgodnie z planem ochrony jed-nostki wojskowej i instrukcją ochrony poprzez posterunki stałe, ruchome, doraźne i patrole, dozorców, portierów realizując patrolowanie, obserwację oraz uruchomienie patroli (grup) interwencyjnych, które przybędą i podejmą się czynnego działania każ-dorazowo po uzyskaniu sygnału o zagrożeniu obiektu;

    2) ograniczeniu skutków możliwych zagrożeń zewnętrznych wynikających z:

    3) działania zorganizowanych grup przestępczych i terrorystycznych;

    4) przeniknięcia na teren chronionych kompleksów, grup sabotażowo-dywersyjnych lub pojedynczych osób w celu uszkodzenia, zniszczenia bądź zaboru urządzeń i sprzętu;

    5) uniemożliwienia wtargnięcia nieupoważnionych osób postronnych w obszar chronio-nych kompleksów;

    6) wydawanie i przyjmowanie depozytu kluczy od drzwi wejściowych, krat wejściowych i sejfu w dni robocze oraz wolne i święta na żądanie;

    7) sprawdzanie właściwego zabezpieczenia obiektów, budynków, pomieszczeń oraz prowadzenie kontroli stanu ich zabezpieczenia po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy;

    8) kontrolowanie dokumentów uprawniających do wejścia (wyjścia), wjazdu (wyjazdu) na (z) teren(u) i przebywania na chronionym kompleksie (obiekcie) wojskowym, nie dopuszczeniu do nieuprawnionego wnoszenia (wynoszenia), wwożenia (wywożenia) mienia oraz uniemożliwianiu nielegalnego wejścia osób postronnych i wjazdu nieu-prawnionych pojazdów na teren chroniony;

    9) prowadzenie kontroli uprawnień do przebywania na terenie chronionym, osób i pojaz-dów, w szczególności nieposiadających w widocznych miejscach identyfikatorów (przepustek);

    10) kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przez osoby przebywające na terenie kompleksu wojskowego ustalonych norm zachowania oraz zasad porządku publicz-nego, w tym przestrzegania zasad parkowania pojazdów;

    11) strzeżenie powierzonego pod ochronę mienia, urządzeń wspomagających ochronę, zabezpieczeniu ich przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem na terenie kompleksów wojskowych;

    12) wzywanie do opuszczenia obiektu osób naruszających porządek publiczny,

    z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19.12.2013 r (Dz.U. z 2013 r. poz. 1681) w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów;

    13) kontrolowanie przestrzegania przez pracowników i inne osoby przebywające na tere-nie chronionym obowiązujących przepisów porządkowych, ochronnych, przeciwpoża-rowych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości;

    14) wymuszaniu posłuszeństwa względem osób, wobec których podejmowana jest inter-wencja, wszelkimi środkami z użyciem środków przymusu bezpośredniego; z zacho-waniem zasad określonych w ustawie z dnia 24.5.2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628 ze zm.);

    15) ciągłe nadzorowanie systemów alarmowych (tj. systemów sygnalizacji włamania i na-padu, kontroli dostępu i systemu alarmu pożarowego) wspomagających ochronę fi-zyczną obiektów przez osoby pełniące obowiązki dyżurnego operatora LCN oraz rea-gowania na wszystkie przypadki naruszenia systemu ochrony, zakłócenia porządku publicznego, awarii urządzeń, klęsk żywiołowych oraz innego tego typu zdarzeń ma-jących znamiona zagrożenia dla ochrony obiektów. Sprawowaniu nadzoru nad odbio-rem, gromadzeniem w buforze zdarzeń i przetwarzaniem informacji przychodzących z systemów alarmowych do LCN-ów.;

    16) współpracować z Administratorem Systemów Alarmowych kompleksu w zakresie diagnozowania i utrzymania sprawności technicznej systemów urządzeń alarmowych, archiwizowania zdarzeń alarmowych i systemowych oraz odpowiednim wykorzystaniu możliwości technicznych urządzeń alarmowych do wsparcia ochrony fizycznej;

    17) zapewnienie dodatkowej ochrony związanych z sytuacjami kryzysowymi, mobilizacyj-nymi i osiągania gotowości do podjęcia działań w ramach stanu osobowego składu zmiany do czasu odwołania przez Oficera Dyżurnego JW

