Security services

Country: Poland
Language: EN PL
Number: 4835556
Publication date: 14-10-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Security

Description

Instead of:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe:

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca:

1) przedstawi wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 5 lat, (jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) nie mniej jednak niż 2 usługi, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 złotych (jeden milion dwieście tysięcy złotych) brutto na każdą usługę przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) posiada kancelarię tajną lub inną komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE’’ zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. /t.j: Dz. U. 2016 poz. 1167 z późn. zm./, o ochronie informacji niejawnych;

3) zatrudnia Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. /t.j:. Dz. U. 2016 poz. 1167 z późn. zm./. o ochronie informacji niejawnych;

4) dysponuje odpowiednią ilością osób i sprzętu niezbędnych do realizacji usługi oraz, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia tj:

a) poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych minimum o klauzuli „ZASTRZEŻONE”,

b) legitymacje dopuszczenia do posiadania broni palnej,

c) zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia w zakresie informacji niejawnych,

d) legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony,

e) posiadających aktualne badania lekarskie;

f) posiadających jednolite umundurowanie;

g) nieposiadających ograniczeń psychofizycznych oraz innych ograniczeń zdrowotnych i stwierdzonych grup inwalidzkich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu zamówienia/ ze względu na charakter wykonywanej usługi Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie osób niepełnosprawnych/;

h) dysponuje bądź dokona wyposażenia w broń palną pracowników ochrony w celu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z przeszkoleniem z zasad posługiwania się bronią palną, jej budową oraz zasad przestrzegania przepisów BHP przy jej posługiwaniu się;

i) posiada zmotoryzowaną grupę interwencyjną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub nadzwyczajnej;

Read:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe:

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca:

1) przedstawi wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 5 lat, (jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) nie mniej jednak niż 2 usługi, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 1 200 000 PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych) brutto na każdą usługę przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) posiada kancelarię tajną lub inną komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli ,,Zastrzeżone’’ zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. /t.j: Dz. U. 2016 poz. 1167 z późn. zm./, o ochronie informacji niejawnych;

3) zatrudnia Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. /t.j:. Dz.U. 2016 poz. 1167 z późn. zm./. o ochronie informacji niejawnych;

4) dysponuje odpowiednią ilością osób i sprzętu niezbędnych do realizacji usługi oraz, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia tj:

a) poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych minimum o klauzuli „Zastrzeżone”,

b) legitymacje dopuszczenia do posiadania broni palnej,

c) zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia w zakresie informacji niejawnych,

d) legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony,

e) posiadających aktualne badania lekarskie;

f) posiadających jednolite umundurowanie;

g) nieposiadających ograniczeń psychofizycznych oraz innych ograniczeń zdrowotnych i stwierdzonych grup inwalidzkich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu zamówienia/ ze względu na charakter wykonywanej usługi Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie osób niepełnosprawnych/;

h) dysponuje bądź dokona wyposażenia w broń palną pracowników ochrony w celu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z przeszkoleniem z zasad posługiwania się bronią palną, jej budową oraz zasad przestrzegania przepisów BHP przy jej posługiwaniu się;

i) posiada zmotoryzowaną grupę interwencyjną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub nadzwyczajnej;mogącą w czasie do 10 min od momentu otrzymania sygnału z pilota napadowego lub telefonicznego zgłoszenia, wesprzeć działania pracowników ochrony w obiekcie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.


Other tenders from Poland за for this period

Data transmission services Source: TED

Hotel meeting and conference services Source: TED

Food, beverages, tobacco and related products Source: TED

Solar collectors for heat production Source: TED

Orthopaedic implants Source: TED