Installation of doors and windows and related components

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Główny Urząd Statystyczny
Number: 4251401
Publication date: 14-09-2017
Contract value: 1 227 338 (USD)
Price original: 4 465 055 (PLN)

Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Główny Urząd Statystyczny
   al. Niepodległości 208
   Warszawa
   00-925
   Poland
   Telephone: +48 226083600
   E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
   Fax: +48 226083189
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   National or federal agency/office
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208.


    Reference number: 14/BA/PN/2017
   2. Main CPV code:
    45421100
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w zakresie części I „Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208”.

    2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami SIWZ, a w szczególności ze „Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia” wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – zwanym dalej SOPZ, ofertą wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 4 465 055.37 PLN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45111300, 45421000, 45400000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    W zakres przewidywanych robót wchodzą, w szczególności następujące prace:

    1) wymiana okien pcv;

    2) wymiana drzwi pcv;

    3) wymiana okien aluminiowych;

    4) wymiana drzwi aluminiowych w budynku A;

    5) wymiana drzwi stalowych;

    6) naprawa glifów i malowanie;

    7) naprawa parapetów wewnętrznych po wymianie okien.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 4 465 055.37 PLN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: POIS.01.03.01-00-0063/16-00.
   13. Additional information:

    1. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 30.12.2020 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi pierwszy.

    2. Zatrudnienie na umowę o pracę (pkt 3.15 SIWZ).

    3. Wadium: 130 000 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

    4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10 % wartości umowy z VAT.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Wykonawca musi wykazać zdolność kredytową lub dysponowanie środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).


   3. Technical and professional ability:
    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną wymianę lub dostawę wraz z montażem i instalacją stolarki okiennej o wartości minimalnej 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych) w ramach jednej umowy;

    2) Zamawiający wymaga, żeby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami posiadającą/posiadającymi aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wymaga się, aby osoba/osoby, o której/ych mowa wyżej była/y członkiem/ami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Warunki realizacji umowy, w tym: wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-12-22
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 10:30
   Place:

   00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok 294.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 30.12.2020 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi pierwszy.

  2. Zatrudnienie na umowę o pracę (pkt 3.15 SIWZ).

  3. Wadium: 130 000 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

  4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10 % wartości umowy z VAT.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

   2. Zgodnie z art. 180 ustawy:

   1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

   2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

   3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu,

   4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

   5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

   2. Zgodnie z art. 180 ustawy:

   1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

   2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

   3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu,

   4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

   5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


   Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587801
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Poland за for this period

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Osielsku przy ul. Tymiankowej 5 m. 18 Source: WOJSKOWE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „KWATERA”

PN-KONSERWACJA I WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ NA BUDYNKACH NR 15 I 17 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W OLEŚNICY PRZY UL. WILEŃSKIEJ 14 Source: 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

PN - REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 1 W KOMPLEKSIE WILCZYN LEŚNY Source: 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

dostawa zestawów zdjęciowych Source: TVP Telewizja Polska

Engineering design services Source: TED