X-ray devices

Country: Poland
Language: EN PL
Number: 3671239
Publication date: 12-08-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

Instead of:

Część nr: 2 Nazwa: System cyfrowej mammografii do screeningu oraz Aparat RTG z funkcją skopii

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

dla części I – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

dla części II – 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca zobligowany jest wnieść wadium w wysokości stanowiącej sumę kwot dla części na które składa ofertę.

Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na

nr rachunku 21 1050 1041 1000 0022 1245 4744

z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu P/21/RTG/2017 część …”.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu 60 dni od daty przyjęcia przez Sekretariat Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne

do dokonania oceny spełniania

wymogów: 1. Wykonawca

zobowiązany jest dołączyć do

oferty aktualne na dzień składania

ofert oświadczenie złożone na

formularzu jednolitego europejskiego

dokumentu zamówienia (JEDZ),

sporządzonego zgodnie z wzorem

standardowego formularza

określonego w rozporządzeniu

wykonawczym Komisji Europejskiej

w zakresie wskazanym w załączniku

nr 4 do SIWZ.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Łączna cena ofertowa brutto. Waga 33

2. Parametry jakościowe. Waga 47

3. Okres gwarancji. Waga 20

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

a) dla części I zamówienia – co najmniej dwa zamówienia o wartości min. 200 000 PLN brutto każde polegających na ucyfrowieniu urządzeń do Rtg

b) dla części II zamówienia – co najmniej dwa zamówienia o łącznej wartości min. 600 000 PLN brutto, z czego:

i. co najmniej jedno polegało na dostawie i montażu urządzenia do mammografii,

ii. co najmniej jedno polegało na dostawie i montażu urządzeń Rtg ze skopią,

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne

do dokonania oceny spełniania

wymogów: 1) zaświadczenia

właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania

ofert, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym

organem podatkowym w sprawie

spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji

właściwego organu;

2) Wykonawca spełni warunek jeżeli

wykaże, że posiada środki finansowe

lub zdolność kredytową w wysokości

nie mniejszej niż:

a) 200 000 PLN brutto dla części I

zamówienia,

b) 600 000 PLN brutto dla części II

zamówienia

W przypadku ubiegania się przez

wykonawcę o więcej niż jedną

część zamówienia wykonawca

zobligowany jest wykazać

posiadanie środków finansowych lub

zdolności kredytowej w wysokości

nie mniejszej niż suma kwot

wymienionych w punktach od a) do

b), odpowiednio dla tych części na

jakie składana jest oferta.

VI.3) Informacje dodatkowe:

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

Read:

Część nr: 2 Nazwa: System cyfrowej mammografii do screeningu oraz Aparat RTG z funkcją skopii

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w miesiącach: 26 miesięcy (od udzielenia zamówienia).

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

dla części I – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) dla części II – 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca zobligowany jest wnieść wadium w wysokości stanowiącej sumę kwot dla części na które składa ofertę.

Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na nr rachunku 21 1050 1041 1000 0022 1245 4744 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu P/21/RTG/2017 część …”.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (dla każdej z części zamówienia).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Część nr 1:

Zamawiający zobowiązuje się

do regulowania należności nie

później niż w ciągu 60 dni od

daty przyjęcia przez Sekretariat

Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury, przelewem

na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze. Za dzień

zapłaty uznaje się datę obciążenia

rachunku Zamawiającego.

część nr 2:

1. Zamawiający określa jako wiążący

sposób finansowania leasing operacyjny (w rozumieniu ustawy

o podatku dochodowym od osób

prawnych – tekst jedn. Dz.U. z 2011

Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

2.Czynsz inicjalny wynosi 550 000 PLN

brutto.

3.Ustala się okres finansowania na

26 miesięcy;

4.Zamawiający wymaga aby

leasing kończył się wykupem po

zakończeniu umowy – 5 % wartości

urządzeń wynikający z oferty

wykonawcy (ostatnia – 26 rata

leasingu).

