Network equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
   ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
   Warszawa
   00-908
   Poland
   Telephone: +48 261839763
   E-mail: dzp@wat.edu.pl
   Fax: +48 261839723
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.wat.edu.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: uczelnia publiczna
  5. Main activity:
   Education
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa urządzeń teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, biurowego, drona i kamer VR 3600 z wyposażeniem.


    Reference number: 152/WME/2017
   2. Main CPV code:
    32420000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest:

    Zadanie Nr 1 – Dostawa urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania

    Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3 i 5 do SIWZ.

    Zadanie Nr 2 – Dostawa stanowisk komputerowych i sprzętu biurowego

    Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3A do SIWZ.

    Zadanie Nr 3 – Dostawa sprzętu komputerowego

    Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3B do SIWZ

    Zadanie Nr 4 – Dostawa kompletu kamer do VR 360°, okularów VR, oprogramowania do obróbki i montażu video, drona wraz z ukompletowaniem, drukarki etykiet i akcesoriów komputerowych

    Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3C i 6 do SIWZ.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Dostawa urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    32420000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.


   4. Description of the procurement:

    Zadanie Nr 1 – Dostawa urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania

    Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3 i 5 do SIWZ.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Dostawa stanowisk komputerowych i sprzętu biurowego


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    30213300, 30200000, 30231300, 30237460, 30237410, 30237280, 30191400
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.


   17. Description of the procurement:

    Zadanie Nr 2 – Dostawa stanowisk komputerowych i sprzętu biurowego

    Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3A do SIWZ.


   18. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
   27. Title:

    Dostawa sprzętu komputerowego


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    30213300, 30231300, 30237460, 30237410, 48620000, 30213100
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.


   30. Description of the procurement:

    Zadanie Nr 3 – Dostawa sprzętu komputerowego

    Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3B do SIWZ.


   31. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:
   40. Title:

    Dostawa kompletu kamer do VR 360°, okularów VR, oprogramowania do obróbki i montażu video, drona wraz z ukompletowaniem, drukarki etykiet i akcesoriów komputerowych


    Lot No: 4
   41. Additional CPV code(s):
    38651600, 38600000, 48520000, 34711200, 30232100, 30192800, 30231300, 30237200
   42. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.


   43. Description of the procurement:

    Zadanie Nr 4 – Dostawa kompletu kamer do VR 360°, okularów VR, oprogramowania do obróbki i montażu video, drona wraz z ukompletowaniem, drukarki etykiet i akcesoriów komputerowych

    Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3C i 6 do SIWZ.


   44. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   45. Estimated value:

   46. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   47. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   48. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   49. Information about options:
    Options: no
   50. Information about electronic catalogues:

   51. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   52. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Zapłata ceny nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 09:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 10:00
   Place:

   W siedzibie Sekcji Zamówień Publicznych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Budynek nr 22, pokój nr 5 (wejście przez biuro przepustek).


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Strony ustalają, możliwość zmiany przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wycofania z produkcji i oficjalnych kanałów dystrybucji objętego umową przedmiotu zamówienia i zastąpienie go nowocześniejszymi modelami tego samego producenta, o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy. W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie nowszego modelu, lub modelu spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować model innego producenta, o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia aneksu będzie oświadczenie producenta/oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego umową przedmiotu zamówienia

  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości

  Zadanie nr 1 – 4 900 PLN

  Zadanie nr 2 – 600 PLN

  Zadanie nr 3 – 400 PLN

  Zadanie nr 4 – 400 PLN

  przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 24.10.2017 r. do godz.09:00.

  W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:

  a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „Dostawa urządzeń teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, biurowego, drona i kamer VR 3600 z wyposażeniem Zadanie Nr ….”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.

  b)w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp – dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu

  Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:

  a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;

  b) „Jednolity europejski dokument zamówienia” stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ;

  c) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załączniki nr 3, 3A, 3B, 3C do SIWZ;

  d) Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ – dla Zadania Nr 1

  e) Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ – dla Zadania Nr 4

  f) opis przedmiotu równoważnego, jeżeli taki wykonawca proponuje, umożliwiający jego porównanie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w odpowiedniej pozycji „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”;

  g) oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587840
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

   2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   3. Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

   2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   3. Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.


   Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warzsawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587840
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Poland за for this period

Medical consumables Source: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Source: TED

Medical consumables Source: TED

Construction work for highways, roads Source: TED

Construction work Source: TED