    18) wzmocnienie ochrony kompleksów w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych w ramach stanu osobowego składu zmiany do czasu odwołania przez Oficera Dyżurne-go JW

    19) zapewnienie dodatkowej ochrony związanej z sytuacjami kryzysowymi (awarią sys-temu alarmowego itp.) w ramach stanu osobowego składu zmiany do czasu odwoła-nia przez Oficera Dyżurnego JW

    20) wykonywanie innych zadań wynikających z Planu Ochrony kompleksów wojskowych, instrukcji ochrony, tabel posterunków oraz realizacji wydanych decyzji i poleceń Dowódcy JW

    21) reagowanie na przypadki bezprawnego filmowania, fotografowania i szkicowania elementów ochranianej infrastruktury bez stonowanego zezwolenia.

    22) utrzymywanie patroli (grup) interwencyjnych na pojazdach mechanicznych gotowych do natychmiastowego użycia,

    23) przekazywanie Żandarmerii Wojskowej, Policji lub wojskowym organom porządko-wym osób ujętych podczas wykonywania zadań ochronnych,

    24) współpraca z wewnętrzną służbą ochrony oraz wojskową ochroną przeciwpożarową, jeśli znajduje się na terenie jednostki wojskowej lub w obrębie ochranianych obiektów

    25) współpraca z Żandarmerią Wojskową, wojskowymi organami porządkowymi i Policją, strażą pożarną na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

    26) przestrzeganie należytej czystości w rejonie posterunków i w miejscu pełnienia służby (pomieszczenia zajmowane przez SUFO).

    27) składanie ustnego meldunku dowódcy ochrony oficerowi dyżurnemu JW o sytuacji na posterunkach i po zakończeniu patrolu.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    79710000, 79711000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   Starting: 01.12.2017. Completion: 01.12.2020

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Całodobowa, bezpośrednia i pośrednia (za pomocą urządzeń technicznych: systemów alar-mowych, telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostępu) ochrona fizyczna tere-nu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia, a także zapewnienie porządku publicznego na ochranianym obszarze Jednostki Wojskowej 1696 Złocieniec realizowana przez Specjali-styczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO).

  1. Short description

  Całodobowa, bezpośrednia i pośrednia (za pomocą urządzeń technicznych: systemów alar-mowych, telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostępu) ochrona fizyczna tere-nu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia, a także zapewnienie porządku publicznego na ochranianym obszarze Jednostki Wojskowej 1696 Złocieniec realizowana przez Specjali-styczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO).

  Miejsce realizacji zamówienia:

  78-524 Złocieniec, ul. Czwartaków 4.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  79710000, 79711000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 01.12.2017. Completion: 01.12.2020
  5. Additional information about lots


  Lot No: 2 Lot title: Całodobowa, bezpośrednia i pośrednia (za pomocą urządzeń technicznych) ochrona fizyczna terenu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia, a także zapewnienie porządku publicznego na ochranianym obszarze Jednostki Wojskowej 1965 Oleszno realizowana przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO).

  1. Short description

  Całodobowa, bezpośrednia i pośrednia (za pomocą urządzeń technicznych) ochrona fizyczna terenu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia, a także zapewnienie porządku publicznego na ochranianym obszarze Jednostki Wojskowej 1965 Oleszno realizowana przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO).

  Miejsce wykonywania zadania: ul. Główna 1; 78-513 Oleszno.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  79710000, 79711000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 01.12.2017. Completion: 01.12.2020
  5. Additional information about lots


  Lot No: 3 Lot title: Całodobowa, bezpośrednia i pośrednia (za pomocą urządzeń technicznych: systemów alar-mowych, telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostępu) ochrona fizyczna tere-nu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia, a także zapewnienie porządku publicznego na ochranianym obszarze 21 Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach (21 CPL) reali-zowana przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO).

  1. Short description

  Całodobowa, bezpośrednia i pośrednia (za pomocą urządzeń technicznych: systemów alar-mowych, telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostępu) ochrona fizyczna tere-nu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia, a także zapewnienie porządku publicznego na ochranianym obszarze 21 Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach (21 CPL) reali-zowana przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO).

