Engineering design services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
   pl. Starynkiewicza 5
   Warszawa
   02-015
   Poland
   Telephone: +48 224459247
   E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
   Fax: +48 224455315
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.mpwik.com.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
   pl. Starynkiewicza 5 pok. 313
   Warszawa
   02-015
   Poland
   Contact person: 02-015
   Telephone: +48 224455317
   E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
   Fax: +48 224455315
   Internet address(es):
   Main address: www.mpwik.com.pl
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Water
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku w części stropodachu wentylowanego, zlokalizowanego przy ul. Dąbrowszczaków 9 w Warszawie, dzielnica Praga Północ.


    Reference number: 01789/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2017
   2. Main CPV code:
    71320000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku w części stropodachu wentylowanego, zlokalizowanego przy ul. Dąbrowszczaków 9 w Warszawie, dzielnica Praga Północ (szczegółowy opis zawiera Część III SIWZ).


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    71320000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Warszawa.


   4. Description of the procurement:

    Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku w części stropodachu wentylowanego, zlokalizowanego przy ul. Dąbrowszczaków 9 w Warszawie, dzielnica Praga Północ.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 129
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. Nie dotyczy.

    1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm) zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp” (z zastrz. art. 133 ust. 4 Pzp ) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4-8 Pzp.

    2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg formuły „spełnia – nie spełnia”) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie:

    a) wstępnego oświadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia „JEDZ” – w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz

    b) dokumentów oraz oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – dot. Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

    3. Zamawiający żąda złożenia:

    3.1a) Na etapie składania ofert od wszystkich Wykonawców:

    a) Jednolitego/tych europejskiego/ich dokumentu/ów zamówienia – zgodnie z pkt 6.1 a) IDW, stanowiącej Część I SIWZ;

    b) Dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5 IDW

    c) Innych oświadczeń i dokumentów, co do których wskazane jest w SIWZ, że należy je załączyć do oferty.

    3.1 b) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. dokumentów, o których mowa w pkt 6.1b) i 6.1d) IDW.

    3.1 c) Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.c) IDW.

    3.1 d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osób które mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dotyczy dokument określony w pkt 6.1b) ppkt a) IDW, składa odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.

    4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi: Nie dotyczy.

    5. Zamawiający oceni (jeżeli dotyczy), czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Ustawy (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4-8 Ustawy. Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.b) IDW.


   2. Economic and financial standing:
    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

    Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.


   3. Technical and professional ability:
    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), tj.:

    Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na wykonaniu prac projektowych dotyczących termomodernizacji w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków, o wartości każdej z nich (tj. usługi) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 10 000 PLN bez podatku VAT.

    1.2. zdolności technicznej lub zawodowej (osoby), tj.:

    Wykonawcy, którzy wskażą co najmniej 1 osobę, skierowaną do realizacji zamówienia,

    tj. do pełnienia funkcji Projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia).

    2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

    wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

    3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

    wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

    4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany uchwale Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23.9.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.Urz. NBP nr 14, poz. 39 z późn.zm.).


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Nie dotyczy.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Określone w IDW.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Zgodnie z art. 23 Pzp.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

    Contract performance conditions:

    Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w Projekcie umowy, stanowiącej Część II SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-11-24
   Local time: 09:45
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-11-24
   Local time: 10:00
   Place:

   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,

   Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, sala 315.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be accepted
 3. Additional information

  1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.3 ppkt 2 ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III 1.3 ppkt 1.1 ogłoszenia.

  2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3): Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w IDW (pkt 6.5 IDW, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.6. IDW.

  4. Termin związania ofertą: 60 dni.

  5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

  6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, IDW oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.

  8. Wymagany termin wykonania zamówienia:

  1) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej

  — w terminie 16 tygodni od dnia zawarcia umowy;

  2) wystąpienie (w przypadku konieczności) z wnioskiem do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków o uzyskanie decyzji zezwalającej na wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo–kosztorysową – w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1). Po uzyskaniu decyzji,

  o której mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od jej uzyskania wystąpi do odpowiedniego organu z wnioskiem o uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową bądź dokona zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wniosku bądź zgłoszenia wykonania robót przedłoży Zamawiającemu kopię złożonych wniosków/zgłoszenia wraz z dowodem złożenia;

  3)pełnienie nadzoru autorskiego – w okresie trwania robót i w terminach odbiorów tych robót

  w wymiarze wymaganym przez inspektora nadzoru Zamawiającego

  9. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach (art. 32 ust. 4 Ustawy). Wartość szacunkowa części nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Wartość szacunkowa całości zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587840
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures
   a
   a
   Poland
  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy.

   Środkami ochrony prawnej, są:

   a) odwołanie,

   b) skarga do sądu

   Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 -198 Ustawy

   Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a -198 g Ustawy.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy.

   Środkami ochrony prawnej, są:

   a) odwołanie,

   b) skarga do sądu

   Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 -198 Ustawy

   Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a -198 g Ustawy.


   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-10-11

Other tenders from Poland за for this period

Transport services (excl. Waste transport) Source: TED

Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment Source: TED

Repair and maintenance services of machinery Source: TED

Special-purpose motor vehicles Source: TED

Communications equipment Source: TED