Engineering design services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Number: 4229731
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Engineering services Transport

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
   ul. Centralna 53
   Kraków
   31-586
   Poland
   Telephone: +48 126167416
   E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
   Fax: +48 126167417
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.zikit.krakow.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P+B.


    Reference number: 4/IX/2017
   2. Main CPV code:
    71320000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Zamawiający inf., że Projekt ubiega się o dofin. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT. Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. okres gwarancji 60 miesięcy, maks. okres gwarancji 120 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone). Umowa o podw., której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podw. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 30.9.2018 r.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45233162, 71240000, 45231400
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Kraków.


   4. Description of the procurement:

    1. Zakres robót projektowych obejmuje:

    — Nawierzchnie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, powierzchni wyniesionych wraz z podbudowami;

    — Elementy układu komunikacyjnego – kostka betonowa, obrzeża, krawężniki, ścieki, ławy betonowe, wygrodzenia, elementy małej architektury;

    — Zabezpieczenia skarp, konstrukcje oporowe;

    — Infrastruktura techniczna – oświetlenie, odwodnienie, sygnalizacja świetlna;

    — Organizacja ruchu czasowa oraz stała, elementy uspokojenia ruchu;

    — Inne elementy zagospodarowania terenu (wycinka zieleni, nasadzenia zamienne, nawierzchnie trawiaste);

    — Zabezpieczenie oraz usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;

    — Pełnienie nadzoru autorskiego.

    2. Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw) oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi Wykonawca.

    3. Zakres robót budowlanych obejmuje:

    — Roboty rozbiórkowe;

    — Roboty ziemne;

    — Zabezpieczenie oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;

    — Budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury tj. oświetlenia, odwodnienia, sygnalizacji świetlnej;

    — Wykonanie podbudowy pod jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy, zatoki autobusowe, powierzchnie wyniesione;

    — Budowa i przebudowa nawierzchni jezdni, ścieżek rowerowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów;

    — Budowa obrzeży, krawężników, ścieków, ław betonowych;

    — Wykonanie konstrukcji oporowych i zabezpieczenia skarp;

    — Wykonanie wygrodzeń;

    — Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, elementów uspokojenia ruchu;

    — Wykonanie innych elementów zagospodarowania terenu (wycinka kolidującej zieleni wraz wykonaniem nasadzeń zamiennych, wykonanie nawierzchni trawiastych).

    4. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.

    5. Zamawiający wymaga etapowania prac.

    Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z decyzjami administracyjnymi uprawniającymi do wykonania robót budowlanych – 4 miesiące od daty podpisania umowy.

    Etap II – zakończenie robót budowlanych do dnia 30.9.2018 r.

    6. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

    7. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego wysyłania raportów o ilości pracowników pracujących na budowie codziennie do godz. 8.30 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zikit.krakow.pl.

    8. W zadaniu należy ująć budowę kanalizacji światłowodowej 2 x 110 DVK. Kanalizację kablową (światłowodową) należy zaprojektować i wykonać jako kanalizację pierwotną z rur 2 x fi 110 DVK i studni kablowych teletechnicznych typu SK-2. Studnie 2 pokrywowe należy wyposażyć w jedną pokrywę z wywietrznikiem. Opis na żeliwnym wywietrzniku „Sygnalizacja Kraków”. Przepusty pod drogami wykonywać metodą przewiertów rurami grubościennymi RHDPEp 110x6,3.

    9. Kanalizacja powinna być zgodna z poniższymi normami:

    ZN-96/TPSA-011-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

    ZN-96/TPSA-012 – Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

    ZN-96/TPSA-023 – Studnie kablowe. Wymagania i badania.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-09-30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:

    Anna Dobrucka – Jednostka Realizująca Projekt tel. (012) 616-71-50 (sprawy merytoryczne), Jan Żakowski – Jednostka Realizująca Projekt tel. (012) 616-71-51, Tomasz Wolnik – Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

    a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych;

    b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.

    2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

    3. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:

    a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego – jednolity dokument (JEDZ);

    b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – jednolity dokument (JEDZ);

    c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – jednolity dokument (JEDZ).

    4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

    a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

    b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

    e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

    f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

    g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 716).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych o długości min. 200 m oraz budowie lub przebudowie sygnalizacji świetlnej.

    2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (co najmniej jedna osoba odrębnie dla każdej branży) tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg zał. nr 3;

    2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz harmonogram robót oraz wykaz podwykonawców, bądź informację o braku podwykonawców, oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-25
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-25
   Local time: 13:00
   Place:

   1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: A.Dobrucka – JRP tel. (012) 616-71-50 (spr. meryt.), J. Żakowski – JRP tel. (012) 616-71-51, Tomasz Wolnik – Dz. ZP tel. (012) 616-71-15 (spr. proced.).2.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:

  Anna Dobrucka – Jednostka Realizująca Projekt tel. (012) 616-71-50 (sprawy merytoryczne), Jan Żakowski – Jednostka Realizująca Projekt tel. (012) 616-71-51, Tomasz Wolnik – Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17 A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587706
   Fax: +48 224587700
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.


   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17 A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587706
   Fax: +48 224587700
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-08

Other tenders from Poland за for this period

Engineering design services Source: TED

Dostawa 4 szt. pomp głębinowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierĹźoniowie Source: "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Dzierżoniowie

Roboty remontowo-budowlane w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w obiektach Zakładu Głównego TVP S.A. Source: TVP Telewizja Polska

Engineering design services Source: TED

Repair and maintenance services of rolling stock Source: TED