Insurance services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Number: 4228409
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Insurance services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Koleje Śląskie Sp. z o.o.
   ul. Raciborska 58
   Katowice
   40-074
   Poland
   Telephone: +48 322031704
   E-mail: ubezpieczenia.ks@pwskonstanta.pl
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://kolejeslaskie.com/bip-2/przetargi/
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Railway services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Ślaskich Sp. z o.o.


    Reference number: KS/ZP/40/2017
   2. Main CPV code:
    66510000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności, obejmujące następujące zadania:

    Zadanie nr 1:Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

    Zadanie nr 2:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia z sumą gwarancyjną 15 000 000 PLN na jedno/wszystkie zdarzenia (polisa podstawowa)

    Zadanie nr 3:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia z sumą gwarancyjną 15 000 000 PLN na jedno/wszystkie zdarzenia (polisa nadwyżkowa I)

    Zadanie nr 4:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia z sumą gwarancyjną 15 000 000 PLN na jedno/wszystkie zdarzenia (polisa nadwyżkowa II)

    Zadanie nr 5:Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    Tenders may be submitted for: all lots
  2. Description
   1. Title:

    Zadanie nr 1: Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    66510000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem Zamówienia w Zadaniu nr 1 są usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia casco pojazdów szynowych. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 znajduje się w SIWZ i zostanie uzupełniony oraz doprecyzowany w toku negocjacji. Suma ubezpieczenia stan na 1.1.2018 r. 706 351 453,91 zł. Suma ubezpieczenia zawiera pojazdy należące do Zamawiającego oraz stanowiące przedmiot dzierżawy. W okresie realizacji Zamówienia Zamawiający planuje inwestycje w nowy tabor. W latach 2018-2019 planowana jest przez Zamawiającego dzierżawa 10 sztuk nowych pojazdów szynowych na kwotę 129 900 000 PLN.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Klauzule fakultatywne / Weighting: 15
    Price - Weighting: 85
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    1. Zamawiający przewiduje opcje w Zadaniu nr 1. Zadanie stanowi odrębną część Zamówienia. Opcje są opisane również w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    2. Zamawiający informuje, że opisany w niniejszym ogłoszeniu, a następnie doprecyzowany lub uzupełniony w negocjacjach przedmiot Zamówienia określa zakres i wielkość Zamówienia podstawowego. Niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie i wielkości Zamówienia podstawowego, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

    Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, że minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wyniesie:

    dla Zadania nr 1 70 % pierwotnej wartości realizowanego Zamówienia określonej w Umowie.

    Rozliczenia składek ubezpieczeniowych (zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej) oraz inne rozliczenia dokonywane będą proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.

    3. Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania Umowy:

    dla Zadania nr 1 – w przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego w szczególności w przypadku nabycia, wydzierżawienia, wynajęcia, użyczenia, wyleasingowania przez Zamawiającego pojazdów szynowych, wzrostu wartości ubezpieczanych pojazdów itp., możliwość skorzystania z opcji zwiększenia zakresu i wielkości Zamówienia podstawowego do 30 % pierwotnej wartości realizowanego Zamówienia określonej w Umowie.

    Cena jednostkowa opcji, to jest stawka lub składka ubezpieczeniowa, będzie identyczna, jak stawka lub składka obowiązujące w ramach Zamówienia podstawowego.

    W przypadku skorzystania z opcji, rozliczenia składek ubezpieczeniowych oraz inne rozliczenia będą dokonywane proporcjonalnie za każdy dzień udzielanej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.

    W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia do daty zakończenia wykonania Zamówienia.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Zadanie nr 2:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prow. działalności gospodarczej i posiadanego mienia z sumą gwarancyjną 15 000 000 PLN na jedno/wszystkie zdarzenia (polisa podstawowa)


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    66510000
   16. Place of performance:
   17. Description of the procurement:

    Przedmiotem Zamówienia w Zadaniu nr 2 są usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Suma gwarancyjna 15 000 000 PLN (polisa podstawowa). Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 2 znajduje się w SIWZ i zostanie uzupełniony oraz doprecyzowany w toku negocjacji.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Klauzule fakultatywne / Weighting: 10
    Price - Weighting: 90
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
   27. Title:

    Zadanie nr3:Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tyt. prow. działalności gospodarczej i posiadanego mienia z sumą gwarancyjną 15 000 000 PLN na jedno/wszystkie zdarzenia(polisa nadwyżkowa I)


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    66510000
   29. Place of performance:
   30. Description of the procurement:

    Przedmiotem Zamówienia w Zadaniu nr 3 są usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej (polisa nadwyżkowa poziom I.) Suma gwarancyjna 15 000 000 PLN powyżej punktu zaczepienia (polisa podstawowa). Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 3 znajduje się w SIWZ i zostanie uzupełniony oraz doprecyzowany w toku negocjacji.


