Credit granting services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Powiat Jasielski
Number: 3859935
Publication date: 23-08-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Credit granting services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Powiat Jasielski
   Rynek 18
   Jasło
   38-200
   Poland
   Telephone: +48 134486408
   E-mail: inwestycje@powiat.jaslo.pl
   Fax: +48 134463189
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://powiat.jaslo.pl/zamowienia/
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Starostwo Powiatowe w Jaśle, pokój nr 314 (sekretariat Starosty)
   6851949925
   Rynek 18
   Jasło
   38-200
   Poland
   Contact person: 38-200
   Telephone: +48 134486408
   E-mail: inwestycje@powiat.jaslo.pl
   Fax: +48 134463189
   Internet address(es):
   Main address: https://www.powiat.jaslo.pl/
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do kwoty 7.500.000 zł.


    Reference number: IN-II.272.38.2017
   2. Main CPV code:
    66113000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do kwoty 7.500.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

    2. Kredyt pobierany będzie w terminach i kwotach wynikających z potrzeb płatniczych Zamawiającego. Pobranie kredytu:

    a. I transza – 2.000.000 zł – termin uruchomienia do 15 listopada 2017 r.,

    b. II transza – 2.000.000 zł – termin uruchomienia od 10 grudnia 2017 r.,

    c. III transza – 3.500.000 zł – termin uruchomienia do 31 grudnia 2017 r.)

    3. Całkowite wykorzystanie kredytu nastąpi do 31 grudnia 2017 roku. (Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia całości kredytu. Minimalna kwota uruchomienia kredytu 4.000.000 zł).


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Jasło.


   4. Description of the procurement:

    1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do kwoty 7.500.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

    2. Kredyt pobierany będzie w terminach i kwotach wynikających z potrzeb płatniczych Zamawiającego. Pobranie kredytu:

    a. I transza – 2.000.000 zł – termin uruchomienia do 15 listopada 2017 r.,

    b. II transza – 2.000.000 zł – termin uruchomienia od 11 grudnia 2017 r.,

    c. III transza – 3.500.000 zł – termin uruchomienia do 31 grudnia 2017 r.)

    3. Całkowite wykorzystanie kredytu nastąpi do 31 grudnia 2017 roku. (Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia całości kredytu. Minimalna kwota uruchomienia kredytu 4.000.000 zł)

    4. Spłata kredytu od I kwartału 2018 roku do IV kwartału 2027 roku włącznie na koniec każdego kwartału:

    a. 12 rat po 75.000,00 zł,

    b. 24 raty po 225.000,00 zł,

    c. 4 raty po 300.000,00 zł

    5. Spłata odsetek nastąpi począwszy od IV kwartału 2017 roku do IV kwartału 2027 roku na koniec każdego kwartału.

    6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

    7. W sytuacji gdy kredyt spłacony będzie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.

    8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.

    9. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR – 3M powiększone o marżę banku. Stawka WIBOR – 3M ustalona dla kolejnych okresów obrachunkowych będzie średnią arytmetyczną stawek WIBOR-3M z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego kwartał.

    10. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

    11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

    12. Rok rozliczeniowy 365 dni.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2027-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, jeżeli ustawa z dnia 29.08. 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm. ) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub dokumenty równoważne. W przypadku Banku Państwowego (art. 14 i nast. Pr. Bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.;

    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne itp.) powinni wykazać, że warunek ten spełnia co najmniej jeden Wykonawca z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    1. W treści umowy znajdą się m. in. następujące zapisy:

    Istotne warunki umowy stanowią zapisy części III SIWZ.

    2. W przypadku nie wykonania umowy Wykonawca zapłaci Powiatowi Jasielskiemu karę umowną w wysokości 3 % wartości przedmiotu umowy.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-02
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-02
   Local time: 11:30
   Place:

   Siedziba Zamawiającego: ul. Rynek 18, 38-200 Jasło (pokój nr 212). Informacja do części IV.2.6: minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą określony jako 2 miesiące, przy czym jeden miesiąc rozumiany jest jako 30 dni.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OCENY OFERT, A NASTĘPNIE ZBADANIA, CZY WYKONAWCA KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 24AA UST. 1 USTAWY).

  2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

  1)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy;

  2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów t.j. posiadania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, jeżeli ustawa z dnia 29.08. 1997 r. – Prawo bankowe nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub dokumenty równoważne. W przypadku Banku Państwowego (art. 14 i nast. Pr. Bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.;

  3. Ofertę stanowi: wypełniony druk „oferta”–zał.nr 1 do SIWZ,JEDZ-zał.nr 2 do SIWZ,wyliczenie wartości zamówienia- zał.nr 3 do SIWZ ,pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

  4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j.:

  1) Zezw.Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, jeżeli ustawa z dnia 29.08. 1997 r. – Prawo bankowe nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gosp.w zakresie objętym zamówieniem lub dokumenty równoważne. W przyp. Banku Państwowego (art. 14 i nast. Pr. Bankowe) wystarczy podanie rocznika,numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku

  2) informacji z KRK – zgodnie z SIWZ;

  3) zaświadczenia właściwego naczelnika US – zgodnie z SIWZ;

  4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu – zgodnie z SIWZ;

  5) odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – zgodnie z SIWZ;

  6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

  7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

  8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

  5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów o których mowa w dziale XXII podr. III ust. 1 SIWZ składają dokumenty określone w dziale XXII podr. III ust. 2 SIWZ.

  6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

  o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy przekazuje zamawiającemu zgodnie z załącznikiem do SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

  7. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800/ 224587803
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósłlub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g).

   2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósłlub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g).

   2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800/ 224587803
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-08-21

Other tenders from Poland за for this period

Vehicle towing-away services Source: TED

Architectural services for buildings Source: TED

Insurance services Source: TED

Security services Source: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Source: TED