Support services for railway transport

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: PKP Intecity S.A.
Number: 4228366
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Transport

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   PKP Intecity S.A.
   Al. Jerozolimskie 142A
   Warszawa
   02-305
   Poland
   E-mail: kamil.kryszkiewicz@intercity.pl
  2. Type of the contracting authority:
  3. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Wykonywanie pociągowej i pozapociągowej obsługi trakcyjnej na rzecz PKP Intercity S.A.


    Reference number: 10/05/PRZ/2017
   2. Main CPV code:
    63711000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiotem postępowania przetargowego jest wykonywanie pociągowej i pozapociągowej obsługi trakcyjnej na rzecz PKP Intercity S.A.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest obsługa trakcyjna:

    I. pociągów i związana z nimi uzasadniona jazda luzem lokomotyw z drużynami trakcyjnymi:

    a) pociągu nr 21010/1 na odcinku Chełm – Jagodin lokomotywą spalinową zapewniającą ogrzewanie, wentylację i klimatyzację oraz działanie urządzeń elektrycznych w składzie pociągów, z prędkością maksymalną nie mniejszą niż 100 km/h, przystosowaną do jazdy po torze o szerokości 1435 mm, posiadającą przewody zasilające powietrze w zakresie 0,8 – 1,0 MPa, o mocy silnika nie mniejszej niż 1000 kW;

    b) pociągu nr 12010/1 na odcinku Jagodin – Chełm lokomotywą spalinową zapewniającą ogrzewanie, wentylację i klimatyzację oraz działanie urządzeń elektrycznych w składzie pociągów, z prędkością maksymalną nie mniejszą niż 100 km/h, przystosowaną do jazdy po torze o szerokości 1435 mm, posiadającą przewody zasilające powietrze w zakresie 0,8 – 1,0 MPa, o mocy silnika nie mniejszej niż 1000 kW.

    II. pracy pozapociągowej lokomotywami z drużynami trakcyjnymi i dojazd luzem lokomotyw

    z drużynami trakcyjnymi do i z miejsca wykonywania pracy manewrowej:

    a) stacja Przemyśl – Przemyśl Bakończyce –24 godziny pracy w dobie, lokomotywa spalinowa jednokabinowa, przystosowana do jazdy po torze o szerokości 1435 mm, posiadająca przewody zasilające powietrze na 0,8 MPa, moc silnika – nie mniejsza niż 500 kW;

    b) stacja Przemyśl (obsługa punktu przestawczego) – 8 godziny pracy w dobie, lokomotywa spalinowa jednokabinowa, przystosowana do jazdy po torze o szerokości 1435 mm, posiadająca przewody zasilające powietrze na 0,8 MPa, moc silnika – nie mniejsza niż 500 kW;

    c) stacja Przemyśl (obsługa punktu przestawczego) –8 godziny pracy w dobie, lokomotywa spalinowa jednokabinowa, przystosowana do jazdy po torze o szerokości 1524 mm, posiadająca przewody zasilające powietrze na 0,8 MPa, moc silnika – nie mniejsza niż 500 kW

    III. Jako prawo opcji – doraźna (awaryjna) pociągowa lub pozapociągowa obsługa trakcyjna pracy pociągowej lub pozapociągowej realizowanej przez „PKP Intercity” S.A. lokomotywami, lokomotywami z drużynami trakcyjnymi oraz drużynami trakcyjnymi na terenie kraju w okresie 1.9.2017 r. – 31.12.2018 r.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Prawo opcji będzie polegało na złożeniu zamówienia na doraźną obsługę trakcyjną w przypadku zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:

    a) zmian w rozkładzie jazdy pociągów,

    b) w sytuacjach awaryjnych obejmujących obsługę pociągów pasażerskich lokomotywami, lokomotywami z drużyną trakcyjną i drużynami trakcyjnymi w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,

    c) w sytuacjach awaryjnych obejmujących obsługę lokomotywami, lokomotywami z drużynami trakcyjnymi i drużynami trakcyjnymi posterunków manewrowych, w przypadku wystąpienia braku niezbędnej ilości lokomotyw Zamawiającego,

    d) uruchomienie pociągów komercyjnych przez Zamawiającego

    Opcjonalny zakres realizowany będzie wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy odrębnego pisemnego zamówienia złożonego przez Zamawiającego lub Zakłady Zamawiającego zgodnie z uzgodnionym wzorem. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji.


   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    Termin obowiązywania umowy-od dnia jej zawarcia, ale nie wcześniej niż od 1.9.2017 r. do 31.12.2018 r. albo do wyczerpania maks. wynagrodzenia w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. W przypadku niewykorzystania maks. wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający może przedłużyć okres obowiązywania umowy maksymalnie o 3 miesiące. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy.


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 121-245798
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Title:

  Wykonywanie pociągowej i pozapociągowej obsługi trakcyjnej na rzecz PKP Intercity S.A


 1. Additional information

  Termin obowiązywania umowy-od dnia jej zawarcia, ale nie wcześniej niż od 1.9.2017 r. do 31.12.2018 r. albo do wyczerpania maks. wynagrodzenia w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. W przypadku niewykorzystania maks. wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający może przedłużyć okres obowiązywania umowy maksymalnie o 3 miesiące. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu

   o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.

   Odwołanie wnosi się w terminie:

   1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

   2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

   3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w punkcie 1) i 2) – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są

   w art. 198a -198g Ustawy Pzp.

   Pozostałe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI Ustawy Pzp.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
 3. Date of dispatch of this notice
  2017-09-11

Other tenders from Poland за for this period

Miscellaneous engineering services Source: TED

Project and design preparation, estimation of costs Source: TED

Engineering design services Source: TED

Research laboratory services Source: TED

Waste-tip management services Source: TED