   31. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Klauzule fakultatywne / Weighting: 10
    Price - Weighting: 90
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:
   40. Title:

    Zadanienr4Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prow. działalności gospodarczej i posiadanego mienia z sumą gwarancyjną 15 000 000 PLN na jedno/wszystkie zdarzenia(polisa nadwyżkowa II)


    Lot No: 4
   41. Additional CPV code(s):
    66510000
   42. Place of performance:
   43. Description of the procurement:

    Przedmiotem Zamówienia w Zadaniu nr 4 są usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej (polisa nadwyżkowa poziom II). Suma gwarancyjna 15 000 000 PLN powyżej punktu zaczepienia (polisa podstawowa + polisa nadwyżkowa I). Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 4 znajduje się w SIWZ i zostanie uzupełniony oraz doprecyzowany w toku negocjacji.


   44. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Klauzule fakultatywne / Weighting: 10
    Price - Weighting: 90
   45. Estimated value:

   46. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   47. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   48. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   49. Information about options:
    Options: no
   50. Information about electronic catalogues:

   51. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   52. Additional information:
   53. Title:

    Zadanie nr 5: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk


    Lot No: 5
   54. Additional CPV code(s):
    66510000
   55. Place of performance:
   56. Description of the procurement:

    Przedmiotem Zamówienia w Zadaniu nr 5 są usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Śląskich Sp. z o. o. w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Suma ubezpieczenia stan na 30.6.2017 r. 32 512 235,65 PLN. (w tym kradzież z włamaniem 540 000 PLN). Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 5 znajduje się w SIWZ i zostanie uzupełniony oraz doprecyzowany w toku negocjacji.


   57. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Klauzule fakultatywne / Weighting: 15
    Price - Weighting: 85
   58. Estimated value:

   59. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   60. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   61. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   62. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    1. Zamawiający przewiduje opcje w Zadaniu nr 5. Każde Zadanie stanowi odrębną część Zamówienia. Opcje są opisane również w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    2. Zamawiający informuje, że opisany w niniejszym ogłoszeniu, a następnie doprecyzowany lub uzupełniony w negocjacjach przedmiot Zamówienia określa zakres i wielkość Zamówienia podstawowego. Niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie i wielkości Zamówienia podstawowego, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

    Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, że minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wyniesie:

    dla Zadania nr 5: 70 % pierwotnej wartości realizowanego Zamówienia określonej w Umowie.

    Rozliczenia składek ubezpieczeniowych (zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej) oraz inne rozliczenia dokonywane będą proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.

    3. Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania Umowy:

    dla Zadania nr 5 – w przypadku zwiększonych potrzeb w szczególności w przypadku nabycia przez Zamawiającego nowego mienia lub wzrostu wartości ubezpieczanego mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia itp., możliwość skorzystania z opcji zwiększenia zakresu i wielkości Zamówienia podstawowego do 50 % pierwotnej wartości realizowanego Zamówienia określonej w Umowie.

    Cena jednostkowa opcji, to jest stawka lub składka ubezpieczeniowa, będzie identyczna, jak stawka lub składka obowiązujące w ramach Zamówienia podstawowego.

    W przypadku skorzystania z opcji, rozliczenia składek ubezpieczeniowych oraz inne rozliczenia będą dokonywane proporcjonalnie za każdy dzień udzielanej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.

    W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia do daty zakończenia wykonania Zamówienia.


   63. Information about electronic catalogues:

   64. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   65. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1.O udzielenie Zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:

    1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust.4 ustawy Pzp;

    2) spełnia warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp, tj. posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tzn. posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

    2. Wykonawca, który złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w niniejszym Postępowaniu winien posiadać uprawnienia w zakresie odpowiednio jednej lub więcej grup ubezpieczeń określonych w Dziale II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, to jest: 1) dla Zadania nr 1 – w grupie 4, 2) dla Zadania nr 2, 3, 4 – w grupach 10 i 13, dla Zadania nr 5 – w grupach 8 i 9.

    3.Wykaz oświadczeń i dokumentów, które każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem:

    1) Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 1 ppkt 2) (powyżej) Wykonawca składa zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – zaświadczenie właściwego organu nadzoru. W przypadku, gdy zezwolenie bądź zaświadczenie na podstawie odrębnych przepisów nie jest wymagane, Wykonawca obowiązany jest wykazać, że spełnia niniejszy warunek, przedkładając środki dowodowe potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.

