Engineering design services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Number: 4175289
Publication date: 09-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Engineering services Transport

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
   ul. Centralna 53
   Kraków
   31-586
   Poland
   Telephone: +48 126167416
   E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
   Fax: +48 126167417
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.zikit.krakow.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Bud. ścieżki row. od kład. na Wiśle łącz. Kazimierz z Ludwinowem wzdł ul. M. Konopnickiej do R. Matecznego, nast. wzdł. ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kład. na ul.Kamieńskiego)w Krak. w form. zaproj. i zbud.


    Reference number: 13/VIII/2017
   2. Main CPV code:
    71320000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Przedm.zam jest bud. ścieżki rower. od kładki na Wiśle łącz. Kazimierz z Ludwinowem wzdł. ul. Marii Konopnickiej do Ronda Matecznego, następ. wzdł ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie w form. zaproj. i zbuduj. Zamawiający info,że Projekt ubiega się o dofinan.ze środków Europ.Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.j)Wykonawca zobow jest udzielić: min okres gwarancji 60 mies,maks. okres gwarancji 120 mies.(Oferty zawier. okres gwar. krótszy niż 60 mies zostaną odrzucone).Umowa o podwykonawstwo, której przedm są r. budow, powinna być zgodna z zał.2 do SIWZ,tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunk. dot. podwykonawców zawart. we wzorze umowy spowoduje zgłosz. przez Zamawiającego odp. zastrz lub sprzeciw. Termin wyk. zam. 15.10.2018 r.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45233162, 71240000, 45231400
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Kraków.


   4. Description of the procurement:

    Zakres robót proj. obej:Nawierzch jezdni, ścieżek rower.,chodników,ciągów pieszo-rowerowych,zjazdów,zatok autobus.,pow. wyniesionych wraz z podbudowami;Elem. ukł. komunikacyjnego–kostka betonowa,obrzeża,krawężniki,ścieki,ławy beton.,wygrodzenia i ogrodzenia,elem. małej architektury;Kładka piesza i rowerowa nad ul.Powstańców Śląskich wraz z łącznicami oraz nad torami kolejowymi;Infrastruktura tech.–oświetl., odwodnienie,sygn. świetlna;Infrastruktura tramwajowa: przebudowa i zabezp.sieci trakcyjnej (w razie konieczności);Organizacja ruchu czasowa oraz stała,elem. uspokojenia ruchu;Inne elem. zagospod. terenu (wycinka zieleni,nasadzenia zamienne,nawierzch. trawiaste);Zabezp. oraz usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą tech;Pełnienie nadzoru autorskiego.Wszelkie koszty niezbędne do oprac.dok.proj.(wyk badań,pomiarów, pozyskania map, pozwoleń,zwolnień,warunków,opinii,uzgodnień,dec.admin,odstępstw) oraz wykonania i odbioru robót budow. ponosi Wykonawca.Zakres robót budow. obejm:Roboty rozbiórkowe;Roboty ziemne;Zabezp. oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą tech;Przebud. infrastruktury tramwajowej (w przypadku konieczności);Budowa i przebud. niezb. infrastruktury tj. oświetlenia,odwodnienia,sygn.świetlnej;Wykonanie podbudowy pod jezdnie,ścieżki rowerowe,chodniki,ciągi pieszo-rowerowe,zjazdy,zatoki autobus.,powierzch.wyniesione;Budowa i przebud. nawierzch. jezdni,ścieżek rower.,chodników,ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów,zatok autobus.;Budowa obrzeży,krawężników,ścieków,ław beton.;Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów;Wykonanie konstrukcji oporowych i zabezp. skarp;Wykonanie wygrodzeń i ogrodzeń;Wykonanie oznakowania poziom. i pion., elem uspokojenia ruchu;Wykonanie innych elem zagosp. terenu(wycinka kolidującej zieleni wraz wyk. nasadzeń zamiennych, wyk.nawierzchni trawiastych).Zamawiający opisał przedmiot zam. za pomocą PFU.Zamawiający wymaga etapowania prac.Etap I – 4 mies od podp. umowy oprac. dok. proj. wraz z uzyskaniem dec. adm. dla odcin od kładki na Wiśle łączącej Ludwinów wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda Mateczny i od ul. Puszkarskiej do ul. Wielickiej.Etap II – 6 mies. od podp umowy oprac. dok. proj. dla odc. Rondo Mateczny ul. Puszkarska łącznie z nową estakadą wraz z uzysk. dec. admin.W przypadku wystąp. w którymkolwiek zał. do SIWZ znaków towar.,norm,aprobat,spec.tech. i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiąz. równoważne w opis. przez Zamawiającego przedm. zam obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty speł. wymag. określ. przez Zamawiającego.Wykonawca zobowiąz. jest do codzienn. wysyłania raportów o ilości pracowników pracujących na budowie codz. do godz. 8.30 za pośred. poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zikit.krakow.pl. Ogólne wytyczne do projektow.obiektów inż.:Obiekty inż. należy projektować zgodn.z zapis. zawartymi w rozp.M.T. i G. M. z dnia30.05.2000 r. w spr.war.tech, jakim powinny odp. drogowe obiekty inż. i ich usytuowanie (Dz.U z 2000r. nr63 poz.735 z późn.zm.)Obiekty takie jak: podpory, filary, rury odwodnieniowe, belki konstrukcyjne należy proj. z uwzględ. zabezpieczeń przez gnieżdżeniem się ptactwa oraz zanieczyszczaniem ptasimi odchodami.Ściany obiektów inżyn.(podpory,ściany przejść podziemnych) do wysokości 3 m należy projekt z zabezp. anty graffiti.W zad. należy ująć bud.kanalizacji światłowodowej 2x 110 DVK. Kanalizację kablową (światłowodową) należy zaproj. i wykonać jako kanalizację pierwotną z rur 2xfi110 DVK i studni kablowych teletech. typu SK-2. Studnie 2pokrywowe należy wyposażyć w 1pokrywę z wywietrznikiem.Opis na żeliwnym wywietrzniku „Sygnalizacja Kraków”.Przepusty pod drogami wykonyw metodą przewiertów rurami grubościennymi RHDPEp 110x6,3.Kanalizacja powinna być zgod z poniższ. normamiZN-96//TPSA-011-Telekom kanaliz. kablowa.Ogólne wym.tech.ZN-96/TPSA-012- Kanalizacja kablowa pierwotna.Ogólne wym.tech.ZN-96/TPSA-023- Studnie kablowe.Wymag. i badania.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-10-15
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:Anna Dobrucka – Jednostka Realizująca Projekt tel. (012) 616-71-50 (sprawymerytoryczne),Jan Żakowski – Jednostka Realizująca Projekt tel. (012) 616-71-51 Anna Kosowska-Kotaba – Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-15 (sprawy proceduralne).