5. Pozostała część wynagrodzenia

zostanie podzielona na 25 równych

miesięcznych rat, płatnych na

podstawie każdorazowo wystawianej

do 10 dnia miesiąca faktury

6. Zamawiający zobowiązuje się

do regulowania należności nie

później niż w ciągu 60 dni od

daty przyjęcia przez Sekretariat

Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury, przelewem

na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze. Za dzień

zapłaty uznaje się datę obciążenia

rachunku Zamawiającego.

7. Warunkiem wystawienia faktury

jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

1. Zamawiający wykluczy z

postępowania na podstawie ustawy

Pzp zgodnie z art. 24 ust.1 oraz art.

24 ust.5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp.

2. Wykluczenie wykonawcy

następuje:

1) w przypadkach, o których mowa

w art. ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt

14 ustawy Pzp, gdy osoba, o

której mowa w tych przepisach

została skazana za przestępstwo

wymienione w ust. 1 pkt 13 lit.

a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od

dnia uprawomocnienia się wyroku

potwierdzającego zaistnienie jednej

z podstaw wykluczenia, chyba że

w tym wyroku został określony inny

okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt

14, gdy osoba, o której mowa w

tych przepisach, została skazana za

przestępstwo wymienione w ust. 1

pkt 13 lit. d,

b) w art.24 ust. 1 pkt 15,

3) jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia

odpowiednio uprawomocnienia się

wyroku potwierdzającego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba

że w tym wyroku został określony

inny okres wykluczenia lub od dnia

w którym decyzja potwierdzająca

zaistnienie jednej z podstaw

wykluczenia stała się ostateczna;

4) w przypadkach, o których mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5

pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od

dnia zaistnienia zdarzenia będącego

podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w

art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął

okres, na jaki został prawomocnie

orzeczony zakaz ubiegania się o

zamówienia publiczne;

6) w przypadku, o którym mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie

upłynął okres obowiązywania

zakazu ubiegania się o zamówienia

publi 3. Wykonawca, który podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 i

art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy

Pzp, może przedstawić dowody na

to, że podjęte przez niego środki

są wystarczające do wykazania

jego rzetelności, w szczególności

udowodnić naprawienie szkody

wyrządzonej przestępstwem

lub przestępstwem skarbowym,

zadośćuczynienie pieniężne za

doznaną krzywdę lub naprawienie

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie

stanu faktycznego oraz współpracę

z organami ścigania oraz podjęcie

konkretnych środków technicznych,

organizacyjnych i kadrowych, które

są odpowiednie dla zapobiegania

dalszym przestępstwom lub

przestępstwom skarbowym lub

nieprawidłowemu postępowaniu

wykonawcy. Przepisu zdania

pierwszego nie stosuje się, jeżeli

wobec wykonawcy, będącego

podmiotem zbiorowym, orzeczono

prawomocnym wyrokiem sądu

zakaz ubiegania się o udzielenie

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres

obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega

wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,

uwzględniając wagę i szczególne

okoliczności czynu wykonawcy,

uzna za wystarczające dowody

przedstawione na podstawie ust. 3.

5. W przypadkach, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19

ustawy Pzp, przed wykluczeniem

wykonawcy, Zamawiający zapewnia

temu wykonawcy możliwość

udowodnienia, że jego udział w

przygotowaniu postępowania o

udzielenie zamówienia nie zakłóci

konkurencji.

6. Zamawiający może wykluczyć

wykonawcę na każdym etapie

postępowania o udzielenie

zamówienia.

VII. Wykaz oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających brak

podstaw wykluczenia.

