Pharmaceutical products

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
   ul. Lęborska 13
   Bytów
   77-100
   Poland
   Contact point(s): 77-100
   For the attention of: Agata Grudnowska
   Telephone: +48 598228500
   E-mail: zamowienia.szpital@bytow.biz
   Fax: +48 598223990
   Internet address(es):
   General address: www.szpital-bytow.com.pl
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Body governed by public law
  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Dostawa produktów leczniczych ZP28/A/15/2017.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., ul. Lęborska 13; 77-100 Bytów.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    . Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb oddziałów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., zamawianych przez Aptekę szpitalną w ilości, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w formularzu cenowym – załącznik nr 1 do SIWZ. Dostawa produktów leczniczych będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych na koszt i ryzyko Wykonawcy do Apteki szpitalnej.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    33600000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   Starting: 15.12.2017. Completion: 15.12.2018

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Leki anastezjologiczne

  1. Short description

  Załącznik nr 1 do SIWZ.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33600000, 33661100
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 15.12.2017. Completion: 15.12.2018
  5. Additional information about lots


  Lot No: 2 Lot title: Leki

  1. Short description

  Załącznik nr 1 do SIWZ.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33600000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 15.12.2017. Completion: 15.12.2018
  5. Additional information about lots


  Lot No: 3 Lot title: Antybiotyki doustne i w iniekcjach

  1. Short description

  Załącznik nr 1 do SIWZ.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33600000, 33651100
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 15.12.2017. Completion: 15.12.2018
  5. Additional information about lots


  Lot No: 4 Lot title: Leki

  1. Short description

  Załącznik nr 1 do SIWZ.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33600000
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 7 000.00 EUR
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 15.12.2017. Completion: 15.12.2018
  5. Additional information about lots


  Lot No: 5 Lot title: Leki do użytku zewnętrznego

  1. Short description

  Załącznik nr 1 do SIWZ.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33600000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 15.12.2017. Completion: 15.12.2018
  5. Additional information about lots


  Lot No: 6 Lot title: Heparyny drobnocząsteczkowe

  1. Short description

  Załącznik nr 1 do SIWZ.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33600000, 33621100
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 15.12.2017. Completion: 15.12.2018
  5. Additional information about lots


  Lot No: 7 Lot title: Płyny infuzyjne i wlewy

  1. Short description

  Załącznik nr 1 do SIWZ.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33600000, 33692000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 12 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 8 Lot title: Albuminy i immunoglobuliny

  1. Short description

  Załącznik nr 1 do SIWZ.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33600000, 33141540
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  Starting: 15.12.2017. Completion: 15.12.2018
  5. Additional information about lots


 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Wykonawca wnosi wadium w:

    1. pieniądzu,

    sposób przekazania:

    — na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kościerzynie o numerze 48 8328 0007 2001 0013 6376 0001 z dopiskiem o treści „wadium-leki” w tytule przelewu.

    Wysokość wadium:

    Nr pakietu Nazwa pakietu Wadium w PLN

    1 Leki anestezjologiczne 230,00

    2 Leki 950,00

    3 Antybiotyki doustne i w iniekcjach 680,00

    4 Leki 100,00

    5 Leki do użytku zewnętrznego 580,00

    6 Heparyny drobnocząsteczkowe 220,00

    7 Płyny infuzyjne i wlewy 2100,00

    8 Albuminy i immunoglobuliny 400,00

    2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    3. gwarancjach bankowych,

    4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

    5. poręczeniach udzieleniach przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).).

    6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

    1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

    2) oznaczenie postępowania,

    3) określenie podmiotu postępowania,

    4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

    5) kwotę gwarancji,

    6) termin ważność gwarancji,

    7) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca, którego ofertę wybrano:

    a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub

    b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

    8) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawiera oświadczenie, że Wykonawca zobowiązany do odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

    7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie zostanie wykluczony z postępowania.

    8. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2008 r., Nr 45, poz. 271 ze zm.), zezwolenie na obrót produktami leczniczymi na terenie RP lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych, w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE (dotyczy produktów leczniczych). W przypadku zaoferowania produktów leczniczych posiadających w swoim składzie substancje odurzające, psychotropowe i/lub prekursory – pozwolenie na obrót substancjami odurzającymi i psychotropowymi, wydawane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w formie decyzji administracyjnej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2016 r. poz. 224).

   2. Economic and financial ability
   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie dostawy produktów leczniczych, każda o wartości co najmniej wskazanej poniżej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

    Pakiet 1 10 000 PLN brutto

    Pakiet 2 50 000 PLN brutto

    Pakiet 3 40 000 PLN brutto

    Pakiet 4 6 000 PLN brutto

    Pakiet 5 30 000 PLN brutto

    Pakiet 6 10 000 PLN brutto

    Pakiet 7 100 000 PLN brutto

    Pakiet 8 15 000 PLN brutto.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    ZP28/A/15/2017

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.10.2017
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    25.10.2017 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Poland
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 25.10.2017 10:30
    Place:

    Bytów

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
    Additional information about authorised persons and opening procedure:

    Komisja Przetargowa.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

   1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, należy złożyć

   wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

   2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

   3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty w terminie nie krótszym niż 10 dni:

   a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

   b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   d. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   4. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

   5.Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty w terminie nie krótszym niż 10 dni:

   a. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zm.}, zezwolenie na obrót produktami leczniczymi na terenie RP lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE (dotyczy produktów leczniczych). W przypadku zaoferowania produktów leczniczych posiadających w swoim składzie substancje odurzające, psychotropowe i/lub prekursory – pozwolenie na obrót substancjami odurzającymi i psychotropowymi, wydawane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w formie decyzji administracyjnej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2016 r. poz. 224.)

   b. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – według wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ.

   6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty w terminie nie krótszym niż 10 dni:

   a. Oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do obrotu na rynek polski oferowanych produktów zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.) – według wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ.

   7.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

   w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,

   polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej

   innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

   prawnych.

   8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ.

   9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r. poz. 1126):

   a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

   b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   d. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

   e. oświadczenia podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

   f. oświadczenia podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

   g. oświadczenia podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

   h. oświadczenia podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

   10. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

   11. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

   12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 9, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

   1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

   2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 7.

   13.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ, dotyczące tych podmiotów.

   14.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ – dotyczące podwykonawców.

   15. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

   16. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

   17. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

   18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

   19. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3:

   1) lit. d – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

   2) lit. a, b, c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

   a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

   20. Dokumenty, o których mowa w ust. 19 pkt. 1) i pkt. 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 19 pkt. 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

   21. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 19 pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 20 stosuje się.

   22. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

   23. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

   24. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

   25. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Krajowa Izba Odwoławcza
    ul. Postępu 17a
    Warszawa
    02-676
    Poland
    Contact point(s): 02-676
   2. Lodging of appeals

    10 dni.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Krajowa Izba Odwoławcza
    ul. Postępu 17a
    Warszawa
    02-676
    Poland
    Contact point(s): 02-676
  5. Date of dispatch of this notice
   12.09.2017

Other tenders from Poland за for this period

Orthopaedic prostheses Source: TED

Cardiovascular devices Source: TED

Fireworks Source: TED

Solar collectors for heat production Source: TED

Installation of traffic monitoring equipment Source: TED