Assembly and erection of prefabricated structures

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Number: 3987453
Publication date: 30-08-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
   ul. Centralna 53
   Kraków
   31-586
   Poland
   Telephone: +48 126167416
   E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
   Fax: +48 126167417
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej poprzez wymianę wiat przystankowych oraz budowę zadaszeń w nowych lokalizacjach – etap II.


    Reference number: 21-V-2017
   2. Main CPV code:
    45223800
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Przedmiot koncesji obejmuje budowę wiat przystankowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zarówno jako wymianę wiat istniejących, jak i budowę zadaszeń w nowych lokalizacjach. Przewiduje się, iż zadaniem objętych zostanie ok. 100-186 lokalizacji na terenie Krakowa, lecz ostateczna ilość będzie wynikiem przeprowadzonych negocjacji z zainteresowanymi podmiotami, które przystąpią do postępowania.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-08-28
 3. Original notice reference
  2017/S 110-221997
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: VI.3
   Place of text to be modified: VI.3
   Instead of:

   2. Wymagania dotyczące wniesienia wadium: przed terminem składania ofert Wykonawcy wniosą wadium w wysokości 10 000 zł.


   Read:

   2. Wymagania dotyczące wniesienia wadium: przed terminem składania ofert Wykonawcy wniosą wadium w wysokości 10 000 zł:0

   a) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

   b) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.

   c) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

   d) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/.

   e) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (D.U. z 2015 poz. 2164 t.j. z późn. zm.).


  2. Other additional information

Other tenders from Poland за for this period

Repair and maintenance services Source: TED

Installation of outdoor illumination equipment Source: TED

Engineering design services Source: TED

Sale of travel tickets and package tours services Source: TED

Sale of travel tickets and package tours services Source: TED