Pharmaceutical products

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
   ul. Wyzwolenia 18
   Bielsko-Biała
   43-300
   Poland
   Telephone: +48 334984042
   E-mail: zam.publiczne@onkologia.bielsko.pl
   Fax: +48 334984044
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.onkologia.bielsko.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii, programów lekowych i terapeutycznych programów zdrowotnych.


    Reference number: 24/D/2017/PN
   2. Main CPV code:
    33600000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w ramach wyodrębnionych zadań (pakietów) leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych – spełniających wymagania określone w katalogach leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, programach lekowych i terapeutycznych programach zdrowotnych określonych:

    — Zarządzeniem Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.6.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (z późn. zm);

    — Zarządzeniem nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.6.2016 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) (z późn. zm); – w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 4 do SIWZ.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Pakiet nr 1


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    33652100
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Magazyn Apteki Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej mieszczący się przy ul. Wyzwolenia 18.


   4. Description of the procurement:

    W zakres zamówienia wchodzą leki cytostatyczne: Darbepoetin alfa, Panitumumab, Pegfilgrastim, które są szczegółowo opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-05-07
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Pakiet nr 2


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    33652100
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Magazyn Apteki Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej mieszczący się przy ul. Wyzwolenia 18.


   17. Description of the procurement:

    W zakres zamówienia wchodzą leki cytostatyczne: Doxorubicin liposomane nonpegylate, Filgrastim, Lipegfilgrastim, Vincristine sulphate, które są szczegółowo opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-05-07
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia:

    a) Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

    — Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, że obrót asortymentem będącymi przedmiotem oferty jest prowadzony w trybie i na zasadach przewidzianych w aktualnych i powszechnie obowiązujących przepisach prawnych – koncesji lub zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego albo ministra właściwego do spraw zdrowia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz, w przypadkach uzasadnionych przedmiotem zamówienia, dodatkowego właściwego aktualnego zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Na potwierdzenie Zamawiający wymaga złożenia:

    a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

    Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w w/w okresie co

    najmniej dwóch zamówień na dostawę leków.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

    2. Integralną część umowy stanowi: formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy, specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

    3. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy okeśla paragraf 2 pkt 5 oraz 8-12, paragraf 4 pkt 5 – 6 oraz paragraf 6.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-25
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-12-23
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-25
   Local time: 10:30
   Place:

   Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej ul. Wyzwolenia 18, budynek Dyrekcji – Dział Zamówień Publicznych (pokój nr 14).


   Information about authorised persons and opening procedure:

   W procedurze otwarcia ofert mogą brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  W procedurze otwarcia ofert mogą brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
  2. Body responsible for mediation procedures
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Poland за for this period

Medical equipments Source: TED

Servers Source: TED

Medical equipments Source: TED

Police cars Source: TED

Printers and plotters Source: TED