Computer equipment and supplies

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Politechnika Wrocławska
   Wybrzeże Wyspiańskiego 27
   Wrocław
   50-370
   Poland
   Telephone: +48 713204159
   E-mail: justyna.kulpa@pwr.edu.pl
   Fax: +48 713202143
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.przetargi.pwr.edu.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: uczelnia wyższa
  5. Main activity:
   Education
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    ZP/BZP/123/2017 – Dostawa biurowego sprzętu komputerowego o ustalonym standardzie dla Politechniki Wrocławskiej.


    Reference number: ZP/BZP/123/2017
   2. Main CPV code:
    30200000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa biurowego sprzętu komputerowego o ustalonym standardzie dla Politechniki Wrocławskiej.

    2. Klasyfikacja wg kodu CPV:

    30200000-0 Sprzęt komputerowy;

    30213000-5 Komputery osobiste;

    30231300-0 Monitory ekranowe;

    30213100-6 Komputery przenośne.

    3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).

    4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

    5. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi: do 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

    5.1. Dostawy urządzeń ze stawką 23 % VAT będą realizowane w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia cząstkowego dla zamawianego sprzętu.

    5.2. Dostawy urządzeń ze stawką 0 % VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z poźn. zm.) realizowane będą w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia doręczeni.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    30213000, 30231300, 30213100
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ)

    1. Zestaw komputerowy według standardu ZK_1

    2. Zestaw komputerowy według standardu ZK_2

    3. Zestaw komputerowy według standardu ZK_3

    4. Zestaw komputerowy według standardu ZK_4

    5. Zestaw komputerowy według standardu ZK_5

    6. Zestaw komputerowy według standardu ZK_A0

    7. Zestaw komputerowy według standardu ZK_A1

    8. Zestaw komputerowy według standardu ZK_B0

    9. Zestaw komputerowy według standardu ZK_B1

    10. Laptop według standardu LP_1

    11. Laptop według standardu LP_2

    12. Laptop według standardu LP_3

    13. Laptop według standardu LP_4

    14. Laptop według standardu LP_A0

    15. Laptop według standardu LP_A1

    16. Laptop według standardu LP_B0

    17. Laptop według standardu LP_B1

    18. Laptop według standardu LP_C0

    19. Laptop według standardu LP_D0

    20. Laptop według standardu LP_E0

    21. Monitor według standardu M_1

    22. Monitor według standardu M_2

    23. Monitor według standardu M_3

    24. Monitor według standardu M_4.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
    Cost criterion - Weighting: 50
    Cost criterion - Weighting: 10
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 18
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień składania ofert:

    1.1. Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej JEDZ sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego

    w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej dostępnym na stronie https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia i wypełnić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 4. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    1.2. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp – Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów (w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia), które określają w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego i zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

    1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim się powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów.

    1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

    2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

    3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

    W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 uPzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

    3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    C.d. z III.1.1)

    3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

    3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

    3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

    3.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności

    3.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

    3.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r poz. 716)

    W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

    3.8. wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

    3.9. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy.

    4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 3.1 – 3.7 niniejszego rozdziału.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    C.d.

    5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1-3.4 niniejszego rozdziału, składa:

    5.1. dot. ppkt 3.1 – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp

    5.2. dot. ppkt 3.2-3.4 – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

    5.2.1. nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    5.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

    5.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 5.1 i 5.2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt 5.2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    5.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 5.3 stosuje się.

    5.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 3.1 niniejszego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w ppkt 5.1 niniejszego rozdziału, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 5.3 stosuje się.

    6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

    7. Forma dokumentów:

    7.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

    7.2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

    7.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

    8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz (dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp tj:

    1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

    w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

    1.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

    2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    2.3. zdolności technicznej lub zawodowej

    Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie.

    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

    2.3.1 zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

    jednorazową lub sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego w ciągu kolejnych 12 miesięcy – dla co najmniej jednego podmiotu na łączną kwotę 600 000 PLN brutto

    Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE).

    3) spełniają przez oferowane dostawy wymagania określone przez Zamawiającego

    W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (Załącznik nr 3 do SIWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców), Zamawiający żąda:

    opisów produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, tj.: Wykonawca przedkłada opis oferowanego przedmiotu zamówienia pozwalający stwierdzić zgodność z opisem przedmiotu zamówienia – odpowiednio wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SIWZ.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2) ppkt 2.3. niniejszego rozdziału w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8.

    Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

    1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

    2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.2) odpowiednio ppkt 2.3 niniejszego rozdziału.

    3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    1. Jako odrębny Załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

    2. Zgodnie z przepisem art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy, stanowiący odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-09-21
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-09-21
   Local time: 11:00
   Place:

   Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, bud. A-5, pok. 407, 50-370 Wrocław.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Oferta musi składać się z:

  1. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ (i odpowiednio w ogłoszeniu);

  2. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SIWZ;

  3. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa poniżej (jeżeli dotyczy);

  4. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 2a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.


   jw.
   Warszawa
   Poland
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-08-11

Other tenders from Poland за for this period

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Source: TED

Orthopaedic supplies Source: TED

Media storage and reader devices Source: TED

Disposable gloves Source: TED

Firearms Source: TED