  Miejsce realizacji zamówienia: 64-915 Jastrowie – Nadarzyce 84 A,

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  79710000, 79711000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 01.12.2017. Completion: 01.12.2020
  5. Additional information about lots


  Lot No: 4 Lot title: Całodobowa, bezpośrednia i pośrednia (za pomocą urządzeń technicznych: systemów alarmowych, telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostępu) ochrona fi-zyczna terenu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia, a także zapewnienie porządku publicznego na ochranianym obszarze Jednostki Wojskowej 4094 w Wałczu realizo-wana przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO).

  1. Short description

  Całodobowa, bezpośrednia i pośrednia (za pomocą urządzeń technicznych: systemów alarmowych, telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostępu) ochrona fi-zyczna terenu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia, a także zapewnienie porządku publicznego na ochranianym obszarze Jednostki Wojskowej 4094 w Wałczu realizo-wana przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO).

  Miejsce realizacji zamówienia: 78-600 Wałcz, ul. Kościuszki 24.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  79710000, 79711000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 01.12.2017. Completion: 01.12.2020
  5. Additional information about lots


  Lot No: 5 Lot title: Całodobowa, bezpośrednia i pośrednia (za pomocą urządzeń technicznych: systemów alarmowych, telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostępu) ochrona fi-zyczna terenu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia, a także zapewnienie porządku publicznego na ochranianym obszarze 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim (16 WOG), realizowana przez Specjalistyczną Uzbrojoną Forma-cję Ochronną (SUFO).

  1. Short description

  Całodobowa, bezpośrednia i pośrednia (za pomocą urządzeń technicznych: systemów alarmowych, telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostępu) ochrona fi-zyczna terenu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia, a także zapewnienie porządku publicznego na ochranianym obszarze 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim (16 WOG), realizowana przez Specjalistyczną Uzbrojoną Forma-cję Ochronną (SUFO).

  Miejsce realizacji zamówienia 78-513 Oleszno, ul. Główna1.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  79710000, 79711000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 01.12.2017. Completion: 01.12.2020
  5. Additional information about lots


  Lot No: 6 Lot title: Ochrona fizyczna polegająca na bezpośredniej i pośredniej (za pomocą urządzeń technicznych) ochronie fizycznej w obiektach Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU)

  1. Short description

  Ochrona fizyczna polegająca na bezpośredniej i pośredniej (za pomocą urządzeń technicznych) ochronie fizycznej w obiektach Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU)

  w Szczecinku, realizowanej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SU-FO).

  Miejsce wykonywania zadania: ul. Kościuszki 55, 78-400 Szczecinek.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  79710000, 79711000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 01.12.2017. Completion: 01.12.2020
  5. Additional information about lots


  Lot No: 7 Lot title: Całodobowa, bezpośrednia i pośrednia (za pomocą urządzeń technicznych: systemów alarmowych i systemu kontroli dostępu) ochrona fizyczna terenu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia, a także zapewnienie porządku publicznego na ochranianym obsza-rze 1 RBLog w Wałczu realizowana przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO).

  1. Short description

  Całodobowa, bezpośrednia i pośrednia (za pomocą urządzeń technicznych: systemów alarmowych i systemu kontroli dostępu) ochrona fizyczna terenu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia, a także zapewnienie porządku publicznego na ochranianym obsza-rze 1 RBLog w Wałczu realizowana przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO).

  Miejsce realizacji zamówienia: 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 76/5.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  79710000, 79711000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 29.12.2017. Completion: 01.12.2020
  5. Additional information about lots


  Lot No: 8 Lot title: Przedmiotem zamówienia jest usługa konwojowania sprzętu bojowego, broni, amuni-cji, materiałów wybuchowych oraz innych środków i materiałów niebezpiecznych dla 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim (zwanym dalej 16 WOG) przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (SUFO).

  1. Short description

  Przedmiotem zamówienia jest usługa konwojowania sprzętu bojowego, broni, amuni-cji, materiałów wybuchowych oraz innych środków i materiałów niebezpiecznych dla 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim (zwanym dalej 16 WOG) przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (SUFO).

