Teaching equipment

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Powiat Jasielski
Number: 3884082
Publication date: 24-08-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Powiat Jasielski
   Rynek 18
   Jasło
   38-200
   Poland
   Telephone: +48 134486408
   E-mail: inwestycje@powiat.jaslo.pl
   Fax: +48 134463189
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle oraz Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle.


    Reference number: IN -II.272.19.2017
   2. Main CPV code:
    39162100, 42674000, 39162100
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I”.Przedmiot zamówienia (szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ) obejmuje wyposażenie pracowni w 2 placówkach edukacyjnych:

    1) Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, zwane dalej CKP:

    a) oprogramowanie CAM do maszyn CNC dydaktycznych i przemysłowych;

    b) dostawa i montaż dodatkowej osi dla frezarki CNC.

    2) Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, zwany dalej ZST:

    a) pracowni elektromechaniki i maszyn elektrycznych;

    b) pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

    w ramach następujących zadań:

    ZADANIE NR 1: SPRZĘT ELEKTRONICZNY, ELEKTROTECHNICZNY, ELEKTROMECHANICZNY, POMIAROWY

    ZADANIE NR 2: OBRABIARKI, OPROGRAMOWANIE, NARZĘDZIA I AKCESORIA

    ZADANIE NR 3: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM DODATKOWEJ OSI OBRÓBCZEJ DO FREZARKI CNC.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM DODATKOWEJ OSI OBRÓBCZEJ DO FREZARKI CNC


   2. Additional CPV code(s):
    42674000, 39162100
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Jasło.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I”, w tym:

    1 Dostawa wraz z montażem dodatkowej osi obróbczej (tzw. 4 –ta oś), pasującej do posiadanej 3 osiowej frezarki CNC 1 kpl.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:

    Informacja do sekcji II.2.5):

    Gwarancja – 40,00 pkt:

    a. w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 24 miesięcy – 0,00 pkt

    b. w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 36 miesięcy – 20,00 pkt

    c. w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 48 miesięcy – 40,00 pkt.


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 121-244563
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Contract No: IN-II.272.19.2017
  Lot No: 3
  Title:

  DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM DODATKOWEJ OSI OBRÓBCZEJ DO FREZARKI CNC


 1. Additional information

  Informacja do sekcji II.2.5):

  Gwarancja – 40,00 pkt:

  a. w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 24 miesięcy – 0,00 pkt

  b. w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 36 miesięcy – 20,00 pkt

  c. w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 48 miesięcy – 40,00 pkt.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800/ 224587803
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g).

   2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800/ 224587803
 3. Date of dispatch of this notice
  2017-08-23

Other tenders from Poland за for this period

Various office equipment and supplies Source: TED

Operating-theatre instruments Source: TED

Operating-theatre instruments Source: TED

Operating-theatre instruments Source: TED

Operating-theatre instruments Source: TED