Pharmaceutical products

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
   ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
   Gliwice
   44-101
   Poland
   Telephone: +48 322789194
   E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisaną własnoręcznym podpisem, w terminie określonym w sekcji IV. pkt. 2.2 niniejszego ogłoszenia, na adres: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice
   ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
   Gliwice
   44-100
   Poland
   Contact person: 44-100
   E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
   Internet address(es):
   Main address: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: instytut badawczy
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach.


    Reference number: DO/DZ-381-1-108/17
   2. Main CPV code:
    33600000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.

    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacjach asortymentowo – cenowych stanowiących załączniki nr 2.1 do 2.2 do SIWZ

    3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 odrębne zadania w tym:

    1). [18F]-Fluorocholina

    2), [18F]-FDOPA.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    [18F]-Fluorocholina


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    09344000, 09343000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie

    Oddział w Gliwicach

    ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

    Apteka.


   4. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacjach asortymentowo – cenowych stanowiących załączniki nr 2.1 do 2.2 do SIWZ.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    [18F]-FDOPA


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    09344000, 09343000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

    Oddział w Gliwicach

    ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

    Apteka.


   17. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacjach asortymentowo – cenowych stanowiących załączniki nr 2.1 do 2.2 do SIWZ.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu ustanawia warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

    a) zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu konsygnacyjnego, a w przypadku gdy wykonawca jest wytwórcą zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. ze zm. – Prawo Farmaceutyczne

    (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142.) (dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze, nie dotyczy wykonawców będących podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne),

    b) zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu i obrocie źródeł promieniotwórczych zgodnie z ustawą z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 576.),


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy stanowiący załącznik nr 4.

    2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zwartej mowy, w stosunku do treści oferty,na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie warunkami podanymi we wzorze umowy stanowiącej załączniki nr 4 SIWZ.

    3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 09:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-12-22
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 10:15
   Place:

   Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach,

   ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

   Sala Narad, pok. 103

   [Budynek Główny, parter].


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu,na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia) 2.W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zwanego „JEDZ” (informacje o podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym w zakresie część III D JEDZ-a – art. 24 ust. 1. pkt. 13 lit a), art. 24 ust. 1 pkt. 14, art. 24 ust. 1 pkt. 21, art. 24ust. 1 pkt. 22, art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ( w skrócie „JEDZ” ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.Oświadczenie, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy ( z zastrzeżeniem zapisów w SIWZ) 5 )oświadczeń wykonawcy o których mowa w SIWZ w rozdziale VII w pkt. 2 ppkt. 5-7 .5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SIWZ.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17 A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17 A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://uzp.gov.pl
  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia

   oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo

   zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień

   publicznych.

   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

   przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

   3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej

   w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

   4. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się

   niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać

   okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania.

   5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

   podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego

   środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

   w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż

   Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie

   jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

   podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 6, albo w terminie 15 dni – jeżeli

   zostały przesłane w inny sposób.

   8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych

   Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii

   Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

   na stronie internetowej.

   9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się

   w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

   wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

   10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

   najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

   1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu

   zamówienia;

   2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

   Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   11. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia

   oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo

   zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień

   publicznych.

   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

   przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

   3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej

   w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

   4. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się

   niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać

   okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania.

   5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

   podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego

   środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

   w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż

   Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie

   jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

   podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 6, albo w terminie 15 dni – jeżeli

   zostały przesłane w inny sposób.

   8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych

   Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii

   Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

   na stronie internetowej.

   9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się

   w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

   wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

   10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

   najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

   1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu

   zamówienia;

   2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

   Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   11. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17 A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Poland за for this period

Network equipment Source: TED

Medical consumables Source: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Source: TED

Medical consumables Source: TED

Construction work for highways, roads Source: TED