Electricity, heating, solar and nuclear energy

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Powiat Brzozowski
Number: 4229372
Publication date: 13-09-2017
Contract value: 266 820 (USD)
Price original: 970 692 (PLN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment solar and nuclear energy Electricity Energy

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Powiat Brzozowski
   ul. Armii Krajowej 1
   Brzozów
   36-200
   Poland
   Telephone: +48 134342645
   E-mail: przetargi@powiatbrzozow.pl
   Fax: +48 134342645
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://bip.powiatbrzozow.pl
   Additional information can be obtained from Starostwo Powiatowe w Brzozowie
   ul. Armii Krajowej 1
   Brzozów
   36-200
   Poland
   Contact person: 36-200
   E-mail: przetargi@powiatbrzozow.pl
   Internet address(es):
   Main address: www.powiatbrzozow.pl

   Starostwo Powiatowe w Brzozowie
   ul. Armii Krajowej 1
   Brzozów
   36-200
   Poland
   Contact person: 36-200
   Telephone: +48 134342645
   E-mail: przetargi@powiatbrzozow.pl
   Fax: +48 134342645
   Internet address(es):
   Main address: www.powiatbrzozow.pl
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018-2019.


    Reference number: ZP.272.10.2017
   2. Main CPV code:
    09300000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 4 220 400 kWh.

    2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej – załącznik nr 3 do SIWZ.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 970 692.00 PLN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    09000000, 09310000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Powiat brzozowski.


   4. Description of the procurement:

    1. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 220) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1200).

    2. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A.

    3. Wymagania stawiane Wykonawcy:

    Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:

    a) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej,

    b) reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy.

    4. W Załączniku nr 2 do SIWZ wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej w obrębie grup taryfowych ujętych w SIWZ oraz wycenionych w formularzu oferty.

    5. Podana wielkość wolumenu energii elektrycznej określona w Sekcji II.1.4 pkt 1 jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej względem ilości określonej w Sekcji II.1.4 pkt 1, spowodowanej zmniejszonym lub zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii elektrycznej. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w Sekcji II.1.4 pkt 1 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg cen określonych w umowie. Zaistnienie okoliczności, o których mowa spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Umowy.

    6. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia opisane są w:

    a) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 220),

    b) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz.623, z późn. zm.),

    c) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.).


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    1.1. nie podlegają wykluczeniu,

    1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

    1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

    Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

    a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 220)

    2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda:

    a) ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne(tekst jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 220).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

    1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

    Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

    a) w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN (osiemset tysięcy złotych),

    b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 800 000 PLN (osiemset tysięcy złotych).

    W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

    2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający zażąda dokumentów:

    a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

    b) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

    Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

    1) zdolności technicznej lub zawodowej

    Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

    a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia (umowy),z których każde zamówienie (umowa) odpowiada swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że każde z nich obejmowało lub obejmuje dostawę energii elektrycznej a wartość roczna każdego zamówienia(umowy) w wyżej wymienionym zakresie wynosiła co najmniej 2000 MWh albo w przypadku zamówień (umów)nadal wykonywanych – do dnia przed upływem terminu składania ofert – Wykonawca wykonał dostawy w wyżej wymienionym zakresie o wartości co najmniej 2000 MWh.

    2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda dokumentów:

    a) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa wart.24 ust. 1 i ust. 5 ustawy PZP, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający zażąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

    1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

    5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

    6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

    7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24ust.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

    8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,

    9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

    10) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład wzoru oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

    2. Umowy zostaną zawarte odrębnie przez każdego z odbiorców wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

    3. Wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy, faktury, Wykonawca kierować będzie na adres danego odbiorcy, z którym zawrze umowę sprzedaży energii elektrycznej.

    4. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty opisane są w § 12 załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

    5. Wzór umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-12-21
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 10:30
   Place:

   Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, III piętro, pokój nr 13.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1.1. nie podlegają wykluczeniu,

  1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postepu 17a
   Warszawa
   02-767
   Poland
   Contact person: 02-767
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: https://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w DzialeVI ustawy Pzp – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone wsposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. Dziale VI przysługująWykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia orazponiósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.

   3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdaniedrugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

   5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

   6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej ofertyodwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

   2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   8. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznejopatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołującyprzesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,abymógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógłzapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopiinastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w DzialeVI ustawy Pzp – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone wsposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. Dziale VI przysługująWykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia orazponiósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.

   3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdaniedrugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

   5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

   6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej ofertyodwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

   2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   8. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznejopatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołującyprzesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,abymógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógłzapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopiinastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-767
   Poland
   Contact person: 02-767
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: https://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-11

Other tenders from Poland за for this period

Laboratory reagents Source: TED

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Source: TED

Xerographic paper Source: TED

Orthopaedic implants Source: TED

Personal computers Source: TED