Occupational clothing

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych
   ul. Marii Zientary Malewskiej 51/53
   Olsztyn
   10-307
   Poland
   Telephone: +48 895327324
   E-mail: ewa.wojdylo@olsztyn.lasy.gov.pl
   Fax: +48 895268817
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Odzież termoaktywna, koszule i skarpety oraz odzież BHP


    Reference number: HP.270.27.2017
   2. Main CPV code:
    18110000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Odzież termoaktywna, koszule i skarpety oraz odzie BHP w podziale na 3 części.

    Część I - Koszule i kalesony.

    Część II - Skarpety i ochraniacze.

    Część III - Kamizelki i fartuchy.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2018-01-10
 3. Original notice reference
  2017/S 242-502575
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: II.1.4
   Place of text to be modified: II.1.4
   Instead of:

   Odzież termoaktywna, koszule i skarpety oraz odzie BHP w podziale na 3 części.

   Część I-Koszule i kalesony.

   Część II-Skarpety i ochraniacze.

   Część III-Kamizelki i fartuchy.


   Read:

   Odzież termoaktywna, koszule i skarpety oraz odzie BHP w podziale na 5 części.

   Część I - Koszule i kalesony.

   Część II - T-shirt.

   Część III - Koszule.

   Część IV - Skarpety i ochraniacze.

   Część V - Kamizelki i fartuchy.


   Section number: II.2.4
   Place of text to be modified: II.2.4
   Instead of:

   1.Koszula termoaktywna męska i damska, długi i krótki rękaw-9000sztuk

   2.Koszula termoaktywna krótki rekaw damska /męska-9000sztuk

   3.kalesony męskie termoaktywne-8500sztuk

   3aLeginsy damskie termoaktywne-500sztuk

   4.T-shirt 2-pak-9000kompletów

   5.Koszula robocza długi rękaw męska - 5500sztuk

   5a. Koszula robocza długi rękaw damska -500sztuk

   6.Koszula moro długi rękaw męska- 2500sztuk

   6a. Koszula moro długi rękaw damska - 500sztuk


   Read:

   1. Koszula termoaktywna męska i damska, długi i krótki rękaw - 9 000 sztuk.

   2. Koszula termoaktywna krótki rękaw damska/męska - 9 000 sztuk.

   3. Kalesony męskie termoaktywne - 8 500 sztuk.

   3a. Leginsy damskie termoaktywne - 500 sztuk.


   Section number: II.2.1
   Place of text to be modified: II.2.1
   Instead of:

   Skarpety i ochraniacze.


   Read:

   T-shirt - 9 000 kompletów


   Section number: II.2.1
   Place of text to be modified: II.2.1
   Instead of:

   Kamizelki i fartuchy.


   Read:

   Koszule

   5. Koszula robocza długi rękaw męska - 5 500 sztuk

   5a. Koszula robocza długi rękaw damska - 500 sztuk

   6. Koszula moro długi rękaw męska - 2 500 sztuk

   6a. Koszula moro długi rękaw damska - 500 sztuk


   Section number: II.2.1
   Place of text to be modified: II.2.1
   Read:

   Skarpety letnie termoaktywne - 18 000 par.

   Skarpety zimowe termoaktywne - 18 000 par.

   Ochraniacze na buty (stuptuty) - 1 000 par.


   Section number: II.2.1
   Place of text to be modified: II.2.1
   Read:

   Kamizelka ciepłochronna - 500 sztuk.

   Fartuch roboczy - 300 sztuk.


   Section number: III.1.3
   Place of text to be modified: III.1.3
   Instead of:

   Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że należycie wykonał zamówienia na dostawy odzieży w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie przedstawi: wykaz minimum.

   Część I.

   3 dostawy o wartości nie mniejszej niż: - 30 000 PLN brutto każda

   Część II-.

   3dostawy o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN brutto każda

   Część III.

   Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w tej części.


   Read:

   Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że należycie wykonał zamówienia na dostawy odzieży w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przedstawi: wykaz minimum.

   Część I

   3 dostawy o wartości nie mniejszej niż: 30 000 PLN brutto każda.

   Część II

   3 dostawy o wartości nie mniejszej niż: 5 000 PLN brutto każda.

   Część III

   3 dostawy o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN brutto każda.

   Część IV

   3 dostawy o wartości nie mniejszej niż 5 000 PLN każda.

   Część V

   Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w tej części.


   Section number: VI.3
   Place of text to be modified: VI.3
   Instead of:

   Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości 35.500,00zł.

   (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych).

   Część I- 30 000 PLN.

   Część II-5 500 PLN.

   W części III- zamawiający nie wymaga wadium.

   Wadium może być wnoszone wyłącznie w jednej lub kilku następujących formach:

   Pieniądzu;

   Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

   Gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;

   Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 .112000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

   Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0190 7000 z dopiskiem „Wadium do postępowania pn. „odzież termoaktywna, koszule i odzież BHP.


   Read:

   Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert – wnieść wadium w wysokości

   Część I - 20 000 PLN

   Część II - 4 000 PLN

   Część III - 9 000 PLN

   Część IV - 6 000 PLN

   Część V - zamawiający nie wymaga wadium.

   Wadium może być wnoszone wyłącznie w jednej lub kilku następujących formach:

   Pieniądzu;

   Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

   Gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;

   Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

   Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0190 7000 z dopiskiem „Wadium do postępowania pn. „odzież termoaktywna, koszule i odzież BHP”.

   Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w pieniądzu do kasy Zamawiającego.

   Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uznaje się, jeżeli środki znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

   — Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w kasie Zamawiającego w formie oryginału. Potwierdzenie wniesienia wadium w jakiejkolwiek z form (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.

   — Wadium wnoszone w formach opisanych powyżej musi gwarantować zamawiającemu realizację ustawowych uprawnień opisanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   — Wniesione wadium musi być ważne w terminie związania ofertą.

   — Wykonawca który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania.

   — Zwrot wadium będzie dokonany w trybie przewidzianym art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.


  2. Other additional information

Other tenders from Poland за for this period

Photocopying and offset printing equipment Source: TED

Medical equipments Source: TED

Medical equipments Source: TED

Medical equipments Source: TED

Office automation software package Source: TED