1. Wykonawca zobowiązany jest

dołączyć do oferty aktualne na

dzień składania ofert oświadczenie

złożone na formularzu jednolitego

europejskiego dokumentu

zamówienia (JEDZ), sporządzonego

zgodnie z wzorem standardowego

formularza określonego w

rozporządzeniu wykonawczym

Komisji Europejskiej w zakresie

wskazanym w załączniku nr 4

do SIWZ. Informacje zawarte

w oświadczeniu będą stanowić

wstępne potwierdzenie, że

wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. Oświadczenie

winno zawierać w szczególności informacje:

1) o tym, że Wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu

określone przez Zamawiającego

w części SIWZ – Zamawiający

wymaga, aby wykonawca w celu

potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu w zakresie

kryteriów kwalifikacji opisanych w

części IV JEDZ wypełnił jedynie

sekcję ALFA (A) w części IV i nie

wypełniał żadnej z pozostałych sekcji

w części IV;

2) o tym, że Wykonawca nie podlega

wykluczeniu z powodów wskazanych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt

1,2, 4 i 8 ustawy Pzp – oświadczenie

o podleganiu wykluczeniu z powodu

okoliczności wymienionych w art. 24

ust.1 pkt 13-14 ustawy Pzp, które nie

stanowią implementacji art. 57 ust.1

dyrektywy 2014/24/UE wykonawca

składa w części III JEDZ Tabela

D „Inne podstawy wykluczenia o

charakterze krajowym”;

3) o podwykonawcach, na zasobach

których Wykonawca nie polega,

jeśli jest już wiadome Wykonawcy

jakim podwykonawcom zamierza

powierzyć wykonanie części

zamówienia.

Wykonawca w terminie 3 dni od

dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy

Pzp, przekaże Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności

lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania

z innym wykonawcą nie prowadzą

do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie

zamówienia – Wzór oświadczenia

stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

Część nr 1:

1. Łączna cena ofertowa brutto.

Waga 33

2. Parametry jakościowe. Waga 47

3. Okres gwarancji. Waga 20

Część nr 2:

1. Łączna cena ofertowa brutto.

Waga 33.

2. Parametry jakościowe. Waga 40.

3. Wysokość raty (miesięcznej)

leasingowej. Waga 7.

4. Gwarancja. Waga 20.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne

do dokonania oceny spełniania

wymogów: Wykonawca spełni

warunek jeżeli wykaże, że w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy

— w tym okresie wykonał:

a) dla części I zamówienia – co

najmniej dwa zamówienia o wartości

min. 200 000 PLN brutto każde

polegających na ucyfrowieniu

urządzeń do Rtg

b) dla części II zamówienia – co

najmniej dwa zamówienia o łącznej

wartości min. 600 000 PLN brutto, z

czego:

i. co najmniej jedno polegało na

dostawie i montażu urządzenia do

mammografii,

ii. co najmniej jedno polegało na

dostawie i montażu urządzeń

Rtg ze skopią,1. Wykonawca

zobowiązany jest dołączyć do

oferty aktualne na dzień składania

ofert oświadczenie złożone na

formularzu jednolitego europejskiego

dokumentu zamówienia (JEDZ),

sporządzonego zgodnie z wzorem

standardowego formularza

określonego w rozporządzeniu

wykonawczym Komisji Europejskiej

w zakresie wskazanym w załączniku

nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte

w oświadczeniu będą stanowić

wstępne potwierdzenie, że

wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca spełni warunek jeżeli

wykaże, że posiada środki finansowe

lub zdolność kredytową w wysokości

nie mniejszej niż:

a) 200 000 PLN brutto dla części I

zamówienia,

b) 600 000 PLN brutto dla części II

zamówienia

W przypadku ubiegania się przez

wykonawcę o więcej niż jedną

część zamówienia wykonawca

zobligowany jest wykazać

posiadanie środków finansowych lub

zdolności kredytowej w wysokości

nie mniejszej niż suma kwot

wymienionych w punktach od a) do

b), odpowiednio dla tych części na

jakie składana jest oferta.

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, że działając

na podstawie art. 24aa ustawy Pzp

najpierw dokona oceny ofert, a

następnie zbada, czy wykonawca,

którego oferta została oceniona

jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu.

Other additional information

Z treści ogłoszenia jasno wynika, iż są to dostawy a nie usługi.


Other tenders from Poland за for this period

Maintenance and repair of office machinery Source: TED

Vehicle bodies, trailers or semi-trailers Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Media storage and reader devices Source: TED

Portable computers Source: TED