Construction work for highways, roads

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Number: 4251348
Publication date: 14-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
   ul. Krochmalna 13j
   Lublin
   20-401
   Poland
   Telephone: +48 814665710
   E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
   Fax: +48 814665701
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z bocznicą kolejową i budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.


    Reference number: ZP-PS.221.1.22.2017
   2. Main CPV code:
    45233100
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    W ramach przedmiotu zamóiena Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zadań:

    Zadanie I – budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z bocznicą kolejową,

    Zadanie II – budowa sieci wodociągowej z przyłączami/odgałęzieniami (w granicach przyszłego pasa drogowego), odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz usunięcie kolizyjnego przebiegu sieci wodociągowej w rejonie ul. Smoluchowskiego.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12
 3. Original notice reference
  2017/S 081-155534
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: III.1.3
   Place of text to be modified: III.1.3
   Instead of:

   5. Uprawnienia, o których mowa w pkt 6, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoba przewidziana do wykonywania usług geodezyjnych musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, natomiast w przypadku osób które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych.


   Read:

   5. Uprawnienia, o których mowa w pkt 6, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoba przewidziana do wykonywania usług geodezyjnych musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, natomiast w przypadku osób które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych.


   Section number: III.1.3
   Place of text to be modified: III.1.3
   Instead of:

   d) min 1 archeologiem zdolnym do prowadzenia badań archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.


   Read:

   d) min 1 archeologiem zdolnym do prowadzenia badań archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.6.2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.


   Section number: VI.4.3
   Place of text to be modified: VI.4.3
   Instead of:

   3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. –Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


   Read:

   3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.– Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


  2. Other additional information

Other tenders from Poland за for this period

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED