Works for complete or part construction and civil engineering work

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Gmina Miasto Lębork
Number: 4792426
Publication date: 13-10-2017
Contract value: 9 521 031 (USD)
Price original: 8 173 805 (EUR)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Gmina Miasto Lębork
   ul. Armii Krajowej 14
   Lębork
   84-300
   Poland
   Contact point(s): 84-300
   For the attention of: Romuald Babul
   Telephone: +48 598637753
   E-mail: inwestycje@um.lebork.pl
   Fax: +48 598622559
   Internet address(es):
   General address: www.lebork.pl
   Electronic access to information: http://www.bip.um.lebork.pl
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Regional or local authority
  3. Main activity
   General public services
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Works
    ExecutionMain site or location of works, place of delivery or of performance:

    84-300 Lębork ul. Dworcowa.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku” w zakresie robót mostowych, elektrycznych oraz sanitarnych.

    2. Podstawowe elementy robót budowlanych:

    2.1. Rozbudowa tunelu dla pieszych o nowy odcinek między ul. Żeromskiego a peronem nr 3 z infrastrukturą towarzyszącą

    2.2. Budowa żelbetowych schodów przeznaczonych dla ruchu pieszych o szerokości 3,00 m w świetle ściany wraz z wyposażeniem.

    2.3. Budowa zadaszenia schodów.

    2.4. Budowa systemu odwodnienia tunelu

    2.5. Budowa szybu windowego z poziomu terenu do poziomu posadzki tunelu

    2.6. Budowa przyłączy: wodociągowego, sanitarnego, kan. deszczowej.

    3. Parametry charakterystyczne przejścia podziemnego:

    3.1. Szerokość przejścia pod torami – 25,10 m

    3.2. Długość przejścia pod torami – 4,85 m

    3.3. Długość eksploatacyjna – 29,10 m

    3.4. Światło poziome przejścia – 5.0 m

    3.5. Światło pionowe przejścia – 2,4 m

    3.6. Wysokość naziomu – min 0,66 m

    3.7. Odległość konstrukcji tunelu od główki szyny (mierzona w pionie) – min. 0,75 m.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    45200000, 45221000, 45231000, 45223000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
    Estimated value excluding VAT
    8 173 804.56 EUR
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 12 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.

    2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    2.1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ BNP Paribas S. A. 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 z dopiskiem: „Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku”

    2.2. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 24.11.2017 r. do godziny 09.45, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

    3. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wnosi się w oryginale dołączając do przygotowanej oferty w osobnej, odpowiednio opisanej kopercie a kopię gwarancji należy włączyć do oferty.

    4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

    4.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

    4.2. wykonawca, którego oferta została wybrana:

    a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

    b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

    5. Zamawiający zwróci wadium:

    5.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp;

    5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    5.3. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

    6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

    7. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

    8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

    9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie.

    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    — Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 500.000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

    W przypadku gdy w informacji posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.

    — Posiadanie ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie min. 2.000.000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2.000.000,00 zł.

    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Zdolność techniczna lub zawodowa.

    1. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną inwestycję budowlaną polegającą na budowie, lub rozbudowie tunelu, przejścia, przejazdu pod torami kolejowymi o szerokości przejścia pod torami min. 20 m, długości przejścia pod torami min. 4 m wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów (referencje, opinie lub listy polecające, protokoły odbioru końcowego) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć wykaz robót budowlanych – uzupełniony formularz stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

    2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, i która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj. posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi oraz doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 przedsięwzięcia polegającego na budowie lub rozbudowie tunelu, przejścia, przejazdu pod torami kolejowymi o szerokości przejścia pod torami min. 20 m, długości przejścia pod torami min. 4 m. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć wykaz osób – uzupełniony formularz stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ, zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Cena. Weighting: 60
    2. Długość okresu gwarancji. Weighting: 40
   2. Information about electronic auction
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    RI.271.31.2017.I

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    24.11.2017 09:45
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Poland
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 24.11.2017
    Place:

    Lębork

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
   Reference to project(s) and/or programme(s):

   Projekt: „Lęborski Węzeł Przesiadkowy” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  3. Additional information

   1. Podstawy wykluczenia:

   1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

   1.1.1. W stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

   1.1.2. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)

   1.1.3. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

   1.1.4. Jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:

   a) Zamawiającym,

   b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

   c) członkami komisji przetargowej,

   d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp

   — chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

   1.1.5. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

   1.1.6. Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

   1.1.7. Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 1.1.6;

   1.1.8. Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

   1.1.9. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

   1.2. Szczegółowe przypadki zastosowania wykluczenia Wykonawcy z postępowania bądź uznania dowodów Wykonawców za wystarczające wykazaniu stanu faktycznego zostały opisane w Art. 24 ust. 7 – 10 ustawy Pzp.

   1.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

   2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia:

   2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

   2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

   2.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

   2.6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

   2.7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

   2.8. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

   2.9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

   2.10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

   3. Zamawiający na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie do 20 % wartości zamówienia podstawowego i takie zamówienie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

   4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:

   4.1. w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 1 – 1b ustawy Prawo zamówień publicznych

   4.2. w przypadku zmiany osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ

   5. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy:

   5.1. w przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę (dotyczy postępowania wyboru wykonawcy niniejszego postępowania) wobec czynności wykluczenia odwołującego, odrzucenia oferty odwołującego lub wyboru najkorzystniejszej oferty i przedłużającej się procedury zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

   5.2. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jeżeli taka konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy

   5.3. koniecznością wykonania zamówień, o których mowa w pkt. 3 niniejszego Działu oraz których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia

   5.4. zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

   5.5. w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z wykonawcą innych robót wykonywanych na trenie budowy

   5.6. wystąpieniem okoliczności których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności

   jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

   6. Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie będą istotne zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.

   7. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

   7.1. zmiana nr rachunku bankowego

   7.2. zmiana danych teleadresowych.

   Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Krajowa Izba Odwoławcza
    ul. Postępu 17a
    Warszawa
    02-676
    Poland
    Contact point(s): 02-676
    Telephone: +48 224587801
    E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
    Fax: +48 224587800
    Internet address: http://www.uzp.gov.pl
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Krajowa Izba Odwoławcza
    ul. Postępu 17a
    Warszawa
    02-676
    Poland
    Contact point(s): 02-676
    Telephone: +48 224587801
    E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
    Fax: +48 224587800
    Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  5. Date of dispatch of this notice
   10.10.2017

Other tenders from Poland за for this period

Repair and maintenance services Source: TED

Repair and maintenance services of rolling stock Source: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Source: TED

Project and design preparation, estimation of costs Source: TED

Repair and maintenance services of machinery Source: TED