Security services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Number: 7050654
Publication date: 13-01-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Security

Description

13/01/2018    S9    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Security services

2018/S 009-016742

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Poland
E-mail: zamowienia.pruszcz.gdanski@kowr.gov.pl
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.bip.kowr.gov.pl

Address of the buyer profile: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa Osoba Prawna
I.5)Main activity
Other activity: Agencja Wykonawcza

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości należących do ZWRSP KOWR OT w Pruszczu Gdańskim wraz ze znajdującymi się na nich obiektami oraz wyposażeniem

Reference number: WOP-260-5/17
II.1.2)Main CPV code
79710000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim wraz ze znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem.

1.1 Nieruchomości znajdują się na terenie województwa pomorskiego w powiecie: człuchowskim, bytowskim, gdańskim, kwidzyńskim, malborskim, puckim, słupskim, sztumskim i tczewskim.

1.2 Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery części (zadania)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 91 804.88 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

ZADANIE 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Przechlewo, Kiełpinek - powiat człuchowski; Łobzowo - powiat bytowski.

II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usługi w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem.

Realizowanej w trybie dozoru doraźnego na terenie powiatu: bytowskiego i człuchowskiego.

Szczegółowy wykaz mienia podlegającego ochronie zawiera załącznik A do SIWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ZadaniE 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Gonty - powiat kwidzyński; Czernin - powiat sztumski.

II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usługi w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem realizowanej w trybie dozoru doraźnego na terenie powiatów: kwidzyńskiego i sztumskiego.

Szczegółowy wykaz mienia podlegającego ochronie zawiera załącznik B do SIWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Rajkowy, Dąbrówka Tczewska, Rokitki - powiat tczewski; Świecino - powiat pucki.

II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usługi w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem realizowanej w trybie dozoru doraźnego na terenie powiatów: tczewskiego i puckiego.

Szczegółowy wykaz mienia podlegającego ochronie zawiera załącznik C do SIWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ZADANIE 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Bzowo, Barcino, Starnice, Motarzyno - powiat słupski.

II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usługi w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem realizowanej w trybie dozoru doraźnego na terenie powiatu słupskiego.

Szczegółowy wykaz mienia podlegającego ochronie zawiera załącznik D do SIWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138n ust. 1 w związku z art. 138 g ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej 750 000 EUR (Załącznik XIV Dyrektywy 2014/24/UE Usługi detektywistyczne i ochroniarskie).

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 224-466812
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: WOP-260-5/17
Lot No: 1
Title:

Zadanie 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
V.2.3)Name and address of the contractor
P.U. Edmar-Security Grzegorz Tissler
ul. Mostowa 14
Gdańsk
80-778
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 36 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 24 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: WOP-260-5/17
Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/01/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
V.2.3)Name and address of the contractor
P.U. Edmar-Securit Grzegorz Tissler
ul. Mostowa 14
Gdańsk
80-778
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 12 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: WOP-260-5/17
Lot No: 3
Title:

Zadanie nr 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
V.2.3)Name and address of the contractor
P.U. Edmar-Securit
ul. Mostowa 14
Gdańsk
80-778
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 48 152.20 PLN
Total value of the contract/lot: 31 804.88 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: WOP-260-5/17
Lot No: 4
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
V.2.3)Name and address of the contractor
P.U. Edmar-Securit Grzegorz Tissler
Gdańsk
80-778
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 36 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 24 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postacielektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Pozostałe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018

Direct links

HTML
PDF
XML

Other tenders from Poland за for this period

Security services Source: TED

Refuse and waste related services Source: TED

Refuse and waste related services Source: TED

Insurance services Source: TED

Household-refuse disposal services Source: TED