Architectural, construction, engineering and inspection services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Tauron Ciepło Sp. z o.o.
Number: 4792477
Publication date: 13-10-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Engineering services Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Tauron Ciepło Sp. z o.o.
   ul. Grażyńskiego 49
   Katowice
   40-126
   Poland
   Telephone: +48 327358240
   E-mail: anna.niepsuj@tauron-cieplo.pl
   Fax: +48 327358255
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługa i doradztwo techniczne przy przetargu publicznym.


    Reference number: 2017/TC/TC/02286/L
   2. Main CPV code:
    71000000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługa i doradztwo techniczne przy przetargu publicznym dotyczącym realizacji inwestycji pod nazwą: Odbudowa mocy wytwórczej źródła ZW Katowice odpowiednio do potrzeb rynku ciepła i wymogów BAT.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-10-11
 3. Original notice reference
  2017/S 183-375948
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: III.1.3
   Place of text to be modified: III.1.3
   Instead of:

   Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie należycie wykonał zamówienie (zamówienia) polegające na realizacji: – projektu budowlanego kotła dla energetyki zawodowej/przemysłowej o mocy w paliwie nie mniejszej niż 75 MWt wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę; – usługi konsultanta technicznego obejmującej udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia zgodniez przepisami Pzp (co najmniej sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kotła o mocy w paliwie nie mniejszej niż 75MWt oraz doradztwo techniczne w trakcie tego postępowania o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, Wykonawca powinien przedłożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


   Read:

   Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie należycie wykonał zamówienie (zamówienia) polegające na realizacji: – projektu budowlanego kotła dla energetyki zawodowej/przemysłowej o mocy w paliwie nie mniejszej niż 75 MWt wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę; – usługi konsultanta technicznego obejmującej udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami Pzp (co najmniej sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kotła o mocy w paliwie nie mniejszej niż 75MWt oraz doradztwo techniczne w trakcie tego postępowania o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, Wykonawca powinien przedłożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


  2. Other additional information

Other tenders from Poland за for this period

Project and design preparation, estimation of costs Source: TED

Repair and maintenance services of machinery Source: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Source: TED

Engineering design services Source: TED

Repair and maintenance services Source: TED