Electricity, heating, solar and nuclear energy

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Gmina Miasto Świnoujście
   ul. Wojska Polskiego 1/5
   Świnoujście
   72-600
   Poland
   Telephone: +48 913278610
   E-mail: wim@um.swinoujscie.pl
   Fax: +48 913270629
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.bip.um.swinoujscie.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Kompleksowa dostawa en. elektr. obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Gminy Miasto Świnoujście, jej jedn. organiz., SPZOZ, Inst. Kultury i gminnych osób prawnych od 1.1.18 r. do 31.12.18 r.


    Reference number: WIM.271.1.44.2017
   2. Main CPV code:
    09300000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Gminy Miasto Świnoujście, jej jednostek organizacyjnych, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Instytucji Kultury i gminnych osób prawnych w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. Zamawiający działa w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonego umocowania, w imieniu podmiotów wykazanych w załączniku nr 7 do SIWZ. Ilekroć w treści SIWZ jest mowa o budynkach lub obiektach zamawiającego, dotyczy to również obiektów współzamawiających objętych niniejszym postępowaniem i określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie przetargowe zgodnie art. 16 ust. 1 ustawy. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w imieniu wszystkich ww. podmiotów. Zamawiający oraz ww. podmioty będą zawierać oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    09310000, 65310000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Teren Gminy Miasto Świnoujście.


   4. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w „Wykazie odbiorów”, będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ (stanowiącym również załącznik nr 1 do umowy). Wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ wartości energii elektrycznej są wartościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

    Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) a także w taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD) oraz w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), które zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

    Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).

    Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru Zamawiającego jest ENEA Operator Sp. z o.o.

    Dla wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ punktów poboru obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest ENEA S.A.:

    — dla punktów poboru opisanych w: pkt. 2 L.P. 20, 97, 217 i 218 oraz pkt 4 L.P. 4 zostały zawarte, na podstawie obowiązującej taryfy sprzedawcy, umowy kompleksowe na dystrybucję i zakup energii elektrycznej z terminem wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące (tzw. umowy kompleksowe taryfowe).

    — dla pozostałych punktów poboru została zawarta, na podstawie postępowania przetargowego przeprowadzonego w 2016 r., umowa kompleksowa na dystrybucję i zakup energii elektrycznej na czas określony do 31.12.2017 r. (tzw. umowa kompleksowa przetargowa).


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Zamówienie obejmuje kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą jej sprzedaż i dystrybucję, w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że:

    a) posiada aktualnie obowiązująca koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

    b) posiada zawartą oraz obowiązującą umowę, tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. ENEA Operator Sp. z o.o. (dalej: OSD), na podstawie, której może prowadzić kompleksową dostawę energii elektrycznej, tj. sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucję, za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

    W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 13:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 13:30
   Place:

   Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, pok. nr 1.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: yes
  Estimated timing for further notices to be published:

  Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Gminy Miasto Świnoujście, jej jednostek organizacyjnych, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Instytucji Kultury i gminnych osób prawnych organizowane jest co roku (ok. III kwartału danego roku).


 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Zamówienie obejmuje kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą jej sprzedaż i dystrybucję, w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17 a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

   2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.

   4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

   2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.

   4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17 a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-11

Other tenders from Poland за for this period

Hospital beds Source: TED

Antineoplastic agents Source: TED

Parts and accessories for vehicles and their engines Source: TED

Electricity distribution Source: TED

Orthopaedic supplies Source: TED