Parts and accessories for metal-working machine tools

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Powiat Jasielski
Number: 3730723
Publication date: 16-08-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Machine tools electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Powiat Jasielski
   Rynek 18
   Jasło
   38-200
   Poland
   Telephone: +48 134486408
   E-mail: inwestycje@powiat.jaslo.pl
   Fax: +48 134463189
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://powiat.jaslo.pl/zamowienia/
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Starostwo Powiatowe w Jaśle, pokój nr 314 (sekretariat Starosty)
   6851949925
   Rynek 18
   Jasło
   38-200
   Poland
   Contact person: 38-200
   Telephone: +48 134486408
   E-mail: inwestycje@powiat.jaslo.pl
   Fax: +48 134463189
   Internet address(es):
   Main address: https://www.powiat.jaslo.pl/
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle.


    Reference number: IN-II.272.43.2017
   2. Main CPV code:
    42674000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I”.

    2. Przedmiot zamówienia (szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ) obejmuje wyposażenie pracowni w placówce edukacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, zwane dalej CKP poprzez dostawę i montaż dodatkowej osi dla frezarki CNC.

    3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie fabrycznie nowego wyposażenia, określonego w SIWZ na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby placówki edukacyjnej wskazanej poniżej, wniesienie wyposażenia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz uruchomienie wyposażenia w Centrum Kształcenia Praktycznego – ul. Staszica 30 B, 38-200 Jasło.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    42674000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Jasło.


   4. Description of the procurement:

    1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I”.

    2. Przedmiot zamówienia (szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ) obejmuje wyposażenie pracowni w placówce edukacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, zwane dalej CKP poprzez dostawę i montaż dodatkowej osi dla frezarki CNC.

    3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie fabrycznie nowego wyposażenia, określonego w SIWZ na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby placówki edukacyjnej wskazanej poniżej, wniesienie wyposażenia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz uruchomienie wyposażenia w Centrum Kształcenia Praktycznego – ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 60
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: RPPK.06.04.02-18-0008/16.
   13. Additional information:

    Informacja do sekcji II.2.5):

    a.w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 24 miesięcy – 0,00 pkt

    b.w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 36 miesięcy – 20,00 pkt

    c.w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 48 miesięcy – 40,00 pkt.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Warunki realizacji umowy określone zostały w SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-09-25
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-09-25
   Local time: 12:30
   Place:

   Zamawiający dokona otwarcia ofert w swojej siedzibie, tj:

   ul. Rynek 18, 38-200 Jasło (pokój nr 212).

   Minimalny okres, w którym wykonawca będzie związany ofertą określony został w sekcji IV.2.6 jako 2 miesiące,przy czym jeden miesiąc to 30 dni, a zatem Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni od daty składania ofert.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Informacja do sekcji II.2.5):

  a.w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 24 miesięcy – 0,00 pkt

  b.w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 36 miesięcy – 20,00 pkt

  c.w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 48 miesięcy – 40,00 pkt.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800/ 224587803
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g).

   2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g).

   2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800/ 224587803
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-08-14

Other tenders from Poland за for this period

Agricultural, farming, fishing, forestry and related products Source: TED

Petroleum (crude) Source: TED

Electricity power lines Source: TED

Security cameras Source: TED

Batteries Source: TED