Medical equipments

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
   ul. Długa 1/2
   Poznań
   61-848
   Poland
   Telephone: +48 618549088
   E-mail: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
   Fax: +48 618549088
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.skpp.edu.pl
   Additional information can be obtained from Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
   PL
   ul. Długa 1/2, Dział Zamówień Publicznych, pok 603
   Poznań
   61-848
   Poland
   Contact person: 61-848
   Telephone: +48 618549242
   E-mail: jolanta.stachowiak@skpp.edu.pl
   Fax: +48 618549093
   Internet address(es):
   Main address: http://www.skpp.edu.pl/przetargi.html
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Zakup (dostawa) tomografu dla Pracowni Radiologii Klinicznej.


    Reference number: EZP/113/17
   2. Main CPV code:
    33100000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Zakup (dostawa) tomografu dla Pracowni Radiologii Klinicznej.Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp „Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

    Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 w dokumencie JEDZ.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    33115000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

    w Poznaniu, Magazyn Ogólny Zamawiającego

    Instalacja Pracownia Radiologii Klinicznej ul. Długa 1/2.


   4. Description of the procurement:

    1.Urządzenie medyczne – tomograf -1 sztuka

    2. Dostawa i instalacja tomografu, szkolenie pracowników w zakresie obsługi i funkcjonowania aparatu, gwarancja, transport, ubezpieczenie

    3.Przechowanie/depozyt tomografu /Przechowanie /depozyt tomografu przez 3 miesiące

    4.Demontaż i utylizacja posiadanego przez Zamawiającego urządzenia

    Wadium 43 100 PLN.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość/parametry techniczne / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-11-06
    End: 2017-12-10
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Podany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia od 6.11.2017 roku jest termin planowanym.

    Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków pochodzących z dotacji Ministra Zdrowia.

    Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 b) może unieważnić postępowanie, jeżeli środki, które zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Nie podlega wykluczeniu z art 24 ust 1 i 5. Zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

    Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. A:

    1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

    miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

    2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

    Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

    Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który zrealizował, min. 2 dostawy, o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia

    Przez dostawę o podobnym charakterze Zamawiający rozumie dostawę aparatury rentgenowskiej (np. rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy), instalację urządzenia, uruchomienie.

    W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

    wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

    Wykaz musi być przedstawiony w JEDZ cz. C „Zdolność techniczna i zawodowa”, pkt 1b) dostawy Wykonawca poda min. dwie dostawy, o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia.

    JEDZ wypełniony zgodnie z wymogami SIWZ należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do przedłożenia dowodów określających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej w zakresie zmiany terminu dostawy, zmiany sposobu spełnienia świadczenia, wynagrodzenia Wykonawcy oraz jeżeli zachodzi jedna z okoliczności zgodnie z art. 144 ust. 1 i 1e ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania zmian do umowy określone zostały w § 6 załączonego do SIWZ wzoru umowy.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 09:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 10:00
   Place:

   Siedziba Zamawiającego Dział Zamówień Publicznych pokój 603.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Podany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia od 6.11.2017 roku jest termin planowanym.

  Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków pochodzących z dotacji Ministra Zdrowia.

  Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 b) może unieważnić postępowanie, jeżeli środki, które zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
  2. Body responsible for mediation procedures
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Poland за for this period

Operating-theatre instruments Source: TED

Servers Source: TED

Medical consumables Source: TED

Signs and related items Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED