Insurance services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Politechnika Rzeszowska
Number: 4228698
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Insurance services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Politechnika Rzeszowska
   al. Powstańców Warszawy 12
   Rzeszów
   35-959
   Poland
   Telephone: +48 177432175
   E-mail: dorzech@prz.edu.pl
   Fax: +48 178651075
  2. Joint procurement
  3. Communication
   Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at
   www.suprabrokers.pl
   Additional information can be obtained from Supra Brokers S.A.
   al. Śląska 1
   Wrocław
   54-118
   Poland
   Contact person: 54-118
   Telephone: +48 717770400
   E-mail: centrala@suprabrokers.pl
   Fax: +48 717770455
   Internet address(es):
   Main address: www.suprabrokers.pl

   Supra Brokers S.A.
   al. Śląska 1
   Wrocław
   54-118
   Poland
   Contact person: 54-118
   Telephone: +48 717770400
   E-mail: centrala@suprabrokers.pl
   Fax: +48 717770455
   Internet address(es):
   Main address: www.suprabrokers.pl
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: uczelnia wyższa
  5. Main activity:
   Education
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Usługa grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Politechniki Rzeszowskiej.


    Reference number: SIWZ NR NA/P/233/2017
   2. Main CPV code:
    66510000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Politechniki Rzeszowskiej.

    2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części, tj.:

    Część I:

    Pakiet I – Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Politechniki Rzeszowskiej.

    Część II:

    Pakiet II – Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników oraz członków rodzin pracowników Politechniki Rzeszowskiej.

    3. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Zamawiającego przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie.

    4. W ciągu trwania umowy mogą wystąpić zmiany w ilości osób ubezpieczonych.

    5. Jeżeli pracownik lub członek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiający nie jest zobowiązany do opłacania za nich składki ubezpieczeniowej.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Pakiet I


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    66510000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Nazwa: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

    Adres siedziby: al. Powstańców Warszawy 12, 35- 959 Rzeszów

    wraz z Oddziałami, których wykaz zawarty jest w rozdz. I SIWZ.


   4. Description of the procurement:

    1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Politechniki Rzeszowskiej.

    2. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Zamawiającego przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie.

    3. W ciągu trwania umowy mogą wystąpić zmiany w ilości osób ubezpieczonych.

    4. Jeżeli pracownik lub członek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiający nie jest zobowiązany do opłacania za nich składki ubezpieczeniowej.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Pakiet II


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    66510000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Nazwa: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

    Adres siedziby: al. Powstańców Warszawy 12, 35- 959 Rzeszów

    wraz z Oddziałami, których wykaz zawarty jest w rozdz. I SIWZ.


   17. Description of the procurement:

    1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Politechniki Rzeszowskiej.

    2. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Zamawiającego przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie.

    3. W ciągu trwania umowy mogą wystąpić zmiany w ilości osób ubezpieczonych.

    4. Jeżeli pracownik lub członek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiający nie jest zobowiązany do opłacania za nich składki ubezpieczeniowej.


   18. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 1 w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej czyli posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale I (pakiet I) oraz w dziale I lub II (pakiet II), o którym mowa w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1170), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

    Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt. 2 ustawy.

    2. wobec których nie zachodzą przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania określone w:

    a) art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy;

    b) art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy

    Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, wobec których na podstawie posiadanych środków dowodowych Zamawiający wykazał, że w wyniku rażącego niedbalstwa nienależycie wykonywali umowę. Przez rażące niedbalstwo wykonawcy w szczególności rozumie się:

    1) nieuzasadnione przekroczenie wskazanych w treści SIWZ, OWU oraz przepisami prawa terminów likwidacji szkód,

    2) przeprowadzenie akwizycji w sposób sprzeczny z warunkami określonymi w SIWZ;

    3) niezastosowanie się do obowiązującej w SIWZ klauzuli obiegu dokumentów

    Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o wykluczeniu podając jego uzasadnienie faktyczne i prawne zawierające wskazanie dowodów, na których podstawie podjął decyzję.

    c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

    3. Środki naprawcze (self- cleaning)

    Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i 8 ustawy może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

    Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawców będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

    Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę

    i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    A) posiadają stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR powyżej 200 % lub stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR powyżej 200 %;

    b) posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 000 000 PLN.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    A) spełniający warunki określone w art. 22 ust.1b pkt. 3 w zakresie zdolności technicznej i zawodowej czyli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje trzy usługi ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników dla trzech różnych podmiotów obejmujące ochroną ubezpieczeniową minimum 1 500 osób każda (pakiet I);

    b) spełniający warunki określone w art. 22 ust.1b pkt. 3 w zakresie zdolności technicznej i zawodowej czyli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje trzy usługi ubezpieczenia grupowego zdrowotnego dla pracowników dla trzech różnych podmiotów obejmujące ochroną ubezpieczeniową minimum 150 osób każda (pakiet II);

    c) posiadają odział na terenie województwa, w którym swoją siedzibę posiada Zamawiający;


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-12-22
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 11:10
   Place:

   Supra Brokers S.A.

   54-118 Wrocław, ul. al. Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Zamawiający, wykonawcy, osoby zainteresowane.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Zamawiający, wykonawcy, osoby zainteresowane.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587803
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587803
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-11

Other tenders from Poland за for this period

Technical computer support services Source: TED

Refuse and waste related services Source: TED

Engineering design services Source: TED

Engineering design services Source: TED

Supervision of building work Source: TED