Research laboratory services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
Number: 4228391
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Research services Coal and coal-based fuels Solid fuels

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
   ul. Powstańców 30
   Katowice
   40-039
   Poland
   Telephone: +48 327572435
   E-mail: e.miodowska@pgg.pl
   Fax: +48 327572027
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.pgg.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Exploration and extraction of coal and other solid fuels
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Świadczenie usług pobierania i wykonywania oznaczeń parametrów węgla handlowego wysyłanego z Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.


    Reference number: 701700233
   2. Main CPV code:
    73111000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest opróbowanie tj. pobieranie, przygotowanie próbek i wykonywanie oznaczeń parametrów jakościowych węgla handlowego wysyłanego z Oddziałów (ruchów) Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Oddziały Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest opróbowanie tj. pobieranie, przygotowanie próbek i wykonywanie oznaczeń parametrów jakościowych węgla handlowego wysyłanego z Oddziałów (ruchów) Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

    2. Sytuacji finansowej

    3. Zdolności technicznej lub zawodowej

    określone w Części IX SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp oraz art. 24 ust. 5 uPzp.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli:

    Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN.

    W przypadku Wykonawcy, który wykaże środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli:

    Wykonawca wykaże się zdolnością techniczną lub zawodową, to znaczy: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. co najmniej 1 usługę pobierania i badania parametrów jakościowych węgla, przy czym realizacja ta mogła odbywać się na podstawie odrębnych kontraktów (oddzielne zamówienie na pobieranie i oddzielne na badanie), o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto;

    W przypadku Wykonawcy, przedstawiającego wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym została zawarta umowa.

    W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Rozliczanie się pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. oraz Odbiorcy) odbywać się będzie miesięcznie w następujący sposób:

    1. Płatność realizowana w równych częściach przez Polską Grupę Górniczą oraz właściwego wskazanego Odbiorcę (po 50 % kosztów) za usługę podstawową,

    2. Płatność realizowana w całości przez Odbiorcę, który zleci wykonanie analiz dodatkowych,

    Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

    Termin płatności dla Odbiorców ustalony zostanie w porozumieniach trójstronnych, jednak nie będzie on dłuższy niż 120 dni.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    2. W przypadku o którym mowa w ust.1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

    3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1.

    4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

    Szczegóły opisuje Część XII SIWZ.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

    Contract performance conditions:

    Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zostały określone w załączniku do SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
   An electronic auction has been used
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-19
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-19
   Local time: 11:15
   Place:

   Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., adres:

   40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, pokój 307 B.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  SIWZ dostępna na stronie internetowej www.pgg.pl/dostawcy/przetargi


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Krajowa Izba Odwoławcza
   Ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-11

Other tenders from Poland за for this period

Waste-tip management services Source: TED

Insurance services Source: TED

Laser printers Source: TED

Cooling pumps Source: TED

Coal or rock-cutting machinery Source: TED