Research services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Ministerstwo Obrony Narodowej
Number: 4228869
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Research services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Ministerstwo Obrony Narodowej
   al. Niepodległości 218
   Warszawa
   00-911
   Poland
   E-mail: zamowienia@mon.gov.pl
   Fax: +48 261840642
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-mon/aktualnie-prowadzone-postepowania-1025479/
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Defence
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Miernik impulsowego promieniowania elektromagnetycznego w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego.


    Reference number: 33/ZP/17
   2. Main CPV code:
    73110000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania naukowego nt. Miernik impulsowego promieniowania elektromagnetycznego w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania naukowego nt. Miernik impulsowego promieniowania elektromagnetycznego w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego.

    Celem, badań jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żołnierzy obsługujących źródła impulsowego promieniowania elektromagnetycznego (urządzenia radiolokacyjne) poprzez wprowadzenie technik stałego nadzoru nad urządzeniami radiolokacyjnymi. W wyniku realizacji projektu naukowego przewiduje

    się wykonanie zadań prowadzących do osiągnięcia następujących efektów:

    1) Opracowanie metodyki i technik pomiarów emisji pola elektromagnetycznego (impulsowe promieniowanie elektromagnetyczne) – projekt instrukcji dla SZ RP oraz projekty zmiany

    do obowiązujących aktów normatywnych;

    2) Ocena skutków i ryzyk zdrowotnych przy narażeniu na promieniowanie elektromagnetyczne – opracowanie zwarte. Opracowanie musi zawierać dane statystyczne na podstawie analizy dokumentacji medycznej i wywiadu lekarskiego z grupy ochotniczej stanowisk pracy związanych z urządzeniami emitującymi promieniowanie elektromagnetyczne – grupa ochotnicza min. 35 osób;

    3) Opracowanie urządzenia – miernik pola elektromagnetycznego impulsowego, w tym z przeznaczeniem dla pomiarów aparatury medycznej i środowiska pracy oraz do pomiarów na stanowiskach pracy innych niż medyczne – prototyp;

    4) Sporządzenie dokumentacji technicznej urządzenia – miernik pola elektromagnetycznego impulsowego;

    5) Opracowanie instrukcji obsługi dla urządzenia – miernik pola elektromagnetycznego impulsowego;

    6) Opracowanie metodyki pracy z użyciem urządzenia – miernik pola elektromagnetycznego impulsowego;

    7) Prezentacja pracy urządzenia w warunkach rzeczywistych i przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych;

    8) Raporty etapowe;

    9) Raport końcowy

    Cały projekt powinien osiągnąć co najmniej VIII poziom gotowości technologii.

    Technologią krytyczną o znaczeniu determinującym, jest budowa konstrukcyjna urządzenia pomiarowego

    2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ar. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), osób wykonujących czynności:

    1) organizacyjno – biurowe,

    2) czynności kierownika projektu badań naukowych (czynności nadzoru, koordynacji zadań),

    3) czynności realizowane przez pracowników naukowych i/lub badawczo – technicznych zgodnie z art. 43 i 49 ustawy z dnia 30.4.2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96 poz. 618 z późn. zm.).

    3. Zamawiający wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.:

    1) Opracowanie metodyki i technik pomiarów emisji pola elektromagnetycznego (impulsowe promieniowanie elektromagnetyczne) – projekt instrukcji oraz projekty zmiany do obowiązujących aktów normatywnych;

    2) Ocena skutków i ryzyk zdrowotnych przy narażeniu na promieniowanie elektromagnetyczne – opracowanie zwarte. Opracowanie musi zawierać dane statystyczne na podstawie analizy dokumentacji medycznej i wywiadu lekarskiego z grupy ochotniczej stanowisk pracy związanych z urządzeniami emitującymi promieniowanie elektromagnetyczne;

    3) Opracowanie metodyki pracy z użyciem urządzenia – miernik pola elektromagnetycznego impulsowego;

    4) Prezentacja pracy urządzenia w warunkach rzeczywistych i przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych;


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 2 235 772.00 PLN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

    a) Cena – waga: 55 %

    b) Koncepcja – waga: 40 %

    c) Kryterium społeczne – waga: 5 %.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Wykonawca musi wykazać, że posiada polisę, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

    2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, (zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016), ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).

    2. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

    3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w trybie art. 26 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

    Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z zasadą: spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego dokumentu.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z zasadą: spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego dokumentu.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 usługi badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (dziedzina nauk medycznych i dziedzina nauk o zdrowiu w dyscyplinie naukowej: medycyna) w problematyce zdrowia żołnierzy lub funkcjonariuszy – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.8.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ( Dz.U. nr 179 poz. 1065). Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

    — Zamawiający uzna każdą usługę, wykazaną przez wykonawcę, która dotyczy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych

    i dziedzinie nauk o zdrowiu bez znaczenia na wartość tej usługi.

    — Badania naukowe – badania, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30.4.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z 2011 r. z późn. zm.);

    — Prace rozwojowe – prace, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30.4.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z 2011 r. z późn. zm.).

    2. Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 2 (dwóch) lekarzy, których zatrudnia lub zatrudni na podstawie umowy o pracę, którzy posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy oraz epidemiologii (wykaz) zdolnych do wykonania zamówienia ze stażem pracy powyżej 3 lat, licząc od dnia nabycia uprawnień, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2015.4.64. t.jedn.) tj. wykazanie pracowników medycznych i naukowych i/lub badawczo – technicznych zgodnie z art. 43 i 49 ustawy z dnia 30.4.2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96 poz. 618 z późn. zm.) z podaniem tytułu i stopnia naukowego. Ww. osoby muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

    3. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, (zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016), ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).

    4. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

    5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w trybie art. 26 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających, spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu, tj.:

    — wykazu usług zgodnie ze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

    — wykazu osób zgodnie ze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z zasadą: spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    1. Językiem umowy będzie język polski.

    2. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-20
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-20
   Local time: 12:00
   Place:

   1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy al. Niepodległości 218 w Warszawie w pok. 728.

   2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy).


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  a) Cena – waga: 55 %

  b) Koncepcja – waga: 40 %

  c) Kryterium społeczne – waga: 5 %.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-09

Other tenders from Poland за for this period

Environmental issues consultancy services Source: TED

Building-cleaning services Source: TED

Postal services related to parcels Source: TED

Repair and maintenance services of measuring apparatus Source: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Source: TED