Research and development consultancy services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Prolan Sp. z o.o.
Number: 4228959
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Research services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Prolan Sp. z o.o.
   Sowińskiego 3
   Gliwice
   44-100
   Poland
   Telephone: +48 323372202
   E-mail: oferty@prolan.com.pl
   Fax: +48 323372233
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.prolan.com.pl/o-firmie/zapytanie-ofertowe/
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  5. Main activity:
   Other activity: usługi informatyczne
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Zakup usługi doradczej – analizy i ekspertyzy informatycznej.


   2. Main CPV code:
    73200000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Zakup usługi doradczej – analizy i ekspertyzy informatycznej zgodnie ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    73200000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Prolan Sp. z o.o.

    ul. Sowińskiego 3

    44-100 Gliwice.


   4. Description of the procurement:

    1. Rekomendowanie określonej technologii informatycznej i narzędzi informatycznych zalecanej do budowy nowego systemu optymalizującej procesy B2B i B2E. Technologia ta winna spełniać potrzeby obecne spółki Prolan i uwzględniać pełną kompatybilność z obecnie eksploatowanymi modułami systemu Prolan_ERP opartego o platformę bazodanową Oracle oraz zapewniać stabilną eksploatację i możliwości rozwoju nowego zintegrowanego systemu informatycznego B2B i B2E w przyszłości.

    2. Przeprowadzenie szczegółowej analizy procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Prolan Sp. z o.o. wraz z ich opisaniem w dokumentacji w celu przygotowania odpowiedniej

    konfiguracji nabywanego i wdrażanego B2B i B2E dla potrzeb Wnioskodawcy.

    3. Opracowanie matrycy wymagań funkcjonalnych w zakresie funkcjonalności B2B i B2E oczekiwanej przez Zamawiającego tj.

    — moduł Modelowania i Administracji procesów,

    — moduł Portal obsługi procesów dla Dostawców Mleka,

    — moduł Portal Pracownika,

    — moduł Sekretariat

    4.Szczegółowy opis realizacji przez System funkcji określonych w matrycy wymagań funkcjonalnych oraz procesów biznesowych do optymalizacji.

    5.Szczegółowy zakres, opis merytoryczny oraz opisanie dokładnego sposobu realizacji adaptacji i modyfikacji planowanych modułów B2B i B2E koniecznych do spełnienia

    wymagań funkcjonalnych Zamawiającego wynikających z jego specyfiki.

    6.Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji wdrożenia raz wszystkich działań w poszczególnych zadaniach z uwzględnieniem wymagań określonych w harmonogramie projektu oraz określenie sposobu testów i odbioru zadań tak aby spełniały wymagania Zamawiającego.

    7.Opisanie wymagań technicznych i infrastruktury Zamawiającego związanych z eksploatacją nowych modułów (konfiguracja serwerów, sieci informatycznej, łączy zdalnych, stacji roboczych).

    8. Dostarczenie dokumentacji w wersji papierowej (1 egz.) i w postaci elektronicznej.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 17
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: WND-RPSL.03.03.00-24-0859/16-002.
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Wymagania formalne

    1. Termin realizacji zamówienia/umowy 17 dni od podpisania umowy.

    2. W celu realizacji zamówienia wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania Oświadczenia oraz umowy wraz z Załącznikami stanowiącymi integralną częścią przedmiotu Zamówienia.

    3. Zamawiający dopuszcza zmian umowy w zakresie terminu realizacji.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-09-20
   Local time: 15:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-09-21
   Local time: 08:00
   Place:

   Prolan Sp. z o.o.

   44-100 Gliwice

   ul. Sowińskiego 3.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic ordering will be usedElectronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Zakres wykluczenia

  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

  Wymagania formalne

  1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych i częściowych.

  2. Termin realizacji zamówienia/umowy 17 dni od podpisania umowy.

  3. Zamawiający dopuszcza zmian umowy w zakresie terminu realizacji.

  4. Oferty należy składać elektronicznie (poczta e-mail lub fax), za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 8:00-15:00.

  5. Ofertę należy złożyć na wymaganym przez zamawiającego formularzu ofertowym.

  6. Termin związania ofertą wynosi co najmniej 14 dni, licząc od daty upływu składania ofert.

  7. Osoba do kontaktu: Danuta Gąsior.

  Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru i wymagań merytorycznych pod nr 32 337-22-11 oraz w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 8:00-15:00 lub składając zapytania drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@prolan.com.pl

  Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: oferty@prolan.com.pl


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prolan Sp. z o.o.
   Sowińskiego 3
   Gliwice
   44-100
   Poland
   Contact person: 44-100
   Telephone: +48 323372200
   E-mail: oferty@prolan.com.pl
   Fax: +48 323372200
   Internet address: www.prolan.com.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-08

Other tenders from Poland за for this period

Refuse disposal and treatment Source: TED

Architectural design services Source: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Source: TED

Repair and maintenance services of medical and surgical equipment Source: TED

Vocational training services Source: TED