Servers

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
   ul. Namysłowska 8
   Wrocław
   50-304
   Poland
   Telephone: +48 717779032
   E-mail: gabriela.nowak-piechota@cui.wroclaw.pl
  2. Joint procurement
  3. Communication
   Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at
   http://bip.cui.wroclaw.pl/?app=przetargi
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Centrum Usług informatycznych
   ul. Namysłowska 8
   Wrocław
   50-304
   Poland
   Contact person: 50-304
   E-mail: Rafal.Blaga@cui.wroclaw.pl
   Internet address(es):
   Main address: www.bip.cui.wroclaw.pl
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa infrastruktury IT dla projektów: Open Data Wrocław – nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0014/16, System wspierający windykacje w Gminie Wrocław – nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0016/16, Wdrożenie s.


    Reference number: CUI/ZP/PN/26/2017
   2. Main CPV code:
    48820000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i zasobów macierzy dyskowych zgodnie zgodnie z zakresem opisanym w załączniku nr 1 do umowy (Opis przedmiotu zamówienia).

    2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części, odpowiednio dla projektów:

    1) Open Data Wrocław – nr projektu RPDS.02.01.02-02-0014/16 (część nr 1)

    2) Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław – Etap I – nr projektu RPDS.02.01.02-02-0015/16 (część nr 2)

    3) System wspierający windykacje w Gminie Wrocław – nr projektu RPDS.02.01.02-02-0016/16 (część nr 3).


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:
    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    48820000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wrocław.


   4. Description of the procurement:

    Serwer kasetowy – 1 szt.

    Półka dyskowa – 1 szt.

    Dysk twardy – 4 szt.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 45
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: RPDS.02.01.02-02-0014/16.
   13. Additional information:
   14. Title:
    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    48820000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wrocław.


   17. Description of the procurement:

    Serwer kasetowy – 1 szt.

    Dysk twardy – 10 szt.


   18. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 45
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: RPDS.02.01.02-02-0015/16.
   26. Additional information:
   27. Title:
    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    48820000
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wrocław.


   30. Description of the procurement:

    Serwer kasetowy – 1 szt.

    Dysk twardy – 10 szt.


   31. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 45
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: RPDS.02.01.02-02-0016/16.
   39. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Dla części nr 1

    Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże on, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej dwa zamówienia i każde z nich polegało na dostawie co najmniej jednego serwera i półki macierzy dyskowych z co najmniej 2 dyskami i wartość każdego z zamówień wynosiła co najmniej 75 000 PLN brutto.

    Dla części nr 2 i 3:

    Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże on, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej dwa zamówienia i każde z nich polegało na dostawie co najmniej jednego serwera I co najmniej 5 dysków dla macierzy dyskowej i wartość każdego z zamówień wynosiła co najmniej 75 000 PLN brutto.

    Uwaga: Powyższy warunek dotyczy każdej z części osobno.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w dziale VII pkt 2)1. – wzór stanowi Załącznik nr 2.3 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

    UWAGA: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone w załączniku nr 1 do SIWZ – Projekt umowy.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 14:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 15:00
   Place:

   Centrum usług Informatycznych we Wrocławiu (Budynek Grafit), ul. Namyłsowska 8, 50-304 Wrocław w pokoju 27 IV piętro.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)

  2. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu potwierdzenia przez Wykonawców braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

  3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności określone w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w formie wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126

  4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie części nr 2, jeżeli środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane lub nie będą przez Zamawiającego utracone.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587700
   Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu elektronicznych środków komunikacji albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

   3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 powyżej wnosi się

   w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu elektronicznych środków komunikacji albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

   3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 powyżej wnosi się

   w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587700
   Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Poland за for this period

Medical consumables Source: TED

Signs and related items Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Medical equipments Source: TED

Servers Source: TED