Computer equipment and supplies

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Uniwersytet Warszawski
   ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
   Warszawa
   00-927
   Poland
   Telephone: +48 225520831
   E-mail: paulina@adm.uw.edu.pl
   Fax: +48 225522507
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Education
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.


    Reference number: DZP-361-90/2017
   2. Main CPV code:
    30200000, 30200000, 30211400, 48820000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW

    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    Część 1 – 4 zestawy komputerowe


   2. Additional CPV code(s):
    30200000, 30211400
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW

    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:

    Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:

    Część 1 – 600 PLN (słownie: sześćset złotych).


   9. Title:

    Część 2 ( obudowa do serwerów, 9 serwerów Blade, macierz dyskowa)


   10. Additional CPV code(s):
    48820000
   11. Place of performance:
   12. Description of the procurement:

    1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW

    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
   16. Additional information:

    Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:

    Część 2 – 13 000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych).


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 139-285081
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Lot No: 1
  Title:

  Część 1 – 4 zestawy komputerowe


  Contract No: 2
  Lot No: 2
  Title:

  Część 2 ( obudowa do serwerów, 9 serwerów Blade, macierz dyskowa)


 1. Additional information

  Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:

  Część 1 – 600 PLN (słownie: sześćset złotych).


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587700
  2. Body responsible for mediation procedures
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17 a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587700
  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

   2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

   4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).


   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17 a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587700
 3. Date of dispatch of this notice
  2017-09-11

Other tenders from Poland за for this period

Computer equipment and supplies Source: TED

Information and promotion products Source: TED

Information and promotion products Source: TED

Various medicinal products Source: TED

Medical consumables Source: TED