Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Ministerstwo Rozwoju
Number: 4791369
Publication date: 12-10-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Ministerstwo Rozwoju
   pl. Trzech Krzyży 3/5
   Warszawa
   00-507
   Poland
   E-mail: zamowienia@mr.gov.pl
   Fax: +48 222738922
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.mr.bip.gov.pl
   Additional information can be obtained from Ministerstwo Rozwoju
   ul. Wspólna 2/4
   Warszawa
   00-926
   Poland
   Contact person: 00-926
   E-mail: zamowienia@mr.gov.pl
   Fax: +48 222738922
   Internet address(es):
   Main address: www.mr.gov.pl

   Ministerstwo Rozwoju
   BDG-V.2611.83.2017.MR
   pl. Trzech Krzyży 3/5, Kancelaria Główna pok. 13
   Warszawa
   00-507
   Poland
   Contact person: 00-507
   Telephone: +48 222737162
   E-mail: zamowienia@mr.gov.pl
   Fax: +48 222738922
   Internet address(es):
   Main address: www.mr.gov.pl
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Economic and financial affairs
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa i montaż ścianki wizyjnej oraz wideoterminali.


    Reference number: BDG-V.2611.83.2017.MR
   2. Main CPV code:
    31700000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ścianki wizyjnej o wielkości 20 monitorów 55’’ w układzie 5x4oraz dostawa wideoterminali. Zamówienie zostało podzielone na dwie części.

    1) Cześć I – dostawa i montaż ścianki wizyjnej o wielkości 20 monitorów 55” oraz dodatkowego wyposażenia

    2) Część II – dostawa 3 wideoterminali

    Zamawiajacy zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Dostawa i montaż ścianki wizyjnej o wielkości 20 monitorów 55” oraz dodatkowego wyposażenia


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    31700000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Dostawa i montaż ścianki wizyjnej o wielkości 20 monitorów 55” oraz dodatkowego wyposażenia.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin realizacji Zamówienia / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 576 079.48 PLN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2017-12-20
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
   13. Additional information:
   14. Title:

    Dostawa 3 wideoterminali


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    31700000
   16. Place of performance:
   17. Description of the procurement:

    Dostawa 3 wideoterminali.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Przedłużony okres gwarancji / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 54 000.00 PLN
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 7
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

    1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)ustawy Pzp.

    II. W celu wykazania spełniania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt I.1 wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

    1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ stanowi Załącznik Nr 3 doSIWZ.

    2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów.

    4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

    III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

    a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

    Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt III powyżej są wskazane w Sekcji VI.3 i VI.4.3 ogłoszenia.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    I. W zakresie części I zamówienia:

    Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał: dwie (2) dostawy ścianki video, każda o wartości minimum 200 000 zł brutto.

    W zakresie części II zamówienia:

    Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

    II. W celu wykazania spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu

    z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ stanowi Załącznik Nr3 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (JEDZ),o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji pozostałe dokumenty,o których mowa w pkt II powyżej są wskazane w Sekcji III.1.1).

    Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

    III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie: 1. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie wraz z dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

    Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są:

    — referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

    — oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Szczegółowe warunki realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 2a i 2b do SIWZ).


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-11-20
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-11-20
   Local time: 11:00
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  I. Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.1.1: e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ; f) f oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ; g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ; h) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego,w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. II. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1 pkt III a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Sekcji III.1.1 pkt III b)-d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków,opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt II stosuje się. III. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Sekcji III.1.1 pkt III a) składa dokument, o którym mowa w pkt II.1 niniejszej Sekcji w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   Fax: +48 224587800
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Są zawarte w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Są zawarte w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.


   Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   Poland
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-10-09

Other tenders from Poland за for this period

Miscellaneous furniture Source: TED

Medicinal products for the blood and blood-forming organs Source: TED

Special workwear Source: TED

Magnetic resonance imaging equipment Source: TED

Machines and apparatus for testing and measuring Source: TED