Electricity, heating, solar and nuclear energy

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Miasto Ostrołęka
Number: 4229553
Publication date: 13-09-2017
Contract value: 948 930 (USD)
Price original: 3 452 208 (PLN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment solar and nuclear energy Electricity Energy

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Miasto Ostrołęka
   pl. Gen. J. Bema 1
   Ostrołęka
   07-410
   Poland
   Telephone: +48 297654271
   E-mail: zp@um.ostroleka.pl
   Fax: +48 297654325
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.ostroleka.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa energii elektrycznej.


    Reference number: KPZ.271.23.2017
   2. Main CPV code:
    09300000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie

    13.941,84 MWh w okresie od dnia 1.1.2018r. do 31.12.2019r., z tego:

    1) Do lokali i obiektów – 7.291,60 MWh

    2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego – 6.650,24 MWh.

    Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach:

    1) Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – wykaz punktów poboru stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ

    2) Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – wykaz punktów poboru stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 3 452 208.00 PLN
   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    09300000, 09310000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Ostrołęka.


   4. Description of the procurement:

    Dostawa energii do lokali i obiektów – szacunkowa ilość 7.291,60 MWh.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1 822 900.00 PLN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    09300000, 09310000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Ostrołęka.


   17. Description of the procurement:

    Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – szacunkowa ilość 6.650,24 MWh.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1 629 308.00 PLN
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.

    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki niezależnie od części zamówienia

    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej wykonawca złoży na wezwanie zamawiającego

    Ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Dla części I Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 300 000 PLN (trzysta tysięcy 00/100 złotych).

    Dla części II Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 250 000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

    Dla obu części: Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 550 000 PLN (pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca złoży na wezwanie zamawiającego:

    Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w kwocie nie mniejszej niż:

    — część I – 300 000 PLN (słownie złotych trzysta tysięcy 00/100)-

    — część II – 250 000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100

    — część i i II – 550 000 PLN (pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Część I zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

    Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

    a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3.500 MWh (trzy tysiące pięćset), z czego co najmniej 1 (jedna) dostawa energii elektrycznej była o wolumenie nie mniejszym niż 1.000 MWh (jeden tysiąc)

    oraz

    b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 50 (pięćdziesięciu) punktów poboru, przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy do wymaganej ilości punktów poboru zostały (są) wykonane (wykonywane).

    2. Część II zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

    Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

    a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3.000 MWh (trzy tysiące), z czego co najmniej 1 (jedna) dostawa energii elektrycznej była o wolumenie nie mniejszym niż 1.000 MWh (jeden tysiąc)

    oraz

    b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 100 (stu) punktów poboru, przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy do wymaganej ilości punktów poboru zostały (są) wykonane (wykonywane).

    3. Część I oraz część II zamówienia

    Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

    a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 6.500 MWh (sześć tysięcy pięćset), w tym co najmniej 2 (dwóch) dostaw o wolumenie nie mniejszym niż 1.000 MWh (jeden tysiąc) każda

    oraz

    b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 150 (stu pięćdziesięciu) punktów poboru, przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy do wymaganej ilości punktów poboru zostały (są) wykonane (wykonywane).

    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca złoży na wezwanie zamawiajacego:

    1) dla części I – Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 (część A) do SIWZ

    2) dla części II – Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 (część B) do SIWZ,

    3) dla części I i II -Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Zał. nr 3 (część A i B) do SIWZ

    wraz z dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały w załączniku nr 4 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

    Zakres zmian umowy określa paragraf 17 istotnych postanowień umowy.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-20
   Local time: 11:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-20
   Local time: 12:00
   Place:

   Urząd Miasta, pl. Gen, J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka sala nr 9.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  I. Wadium

  1. Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  1) Część I zamówienia – w wysokości 30 000 PLN

  2) Część II zamówienia – w wysokości 25 000 PLN

  2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

  3. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie części zamówienia, zobowiązany jest on do wniesienia wadium na każdą część odrębnie.

  Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer 33 1020 1592 0000 2002 0266 9018 z dopiskiem: Wadium – Dostawa energii elektrycznej Część I zamówienia i/lub Część II zamówienia.

  II Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

  III Dokumenty

  1. Wraz z ofertą wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ)- Załącznik nr 7 do SIWZ.

  Na wezwanie zamawiającego wykonawca złoży:

  2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy – dotyczy Część I i/lub Część II zamówienia:

  1)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  2)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  3)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  4)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp;

  5)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

  6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

  7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

  8) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Zał. nr 6 do SIWZ), Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

  Szczegółowe warunki określa SIWZ.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

   2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

   3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

   4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   8.Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp)

   8.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

   8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

   .8.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   8.4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

   2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   8.5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

   8.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

   2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

   3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

   4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   8.Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp)

   8.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

   8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

   .8.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   8.4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

   2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   8.5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

   8.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.


   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-08

Other tenders from Poland за for this period

Petroleum and distillates Source: TED

Electricity Source: TED

Orthopaedic prostheses Source: TED

Workstations Source: TED

Solar collectors for heat production Source: TED