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust.3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podst. umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następ. czynności w zakresie realizacji zam.: a)pracowników niższego szczebla tech – organiz. i realizacja robót budowl.;b) pracowników fiz. – bezpośred. wykon. robót budowl.2.Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określ. w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ust. Pzp.3.Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:a)oświadczenie Wykonawcy dot. speł. warunków udziału w zakresie wymag. doświad. zawodowego – jednolity dokument (JEDZ); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów skład.wspólną ofertę składa odrębnie) jednolity dokument (JEDZ);c) oświad., że osoby, które będą uczestniczyć w wykonyw. zamówienia posiad. wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień jednolity dokument (JEDZ).4.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów: a)dpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 716).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000 PLN.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 500 000 PLN.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1.Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych o długości min. 500 m oraz budowy lub przebudowy sygnalizacji świetlnej oraz budową kładki o rozpiętości min. 50 m 2.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (co najmniej jedna osoba odrębnie dla każdej branży) tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg zał. nr 3;

    2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz harmonogram robót oraz wykaz podwykonawców, bądź informację o braku podwykonawców, oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-18
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-18
   Local time: 13:00
   Place:

   1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: A.Dobrucka – JRP tel. (012) 616-71-50 (spr. meryt.), J. Żakowski – JRP tel. (012) 616-71-51 A. Kosowska-Kotaba – DzZP tel. (012) 616-71-15 (spr. proced.).2.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:Anna Dobrucka – Jednostka Realizująca Projekt tel. (012) 616-71-50 (sprawymerytoryczne),Jan Żakowski – Jednostka Realizująca Projekt tel. (012) 616-71-51 Anna Kosowska-Kotaba – Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-15 (sprawy proceduralne).


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17 A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587706
   Fax: +48 224587700
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.


   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17 A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587706
   Fax: +48 224587700
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-06

Other tenders from Poland за for this period

Construction, foundation and surface works for highways, roads Source: TED

Engineering design services Source: TED

Engineering design services Source: TED

Cleaning services Source: TED

Repair and maintenance services of weapons Source: TED