Construction work

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Number: 4251353
Publication date: 14-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
   ul. Matejki 1
   Wałbrzych
   58-300
   Poland
   Telephone: +48 746414400
   E-mail: aplesner@zdkium.walbrzych.pl
   Fax: +48 746414404
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżki rowerowej w Wałbrzychu”.


    Reference number: RZP/65/PN/36/2017/DR
   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżki rowerowej w Wałbrzychu” -

    „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Świdnickiej od km 0+030,91 do km 0+117,10 w Wałbrzychu”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Świdnickiej od km 1+654 do km 1+933 w Wałbrzychu” i „Przebudowa skrzyżowania ulic Świdnickiej – 11 Listopada – Strzegomskiej – Noworudzkiej w Wałbrzychu

    w zakresie budowy ścieki rowerowej”

    realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim”

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –www.zdkium.walbrzych.pl


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12
 3. Original notice reference
  2017/S 158-326635
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
  2. Other additional information

   Zgodnie z rozdziałem V.7. SIWZ-IDW

   1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

   w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

   1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

   2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

   3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

   4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

   2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale V.6. pkt 8. ppkt 1-9, w terminie określonym zgodnie z rozdziałem V.6.8 SIWZ-IDW.

   3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych

   w rozdziale V.6. pkt 8. ppkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.Other tenders from Poland за for this period

Construction work Source: TED

Overhaul and refurbishment work Source: TED

Building construction work Source: TED

Installation of doors and windows and related components Source: TED

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Osielsku przy ul. Tymiankowej 5 m. 18 Source: WOJSKOWE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „KWATERA”