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  79710000, 79711000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 01.01.2018. Completion: 31.12.2018
  5. Additional information about lots


 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na przedmiot zamówienia

    w wysokości:

    1) Zadanie nr 1: 100 000 PLN,

    2) Zadanie nr 2: 250 000 PLN,

    3) Zadanie nr 3: 180 000 PLN

    4) Zadanie nr 4: 120 000 PLN.

    5) Zadanie nr 5: 100 000 PLN

    6) Zadanie nr 6: 4 000 PLN

    7) Zadanie nr 7: 43 000 PLN

    8) Zadanie nr 8: 4 500 PLN

    Wadium w II części postępowania.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1.Wykonawca składa wniosek, której elementami składowymi są między innymi:

    1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – za-łącznik do Informacji.

    2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik do Informacji.

    Uwaga! Powyższe oświadczenie składa również każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów (w tym podwykonawców), na za-soby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

    2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę:

    1) ważną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na pro-wadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizo-wanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej,

    2) decyzję przyznającą prawo posiadania broni palnej – w celu ochrony obiektów i kon-wojów,

    3) Certyfikat AQAP albo inny dokument, wystawiony przez niezależny podmiot, zajmują-cy się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, po-twierdzający spełnienie wymagań jakościowych w zakresie ochrony osób i mienia.

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych ust. 2, pkt 1 winien spełnić każdy Wykonawca, natomiast w pkt 2 i 3 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców.

    3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawo-dowej, Zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia:

    1) wykazu usług jakie wykonali, lub wykonują, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okre-sie, wykonał co najmniej trzy usługi, odpowiadających swoim rodzajem usługom sta-nowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miej-sca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załącze-niem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych do-kumentów – inne dokumenty;

    2) oświadczenie że Wykonawca zatrudni minimalną ilość pracowników spełniających odpowiednie wymagania i posiadających uprawnienia;

    4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, zgodnie z zapisem art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, w związku z czym:

    W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na tej podstawie zamawiający żąda:

    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu re-strukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 poz. 1574, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspoko-jenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171);.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca posiada:

    a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na dowód czego przed-stawią opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż:

    Zadanie Nr 1 – 1 500 000 PLN

    Zadanie Nr 2 – 1 000 000 PLN

    Zadanie nr 3 – 1 000 000 PLN

    Zadanie Nr 4 – 1 000 000 PLN

    Zadanie Nr 5 – 1 500 000 PLN

    Zadanie Nr 6 – 1 000 000 PLN

    Zadanie Nr 7 – 1 000 000 PLN

    Zadanie Nr 8 – 1 000 000 PLN

    Wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej winna być sumą wartość ubezpieczeń na które Wykonawca złożył oferty, i tak np.: jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka zadań wartość ubezpieczenia winna być sumą ubezpieczeń poszczególnych zadań.

   3. Technical capacity
   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Restricted
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
    Envisaged minimum number: 1
    maximum number: 10
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Zamawiający zaprosi do złożenia oferty dla każdej części nie więcej niż dziesięciu Wyko-nawców, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu, wykażą brak podstaw do wyklu-czenia oraz uzyskają najwyższą punktację w ww. kryterium selekcji. W przypadku gdy dwóch lub więc wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów w kryte-rium selekcji, zamawiający dokona zsumowania wartości wykazanych usług w złożonych przez wykonawców dodatkowych wykazach. O ostatecznej kolejności wniosków decy-dować będzie większa suma kwot wykonanych lub wykonywanych usług. Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przekaże zaproszonym Wykonawcom SIWZ wraz z załącznikami drogą elektroniczną lub faksem. Wykonawca niezaproszony do składania ofert będzie traktowany, jako wykluczony z postę-powania o udzielnie zamówienia.

   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. 1) cena. Weighting: 80
    2. 2) ilość pracowników ochrony przewidzianych do realizacji umowy przez wyko-nawcę. Weighting: 20
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    11.09.2017
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Poland
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
   8. Conditions for opening of tenders
    Place:

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
  3. Additional information
  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   11.08.2017

Other tenders from Poland за for this period

Snow-clearing services Source: TED

Construction supervision services Source: TED

Credit granting services Source: TED

Security services Source: TED

X-ray devices Source: TED