Computer equipment and supplies

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
   ul. Ziołowa 45/47
   Katowice
   40-635
   Poland
   Telephone: +48 323598449
   E-mail: mstefanowicz@gcm.pl
   Fax: +48 322029501
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.bip.gcm.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa urządzeń i materiałów komputerowych.


    Reference number: DZ/3321/130/17
   2. Main CPV code:
    30200000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest:

    Dostawa urządzeń i materiałów komputerowych:

    Zad. 1 Wsparcie techniczne wraz z dostawa komputera sterującego do badań elektrofizjologicznych

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

    w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

    ul. Ziołowa 45/47, 40–635 Katowice – Ochojec.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest:

    Dostawa urządzeń i materiałów komputerowych:

    Zad. 1 Wsparcie techniczne wraz z dostawa komputera sterującego do badań elektrofizjologicznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b.3.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia opisanego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty.

    Rozwiązanie równoważne oznacza rozwiązanie umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego w SIWZ za pomocą innych rozwiązań.

    Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany określić i opisać rozwiązania równoważne, wypełniając odpowiednio Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

    3.4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.

    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert kryterium cena waga: 60 % termin wykonania zamówienia waga: 20 % kryterium gwarancja waga: 20 %.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 28
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: – Zadanie 1 – 2 000 PLN. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    1) nie podlegają wykluczeniu;

    2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

    5.1.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.

    5.1.2. Na podstawie art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

    1) warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:

    Zamawiający nie konkretyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 1 Pzp.

    6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

    6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

    1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).

    — sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,

    — złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

    Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w jego imieniu składa go pełnomocnik tego Wykonawcy;

    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotyczące każdego podwykonawcy.

    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotyczące tych podmiotów.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    1) nie podlegają wykluczeniu;

    2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

    5.1.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.

    2) warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

    Zamawiający nie konkretyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp.

    3) warunek zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

    Zamawiający nie konkretyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

    6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

    1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).

    — sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,

    — złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

    Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w jego imieniu składa go pełnomocnik tego Wykonawcy;

    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotyczące każdego podwykonawcy.

    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotyczące tych podmiotów.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    1) nie podlegają wykluczeniu;

    2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

    5.1.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

    6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

    1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).

    — sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,

    — złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

    Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w jego imieniu składa go pełnomocnik tego Wykonawcy;

    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotyczące każdego podwykonawcy.

    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotyczące tych podmiotów.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Wykonawca jest zobowiązany do dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 28 dni roboczych od daty zawarcia umowy.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-09-28
   Local time: 09:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-09-28
   Local time: 10:00
   Place:

   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7

   Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

   Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

   40-635 Katowice – Ochojec, ul. Ziołowa 45/47,

   pok. 51 (budynek administracji).


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: – Zadanie 1 – 2 000 PLN. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

   17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu

   o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.

   17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej, określony w pkt. 7.1 SIWZ.

   17.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1-4 Pzp.

   17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

   Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

   17.6. Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w art. 179-198 lit.g) Pzp.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

   17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu

   o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.

   17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej, określony w pkt. 7.1 SIWZ.

   17.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1-4 Pzp.

   17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

   Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

   17.6. Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w art. 179-198 lit.g) Pzp.


   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Internet address: www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-08-10

Other tenders from Poland за for this period

Pharmaceutical products Source: TED

Laser printers Source: TED

Engineering design services Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work for sports facilities Source: TED