Research services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Number: 3671813
Publication date: 12-08-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Research services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
   Wawelska 52/54
   Warszawa
   00-922
   Poland
   Telephone: +48 223692900
   E-mail: katarzyna.galecka@gdos.gov.pl
   Fax: +48 223692120
  2. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  3. Main activity:
   Environment
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wskazania możliwości ustanawiania zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku.


    Reference number: BDG-WZP.261.4.2017 1/GDOŚ/2017
   2. Main CPV code:
    73110000, 79100000, 90720000, 90713000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej wskazania możliwości ustanawiania zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13.4.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.) o którym mowa w art. 187 ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519).


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    79100000, 90720000, 90713000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej wskazania możliwości ustanawiania zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13.4.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.) o którym mowa w art. 187 ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519).

    2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Doświadczenie zepołu / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 066-124476
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Title:

  Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wskazania możliwości ustanawiania zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku


 1. Additional information

  1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

  2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

  3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

  4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  1) pieniądzu;

  2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  3) gwarancjach bankowych;

  4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

  5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

  5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 nr rachunku: 19 1010 1010 0060 1513 9120 0000 z adnotacją „Wadium – nr ref.: 1/GDOŚ/2017”.

  Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

  6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy złożyć w oryginale, w oddzielnej kopercie, w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w Kancelarii, pokój nr 472 oznaczonej zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 1 SIWZ, z adnotacją „Wadium”.

  7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

  1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

  2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia;

  3) kwotę gwarancji/poręczenia;

  4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/ poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587840
   E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
   Fax: +48 224587800
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, dział VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

   3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej

   lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 6 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

   8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

   10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

   11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy

   z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529, z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

   12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

   13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia

   17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

   14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.


   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587840
   E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
   Fax: +48 224587800
 3. Date of dispatch of this notice
  2017-08-11

Other tenders from Poland за for this period

Non-residential property services Source: TED

Public road transport services Source: TED

Street-cleaning and sweeping services Source: TED

Software package and information systems Source: TED

Training services Source: TED