Signs and related items

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Miasto Bydgoszcz
Number: 4251209
Publication date: 14-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Miasto Bydgoszcz
   ul. Jezuicka 1
   Bydgoszcz
   85-102
   Poland
   Telephone: +48 525858046
   E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
   Fax: +48 525858273
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.bip.um.bydgoszcz.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Wydział Zamówień Publicznych
   ul. Grudziądzka 9-15
   Bydgoszcz
   85-130
   Poland
   Contact person: 85-130
   Telephone: +48 525858046
   E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
   Fax: +48 525858273
   Internet address(es):
   Main address: www.bip.um.bydgoszcz.pl
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa tablic rejestracyjnych oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użycia w latach 2018-2019 dla potrzeb Urzędu Miasta Bydgoszczy.


    Reference number: WZP.271.38.2017.E
   2. Main CPV code:
    44423400
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użycia w latach 2018-2019 dla potrzeb Urzędu Miasta Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach ustalonych w SIWZ (w tym we wzorze umowy) oraz aktach prawnych:

    1) ustawie z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej ustawa Prawo o ruchu drogowym – tekst jedn., Dz.U. z 2017 r., poz. 1260),

    2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.7.2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jedn., Dz.U. z 2016 r., poz. 1038),

    3) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2.5. 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 585.).


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    30195000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użycia w latach 2018-2019 dla potrzeb Urzędu Miasta Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach ustalonych w SIWZ (w tym we wzorze umowy) oraz aktach prawnych:

    1) ustawie z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej ustawa Prawo o ruchu drogowym – tekst jedn., Dz.U. z 2017 r., poz. 1260),

    2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.7.2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jedn., Dz.U. z 2016 r., poz. 1038),

    3) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2.5.2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 585.).


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-02
    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do produkcji tablic rejestracyjnych, zgodnie z wymogami art. 75a ustawy Prawo o ruchu drogowym.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: 1 bądź 2 zamówienia w przedmiocie dostawy tablic rejestracyjnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy – z tego względu, że Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy (art. 36 ust. 1 pkt. 16 uPzp).

    2. Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 1, 3 – 6 uPzp i w pkt XVI.2 – specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-25
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-12-23
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-25
   Local time: 11:15
   Place:

   1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208 do dnia 25.10.2017 r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 209.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa uPzp (tzw.

  procedura odwrócona).

  2.Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 uPzp.

  3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  4. Wraz z ofertą wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków

  udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w formie Jednolitego Dokumentu

  Zamówienia (JEDZ), zgodnie z pkt VI.2-4 i pkt. X.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  4.Podstawy wykluczenia zawarto w pkt VI.1-3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  5. Dokumenty, które należy złożyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zawarto w

  pkt.VI.6.2), VI.7,8,9,10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  6. Dokumenty, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków zawarto w pkt.VI.6.1) specyfikacji

  istotnych warunków zamówienia.

  7. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

  15.000 zł

  w formie i na zasadach określonych w pkt VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  8.Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 uPzp oraz nie stawia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 uPzp.

  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  9.Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

  1) Kryterium „cena” – C: znaczenie – 60 %.

  2) Kryterium „okres gwarancji”- G: znaczenie – 40 %.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Internet address: www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Poland за for this period

Pharmaceutical products Source: TED

Medical equipments Source: TED

Servers Source: TED

Medical equipments Source: TED

Police cars Source: TED