Engineering design services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Number: 4175238
Publication date: 09-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Engineering services Transport

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
   ul. Centralna 53
   Kraków
   31-586
   Poland
   Telephone: +48 126167416
   E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
   Fax: +48 126167417
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.zikit.krakow.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Bud. ścieżki row. od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul. Brogi–Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj.


    Reference number: 1/IX/2017
   2. Main CPV code:
    71320000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Zamawiający info,że Projekt ubiega się o dofinan. ze środków Europ .Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT) Wykonawca zobow jest udzielić: min okres gwarancji 60 mies,maks. okres gwarancji 120 mies.(Oferty zawier. okres gwar. krótszy niż 60 mies zostaną odrzucone).Umowa o podwykonawstwo, której przedm są r. budow, powinna być zgodna z zał.2 do SIWZ,tj. wzorem umowy.Niespełnienie warunk. dot. podwykonawców zawart. we wzorze umowy spowoduje zgłosz. przez Zamawiającego odp. zastrz lub sprzeciw. Termin wyk. zam. 30.9.2018 r.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45233162, 71240000, 45231400
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Kraków.


   4. Description of the procurement:

    Zakres robót proj. obej:Nawierzchnie ścieżek rower.,chodn.,ciągów pieszo-rower.,zjazdów,pow. wyniesionych,zatok autobus. wraz z podbud.;Elem. układu komunik. – kostka beton.,obrzeża,krawężniki,ścieki,ławy beton.,wygrodzenia,elementy małej archit.;Zabezp. skarp,konstrukcje oporowe;Winda dla rowerzystów oraz osób niepełnospr.;Schody do przejścia podziemnego pod torami kolejowymi;Infrastr. techn. – oświetlenie,odwodnienie;Organizacja ruchu czasowa oraz stała,elem. uspokojenia ruchu;Inne elem. zagosp. terenu (wycinka zieleni,nasadzenia zamienne, nawierzchnie trawiaste);Zabezp. oraz usuwanie kolizji z istniejącą infrastr. techn.;Pełnienie nadzoru autorskiego. Wszelkie koszty niezbędne do oprac. dok. proj.(wyk badań,pomiarów,pozyskania map,pozwoleń,zwolnień,warunków,opinii,uzgodnień,dec. admin,odstępstw) oraz wykon. i odbioru robót budow. ponosi Wykonawca.Zakres robót bud. obejm.:Roboty rozbiórk.;Roboty ziemne;Zabezp. oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastr. techn.;Budowa i przebud. niezbędnej infrastr. tj. oświetlenia, odwodnienia;Wykonanie konstrukcji oporowych i zabezp. skarp;Budowa oraz przebud. schodów do przejścia podziemnego;Wykonanie windy dla rowerzystów oraz osób niepełnosprawnych;Wykonanie podbudowy pod ścieżki rowerowe,chodniki,ciągi pieszo-rowerowe,zjazdy,powierzchnie wyniesione,zatoki autobus.;Bud. i przebud. naw.,ścieżek rowerowych,chodników,ciągów pieszo-rowerowych,zjazdów,zatok autobus.;Budowa obrzeży,krawężników,ścieków, ław betonowych;Wykonanie wygrodzeń;Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,elem. uspokojenia ruchu;Wykonanie innych elementów zagosp. terenu (wycinka kolidującej zieleni wraz z wykonaniem nasadzeń zamiennych, wykonanie nawierzchni trawiastych).Zamawiający opisał przedm. zam. za pomocą PFU. Zamawiający wymaga etap. prac. Etap I – na odcinku od ul.Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady:4 m-ce od podpisania umowy przez Wykonawcę oprac. dok. proj. (projekt bud. i wyk.) wraz z uzyskaniem ostat. decyzji admin.;6 m-cy od podpisania umowy wykon. robót bud..Etap II – odcinek ulic Brogi – Rakowicka wraz z dostos. tunelu łączącego powyższe ulice,- 6 m-cy od podpisania umowy oprac. dokum. proj.,- do dnia 30.09.2018 r. wykon. robót bud. na powyższym odcinku. Wytyczne do proj. urządz. dźwig. (windy, schody ruchome) przy obiektach inż:- Dźwigi osobowe zlokal. przy obiektach inż. powinny być proj. zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dot. dźwigów i elem. bezp. do dźwigów (Dz.U. Unii Europejskiej L 96/251),- Dźwigi osobowe powinny spełniać następ. wymagania:~ napęd elektr., energooszcz.;~ przystos. do osób niepełnospr. tj. kabina o wymiarach min. 1110 x 1400 mm, drzwi automat. przesuwane o min. szer. 900 mm, poręcze w kabinie, przyciski w panelu sterowania i przyciski przywołania kabiny wyposażone w alfabet Braill"a, inform. głosowa o przystanku,na którym znajduje się winda;~ oświetlenie awaryjne kabiny dźwigu (w przypadku zaniku napięcia);~ drzwi automat. przesuwne z kurtyną podczerwieni zabezp. przed ściśnięciem;~ elem. wyposaż. kabiny dźwigu wandaloodporne;~ kabiny dźwigu oraz podłoga wykonane ze stali nierdzewnej;~ oświetlenie kabiny LED, zabezp. przed kradzieżą i dewastacją;~ kamera w kabinie dźwigu zamont. w sposób niedostępny dla wandali;~ podgrzewane progi drzwi (w okresie zimowym);~ zadaszenia nad wejściami do windy;Wyk. spec. oznak. tunelu Brogi – Rakowicka,wskaz. na przedł. ścieżki rower. i jego wykorzyst. przez rowerzystów.W zadaniu należy ująć bud. kanal. światł. 2x 110 DVK. Kanaliz.kablową (światłowodową) należy zaproj.i wykonać jako kanaliz. pierwotną z rur 2xfi110 DVK i studni kablowych teletechn. typu SK-2. Studnie 2 pokrywowe należy wypos. w jedną pokrywę z wywietrznikiem. Opis na żeliwnym wywietrzniku „Sygnalizacja Kraków”. Przepusty pod drogami wykon. metodą przewiertów rurami grubościennymi RHDPEp 110x6,3.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-09-30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Kanalizacja powinna być zgodna z normami:ZN-96/TPSA-011- Telek. kanaliz. kablowa. Ogólne wymag. techn.ZN-96/TPSA-012- Kanalizacja kablowa pierwotna. Ogólne wymagania techn..

