Operating-theatre instruments

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
   pl. Hirszfelda 12
   Wrocław
   53-413
   Poland
   Telephone: +48 713689234
   E-mail: dzp@dco.com.pl
   Fax: +48 713689583
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.dco.com.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi chirurgicznych, haków automatycznych i kontenerów dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety.


    Reference number: ZP/PN/68/17/LBO/JHP
   2. Main CPV code:
    33162200
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi chirurgicznych, haków automatycznych i kontenerów dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety.

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ – Arkusz Asortymentowo – Ilościowo- Cenowy oraz wymagania graniczne w załączniku nr 2,3,4 do niniejszej SIWZ.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Narzędzia chirurgiczne


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    33162200
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Plac Hirszfelda 12, Wrocław.


   4. Description of the procurement:

    Zgodnie z załącznikiem nr 1,2 do SIWZ.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Parametr wymiany narzędzi / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Parametr wymiany nożyczek / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Parametr precyzyności / Weighting: 30
    Price - Weighting: 50
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 56
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.06.02.00-02-0083/16.
   13. Additional information:
   14. Title:

    Haki automatyczne


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    33162200
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Plac Hirszfelda 12, Wrocław.


   17. Description of the procurement:

    Zgodnie z załącznikiem nr 1,3 do SIWZ.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 90
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 56
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.06.02.00-02-0083/16.
   26. Additional information:
   27. Title:

    Kontenery


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    33162200
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Plac Hirszfelda 12, Wrocław.


   30. Description of the procurement:

    Zgodnie z załącznikiem nr 1,4 do SIWZ.


   31. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
    Price - Weighting: 60
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 56
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.06.02.00-02-0083/16.
   39. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna jednorazową dostawę: Pakiet nr 1 – narzędzia chirurgiczne, Pakiet nr 2 – haki automatyczne, Pakiet nr 3- kontenery na kwotę nie mniejszą niż:

    — dla Pakietu nr 1 – 350 000 PLN brutto każda

    — dla Pakietu nr 2 – 100 000 PLN brutto każda

    — dla Pakietu nr 3 – 23 000 PLN brutto każda

    Wykaz należy złożyć dla każdego pakietu osobno.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 10:00
   Place:

   Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, bud. H, pok. nr 315.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie właściwego naczelnika US, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. lw celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lW celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Oświadczenia wykonawcy: a)o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności, b)o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. c) o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2016.716).W celu potwierdzenia, że Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaz – zał. Nr 8 do SIWZ – wykonanych dostaw – osobno dla każdego Pakietu – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie, tj:a. Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawa/-y były wykonywane,lub b. Oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej, W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta/ oświadczenia autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski, w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w zał. nr 1,2,3,4 do SIWZ. .W przypadku produktów, oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia, będących wyrobami medycznymi zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 tj), Wykonawcy składają jeden z następujących dokumentów: w przypadku wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP – zgłoszenie wyrobów do PURPL, WMiPB w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zatrudnienia lub siedzibę na terytorium RP, którzy wprowadzili na terytorium RP wyroby przeznacz do użytkowania na tym terytorium – powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa URPL, WMiPB,w przypadku oferowania wyrobów medycznych, które nie były jeszcze wprowadzone. wprowadzone na teren RP – oświadczenie Wykonawcy dla wyrobów medycznych, o zobowiązaniu się do dostarczenia wraz z dostawą wyrobów ,Próbka – kontener 1/1 lub kontener ¾ szt. 1 dot. pak. nr 3/Próbka szt 1 dla poz. 40,88,91 dotyczy pakietu nr 1.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
  2. Body responsible for mediation procedures
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

   1.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   2.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   3. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   4. Odwołanie wnosi się:

   1)w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

   2)wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej

   3)wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

   1.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   2.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   3. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   4. Odwołanie wnosi się:

   1)w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

   2)wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej

   3)wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Poland за for this period

Servers Source: TED

Medical consumables Source: TED

Signs and related items Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Medical equipments Source: TED