    2) Aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

    3) Oświadczenie w Części IV Sekcji A pkt 2 JEDZ. stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej określonej w pkt 2 ppkt 1 i pkt 3 sekcji IX SIWZ,

    4. Wykonawca w zakresie niniejszego warunku udziału w Postępowaniu nie może powoływać się na zdolności innych podmiotów.

    5. Więcej informacji zawarto w SIWZ.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1b pkt 2 Ustawy Pzp tj. który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie Zamówienia.

    2. Wykonawca spełni w/w warunek jeżeli wykaże, iż:

    a) według stanu na 31.12.2016 r. posiadał pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100 % (art. 225 Ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),

    b) według stanu na 31.12.2016 r. posiadał wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na poziomie co najmniej 100 % (art. 224 Ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),

    c) według stanu na dzień składania wniosku posiada kapitał zakładowy w wysokości nie mniejszej niż 30 000 000 PLN.

    3. W przypadku przystąpienia do więcej niż jednej części Zamówienia, Wykonawca może wykazać na potwierdzenie spełnienia warunku te same wskaźniki pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami oraz wskaźniki pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi dla większej liczby części Zamówienia, pod warunkiem, że wartość tych wskaźników nie będzie niższa niż ich minimalna,wymagana wartość dla danej części Zamówienia.

    4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia posiadaniem wskaźników i kapitału na wskazanym powyżej minimalnym poziomie winien wykazać się przynajmniej jeden Wykonawca.

    5. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 2 ppkt 2 i pkt 4 lit a, b i c sekcji IX SIWZ Wykonawca składa wraz z wnioskiem oświadczenie w Części IV sekcja B pkt 4 JEDZ zawierające aktualne na dzień 31.12.2016 r.: a) informację o wysokości marginesu wypłacalności; b) informację o środkach własnych na jego pokrycie; c) informację o wskaźniku pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami oraz d) informację o aktualnej wysokości kapitału zakładowego.


   3. Technical and professional ability:
   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    1.Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 94 000 PLN, przy czym składając ofertę na wybrane Zadanie(część) wnosi wadium dla wybranego Zadania(części) w wysokości:

    Zadanie nr1: 73 000 PLN

    Zadanie nr2: 13 000 PLN

    Zadanie nr3: 4.000 PLN

    Zadanie nr4: 2 000 PLN

    Zadanie nr5: 2 000 PLN

    2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

    3.Wadium może być wniesione w następujących formach:

    — w pieniądzu,

    — w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

    poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    — w gwarancjach bankowych,

    — w gwarancjach ubezpieczeniowych,

    — poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 359 z późn.zm.).

    4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 11 1240 6292 1111 0010 6690 0200.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Zamówienie jest finansowane ze środków Zamawiającego. Zasady płatności składki z uwzględnieniem przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8.8.2013 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 684 z późn. zm.) zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem, że zapłata składki będzie w równych ratach nie mniejszych niż 4 raty w każdym okresie rozliczeniowym, przy czym Zamawiający ustala w trakcie realizacji zamówienia 12 miesięczne okresy rozliczenia (tożsame z okresami ubezpieczenia). Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    W celu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, Zamawiający nie wymaga, aby grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, przybrała określoną formę prawną. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. Niedopuszczalne są zmiany w składzie grupy po terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu. Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy w sprawie Zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawili Zamawiającemu umowę określająca podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia (np. umowę konsorcjum, poolu).


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

    Contract performance conditions:

    Realizacja umów nastąpi wg wzorów umów, które stanowią odpowiednio:

    1. dla Zadania nr 1 Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ,

    2. dla Zadania nr 2 Zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ,

    3. dla Zadania nr 3 Zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ,

    4. dla Zadania nr 4 Zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ,

    5. dla Zadania nr 5 Zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ.

    Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie ostatecznej złożonej w niniejszym Postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

    Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w zakresie wskazanym w sekcji XX SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Negotiated procedure with prior call for competition
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-09
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1. Zamawiający nie przewiduje udzielić Zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji ani podziału negocjacji na etapy na podstawie z art. 55 a. ust.1 ustawy Pzp.

