Engineering design services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
   ul. Jagiellońska 42
   Bydgoszcz
   85-097
   Poland
   Contact point(s): 85-097
   For the attention of: Monika Zielińska
   Telephone: +48 523285231
   E-mail: monika.zielinska@psgaz.pl
   Fax: +48 523285102
   Internet address(es):
   General address: http://www.psgaz.pl
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

  2. Main activity
   Production, transport and distribution of gas and heat
  3. Contract award on behalf of other contracting entities
   The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting entity

    Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę /przebudowę sieci gazowej na terenie działania PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy – 5 zadań.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Zadanie nr 1

    Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gaz. ś/c i budowy przyłączy w msc. Bydgoszcz

    ul. Widok, Widok/Zapłotek, Zapłotek, Trentowskiego.

    Zadanie nr 2

    Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gaz. ś/c i budowy przyłączy w msc. Bydgoszcz

    ul. Botaniczna, Pszczelna

    Zadanie nr 3

    Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów ś/c i budowy przyłączy w msc. Bydgoszcz

    ul. Orawska, Gminna, Botaniczna, Chlebowa.

    Zadanie nr 4

    Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu ś/c wraz z przyłączem w msc. Niemcz dz. 173/35

    Zadanie nr 5

    Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów ś/c i budowy przyłączy w msc. Bydgoszcz

    ul. Lubraniecka, Płowiecka.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    71320000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Zakres rzeczowy:

    — gazociąg ś/c dn 63 PE L= 644 mb ul. Widok

    — gazociąg ś/c dn 250 PE L= 677 mb ul. Widok/Zapłotek

    — gazociąg ś/c dn 250 PE L= 259 mb ul. Zapłotek

    — gazociag ś/c dn 63 PE L= 72 mb ul. Trentowskiego

    — przyłącza ś/c dn 32 PE L= 1.367,4 m, szt.66 -zgodnie w wykazem załączonym do warunków technicznych

    — przełączenie istniejących przyłączy dn 32 PE L= ok. 147,5 m, szt.8 -zgodnie w wykazem załączonym do warunków technicznych

    — przełączenie istniejącego przyłącza dn 50 PE L = 28 m, szt.1 -zgodnie w wykazem załączonym do warunków technicznych.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 18 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Zadanie nr 1 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gaz. ś/c i budowy przyłączy w msc. Bydgoszcz ul. Widok, Widok/Zapłotek, Zapłotek, Trentowskiego.

  1. Short description

  Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z:

  a) projektu budowlanego – 2 egz. w formie papierowej,

  b) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,

  c) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,

  d) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej

  Dodatkowo należy dostarczyć oryginał kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD w formacie plików*.pdf. Szczegółowy opis zawiera SIWZ.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  71320000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 18 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.  Lot No: 2 Lot title: Zadanie nr 2 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gaz. ś/c i budowy przyłączy w msc. Bydgoszcz ul.Botaniczna, Pszczelna

  1. Short description

  Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z:

  a) projektu budowlanego – 2 egz. w formie papierowej,

  b) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,

  c) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,

  d) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej

  e)projekt organizacji ruchu- 2 egz. w formie papierowej

  Dodatkowo należy dostarczyć oryginał kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD w formacie plików*.pdf. Szczegółowy opis zawiera SIWZ.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  71320000
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in days: 15 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.  Lot No: 3 Lot title: Zadanie nr 3 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów ś/c i budowy przyłączy w msc. Bydgoszcz ul. Orawska, Gminna, Botaniczna, Chlebowa.

  1. Short description

  Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z:

  a) projektu budowlanego – 2 egz. w formie papierowej,

  b) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,

  c) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,

  d) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej

  e) projekt organizacji ruchu -2 egz. w formie papierowej

  Dodatkowo należy dostarczyć oryginał kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD w formacie plików*.pdf. Szczegółowy opis zawiera SIWZ.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  71320000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 18 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.  Lot No: 4 Lot title: Zadanie nr 4 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu ś/c wraz z przyłączem w msc. Niemcz dz.173/35

  1. Short description

  Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z:

  a) projektu budowlanego – 2 egz. w formie papierowej,

  b) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,

  c) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,

  d) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej

  e) projekt organizacji ruchu -2 egz. w formie papierowej

  Dodatkowo należy dostarczyć oryginał kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD w formacie plików*.pdf. Szczegółowy opis zawiera SIWZ.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  71320000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 9 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.  Lot No: 5 Lot title: Zadanie nr 5 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów ś/c i budowy przyłączy w msc. Bydgoszcz ul. Lubraniecka, Płowiecka

  1. Short description

  Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z:

  a) projektu budowlanego – 2 egz. w formie papierowej,

  b) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,

  c) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,

  d) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej

  e) projekt organizacji ruchu – 2 egz. w formie papierowej

  Dodatkowo należy dostarczyć oryginał kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD w formacie plików*.pdf. Szczegółowy opis zawiera SIWZ.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  71320000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 10 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Szczegółowe informacje zawiera SIWZ. 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Umowy prac projektowych. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowego Projektu. Termin gwarancji jakości ustala się na okres 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru, o którym mowa we wzorze Umowy.

    W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowego Projektu. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana Projektu, termin gwarancji biegnie na nowo, począwszy od dnia wymiany.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Nie dotyczy.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:

    — w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na przyłącze lub/i gazociąg o podobnej złożoności, co przedmiot zamówienia,

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    2017/W800/WP-000393

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    25.10.2017 10:00
   5. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Poland
   6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
   7. Conditions for opening of tenders
    Date: 25.10.2017 10:30
    Place:

    Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42 – Świetlica

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Pełne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia są zawarte w SIWZ dostępnej na Platformie Zakupowej PSG na stronie www.psgaz.pl w zakładce „Przetargi”.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals

    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania:1) Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy. 2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   08.09.2017

Other tenders from Poland за for this period

Repair and maintenance services of rolling stock Source: TED

Security services Source: TED

Snow-clearing services Source: TED

Education and training services Source: TED

Credit granting services Source: TED