Police cars

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Number: 4251236
Publication date: 14-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
   ul. Podwale 31-33
   Wrocław
   50-040
   Poland
   Telephone: +48 713404323
   E-mail: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
   Fax: +48 713402454
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.dolnoslaska.policja.gov.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   National or federal agency/office
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa 1 sztuki samochodu typu furgon w policyjnej wersji oznakowanej.


    Reference number: PU-2380-297-040-188/2017/ML
   2. Main CPV code:
    34114200
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Dostawa obejmuje pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2017, spełniający wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w załącznikach numer 1a, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Przedmiot zamówienia stanowi jedną część. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

    W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, realizacja przewozu tych osób realizowana będzie innymi pojazdami przystosowanymi do takich przewozów w ramach posiadanego w dolnośląskiej Policji sprzętu lub poprzez uprawnioną do transportu osób niepełnosprawnych pomoc medyczną. W związku z wymaganiami określonymi w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 06.041990 r. o Policji pracownicy Zam. użytkujący pojazd nie mogą być osobami niepełnosprawnymi.

    Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód objęty zamówieniem do Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu, ul. Połbina 1.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód objęty zamówieniem do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 54-151 Wrocław, ul. Połbina 1.


   4. Description of the procurement:

    Dostawa obejmuje 1 sztukę samochodu typu furgon w policyjnej wersji oznakowanej.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Parametry techniczno – użytkowe / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2017-12-15
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium: 4 870 PLN.

    Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

    Zam. nie przewiduje wykluczenia w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

    Zam. nie określa warunków udziału w postępowaniu.

    Zam. informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. procedurę odwróconą, uregulowaną w art. 24 aa ustawy Pzp, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.

    Ocena braku podstaw do wykluczenia będzie odbywać się dwuetapowo i będzie dotyczyć jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

    Etap I: Wszyscy wykonawcy składają do oferty JEDZ, w zakresie określonym przez Zamawiającego, jednakże ocena wstępna (dokonywana na podstawie JEDZ) braku podstaw do wykluczenia dokonywana będzie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Ocena ta będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    Etap II: zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. Dok. i oświadczenia wskazano w Rozdz. X pkt II SIWZ.

    Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postęp. oraz że nie podlega wykluczeniu składane przy wykorzystaniu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

    Wykonawca może wypełnić JEDZ, który został dołączony do SIWZ w wersji edytowalnej (załącznik nr 2 do SIWZ) albo wypełnić JEDZ poprzez pobranie ze strony internetowej zam. wersji elektronicznej – edytowalnej JEDZ. Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z ofertą.

    Dokument należy złożyć w pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisany odpowiednio własnoręcznym podpisem.

    W dokumencie Wykonawca wypełnia:

    część II sekcja A, B, D w polach, które nie są przekreślone,

    część III sekcja A, B, C, D w polach, które nie są przekreślone,

    część IV sekcja – ogólne oświadczenie

    część VI oświadczenia końcowe (należy wypełnić wykropkowane pola oraz podpisać)

    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza informację o podwykonawcach w JEDZ.

    Zgodnie z §2 ust. 1 Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodz. dokumentów jakich może żądać Zam. od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126), od wykon., którego oferta została najwyżej oceniona wymagane jest, w celu potw. braku podstaw do wykluczenia, przedstawienie:

    1.1. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    1.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu w zał. nr 3 do SIWZ);

    1.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w zał. nr 3 do SIWZ);

    Wyk. nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdz. X pkt 1.1-1.3, jeżeli Zam. posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wyk. lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodost. rejestrów publicznych.

    cd. w III.1.2).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Cd. z III.1.1)

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa – w przypadku dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1. – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

    Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 (powyżej) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie, o którym mowa w pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

    W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

    Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale VII pkt. 2 pkt 1.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w Rozdziale X pkt II pkt. 4 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

    Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych.

    Zgodnie z §13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126), od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona wymagane jest, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załącznikach numer 1a, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do SIWZ, przedstawienie Oświadczenia potwierdzającego spełnianie przez oferowane pojazdy wymagań Zamawiającego opisanych w załącznikach numer 1a, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do SIWZ, wykonanego poprzez wypełnienie i podpisanie załączników numer 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dane wpisane w oświadczenie wykonawcy, które mają odzwierciedlenie w świadectwie zgodności WE (świadectwie homologacji) były z nimi tożsame.

    Oświadczenia należy przedstawić w formie oryginału (podstawa prawna: §14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 11:15
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium: 4 870 PLN.

  Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1) Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały opisane w Dziale VI ustawy Pzp.

   2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   5) Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   6) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1) Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały opisane w Dziale VI ustawy Pzp.

   2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   5) Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   6) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Poland за for this period

Printers and plotters Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Network equipment Source: TED

Medical consumables Source: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Source: TED