  2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust.4 ustawy Pzp, na podstawie art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp, celem zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wszystkich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, o których mowa w par. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. (Dz.U. poz. 1126), przy czym dokument wskazany w par. 5 pkt. 19 Rozporządzenia składa się zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

  3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być składane pisemnie lub drogą elektroniczną. Powyższy sposób porozumiewania się z Wykonawcami nie dotyczy wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, oferty wstępnej, oferty oraz oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw przekazywanych przez Wykonawców w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy PZP, dla których zastrzeżona jest forma pisemna.

  4. Wykonawca może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału na dowolną liczbę części Zamówienia, na jedną wybraną część (Zadanie), na kilka wybranych części (Zadania) lub na wszystkie części (Zadania).

  5.Zamawiający zaleca aby przy sporządzeniu Wniosku, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Jeśli korzysta z własnych formularzy, winien zamieścić w nich wszystkie informacje określone przez Zmawiającego w niniejszym ogłoszeniu.

  6. Wniosek wraz z załącznikami winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu i sporządzony zgodnie z dokumentami stanowiącymi załączniki nr 1-6 do niniejszego ogłoszenia.

  7. Zamawiający uzna, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak:

  a) z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, lub

  b) uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska podpisującego, jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska.

  8. Wniosek wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi w niniejszym ogłoszeniu, należy złożyć w opakowaniu. Opakowanie powinno być opatrzone pieczęcią Wykonawcy z adnotacją zawierającą nazwę i adres siedziby Wykonawcy oraz posiadać następując oznaczenie: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem pod nazwą Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o. – nr postępowania KS/ZP/40/2017”.

  9. Wniosek musi być złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 9.10.2017 r. do godz. 12:00, w pok. nr II.19 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach (40-074), budynek A;

  10. Postępowanie jest prowadzone i będzie wykonywane przy udziale pełnomocnika, tj. konsorcjum brokerów ubezpieczeniowych: 1) M.A.K. Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 2) Akma Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 3) PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

  11. Załączniki do niniejszego ogłoszenia udostępnione przez Zamawiającego na stronie internetowej: http://kolejeslaskie.com/bip-2/przetargi/:

  Załącznik nr 1-Wniosek

  Załącznik nr 2-Formularz JEDZ

  Załącznik nr 3-Instrukcja wypełniania formularza JEDZ

  Załącznik nr 4-Oświadczenie Wykonawcy

  Załącznik nr 5-Oświadczenie Wykonawcy

  Załącznik n r6-Oświadczenie Wykonawcy.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Dokładne informacje na temat składania odwołań: zgodnie z Działem VI Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp.

   1.Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   2. Wymagania formalne odwołania

   W art. 180 ust. 3 ustawy PzP zostały określone wymagania formalne odwołania, zgodnie z którymi odwołanie powinno: wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych; uiszczono wpis.

   Art.187 ustawy Pzp zawiera szczegółową procedurę wzywania odwołującego przez Prezesa Izby (ewentualnie przez skład orzekający Izby) do uzupełniania braków formalnych odwołania (określonych w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp), złożenia pełnomocnictwa albo dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu odwołania postanowieniem Prezesa Izby.

   3. Terminy na wniesienie odwołania.

   Odwołanie złożone w placówce pocztowej operatora publicznego nie jest uznawane za wniesione w terminie. Zgodnie z art. 180 ust. 5 odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

   1.W terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,

   2.W terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

   3.W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięło lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1.-2.

   4.Zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy, jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie

   — 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia udzieleniu zamówienia;

   — 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Dokładne informacje na temat składania odwołań: zgodnie z Działem VI Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp.

   1.Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   2. Wymagania formalne odwołania

   W art. 180 ust. 3 ustawy PzP zostały określone wymagania formalne odwołania, zgodnie z którymi odwołanie powinno: wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych; uiszczono wpis.

   Art.187 ustawy Pzp zawiera szczegółową procedurę wzywania odwołującego przez Prezesa Izby (ewentualnie przez skład orzekający Izby) do uzupełniania braków formalnych odwołania (określonych w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp), złożenia pełnomocnictwa albo dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu odwołania postanowieniem Prezesa Izby.

   3. Terminy na wniesienie odwołania.

   Odwołanie złożone w placówce pocztowej operatora publicznego nie jest uznawane za wniesione w terminie. Zgodnie z art. 180 ust. 5 odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

   1.W terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,

   2.W terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

   3.W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięło lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1.-2.

   4.Zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy, jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie

   — 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia udzieleniu zamówienia;

   — 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-08

Other tenders from Poland за for this period

Laser printers Source: TED

Cooling pumps Source: TED

Coal or rock-cutting machinery Source: TED

Electronic bulletin boards Source: TED

Primary-form acrylic polymers Source: TED