    ZN-96/TPSA-023- Studnie kablowe. Wymagania i badania.Wykonawca zob. jest do codziennego wysyłania raportów o ilości pracowników prac. na budowie codziennie do godz. 8.30 za pośr. poczty elektr.sekretariat@zikit.krakow.pl.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust.3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podst. umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następ. czynności w zakresie realizacji zam.: a)pracowników niższego szczebla tech – organiz. i realizacja robót budowl.;b) pracowników fiz. – bezpośred. wykon. robót budowl.2.Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określ. w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ust. Pzp.3.Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:a)oświadczenie Wykonawcy dot. speł. warunków udziału w zakresie wymag. doświad. zawodowego – jednolity dokument (JEDZ); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów skład. wspólną ofertę składa odrębnie) jednolity dokument (JEDZ);c) oświad., że osoby, które będą uczestniczyć w wykonyw. zamówienia posiad. wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień jednolity dokument (JEDZ).4.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów: a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 716).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 PLN.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000 PLN.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1.Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych o długości min. 200 m oraz budowy lub przebudowy sygnalizacji świetlnej. 2.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (co najmniej jedna osoba odrębnie dla każdej branży) tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg zał. nr 3;

    2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczeg. zmiany osób nadzor., terminu rozp. lub zakoń. robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – szczeg. przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postan. Umowy. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz harmonogram robót oraz wykaz podwyk., bądź inf. o braku podwykonawców, oświadcz. Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdz. posiadanie uprawnień.3.Wykonanie specjalnego oznakowania tunelu Brogi – Rakowicka,wskaz. na przedłużenie ścieżki rower. i jego wykorzystanie przez rowerzystów.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-20
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-20
   Local time: 13:00
   Place:

   1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: A.Dobrucka – JRP tel. (012) 616-71-50 (spr. meryt.), J. Żakowski – JRP tel. (012) 616-71-51 I.Lorek – DzZP tel. (012) 616-71-13 (spr. proced.).2.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Kanalizacja powinna być zgodna z normami:ZN-96/TPSA-011- Telek. kanaliz. kablowa. Ogólne wymag. techn.ZN-96/TPSA-012- Kanalizacja kablowa pierwotna. Ogólne wymagania techn..

  ZN-96/TPSA-023- Studnie kablowe. Wymagania i badania.Wykonawca zob. jest do codziennego wysyłania raportów o ilości pracowników prac. na budowie codziennie do godz. 8.30 za pośr. poczty elektr.sekretariat@zikit.krakow.pl.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17 A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587706
   Fax: +48 224587700
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.


   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17 A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587706
   Fax: +48 224587700
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-07

Other tenders from Poland за for this period

Engineering design services Source: TED

Construction, foundation and surface works for highways, roads Source: TED

Engineering design services Source: TED

Engineering design services Source: TED

Cleaning services Source: TED