Various office equipment and supplies

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Number: 4229053
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Office equipment and supplies

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Sąd Apelacyjny w Katowicach
   al. Korfantego 117/119
   Katowice
   40-156
   Poland
   Telephone: +48 322004691
   E-mail: przetargi@katowice.sa.gov.pl
   Fax: +48 322004692
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla sądów powszechnych apelacji katowickiej.


    Reference number: ZP-060-5/17
   2. Main CPV code:
    30190000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla sądów powszechnych apelacji katowickiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-09-11
 3. Original notice reference
  2017/S 171-350095
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: VI.3
   Place of text to be modified: VI.3
   Instead of:

   6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wskazanych w SIWZ.


   Read:

   6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

   6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wykaz zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (odpowiednio do części zamówienia).

   7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

   7.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

   7.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   7.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   7.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

   7.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

   7.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

   7.7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);


  2. Other additional information

   8.W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Zamawiający żąda następujących dokumentów:

   8.1.kart katalogowych lub oświadczenia producenta lub oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela producenta lub oświadczenia generalnego dystrybutora lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wskazanych w każdej pozycji asortymentowej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik 2.1 i/lub Załącznik 2.2 odpowiednio do części zamówienia.

   9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dokumenty wymienione w punkcie VIII.7 muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.

   10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie VIII.7.

   11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.7:

   11.1. pkt 7.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

   11.2. pkt 7.2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

   11.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   11.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

   11.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 11.1 i pkt 11.2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w punkcie 11.2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

   11.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 11.3 stosuje się.

   11.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

   12. W celu dokonania oceny ofert w kryterium Jakość Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą próbki oferowanych produktów: Dla części 1: Produkty wskazane w poz. 32, 45, 60 Załącznika nr 2.1 do SIWZ – w ilości po 5 szt. każdy. Dla części 2: Produkty wskazane w poz. 38, 84, 94, 100, 104, 109, 112, 118, 121, 124, 136, 174, 178, 180 Załącznika nr 2.2 do SIWZ – w ilości po 1 szt. każdy.Other tenders from Poland за for this period

Dressings; clip, suture, ligature supplies Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Miscellaneous computer equipment Source: TED

Passenger cars Source: TED

Medical kits Source: TED