Security services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Number: 7050656
Publication date: 13-01-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Security

Description

13/01/2018    S9    - - Services - Contract notice - Not specified 

Poland-Warsaw: Security services

2018/S 009-016740

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
Warszawa
02-147
Poland
Contact person: Mariola Sidor-Bieńkowska
E-mail: zp@pansa.pl
Fax: +48 225746359
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.pansa.pl

Address of the buyer profile: www.bip.pansa.pl

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.pansa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Służby Żeglugi Powietrznej

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi ochrony osób i mienia w TWR Katowice

Reference number: AMZP-2223-2/111/2017
II.1.2)Main CPV code
79710000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w TWR Katowice w Ożarowicach.

Zamówienie składa się z:

a) Zamówienia podstawowego tj.: usług ochrony osób i mienia obejmujących ochronę fizyczną na terenie obiektów Zamawiającego w Katowicach – Pyrzowicach (Ożarowice) z infrastrukturą techniczno-administracyjną - ochronę pomieszczeń, obiektów i otoczenia oraz osób przebywających w tych obiektach Zamawiającego, zarówno zatrudnionych jak i gości oraz świadczenie usługi w zakresie przyjazdu grupy interwencyjnej, w miejscach i zakresie szczegółowo określonym w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia

b) Zamówienia opcjonalnego tj.: usługi polegającej na .zleceniu Wykonawcy obsługi urządzeń przeciwpożarowych - centrali sygnalizacji pożarowej, urządzenia zdalnej sygnalizacji i obsługi, centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego, mikrofonu alarmowego (mikrofon strażaka)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

TWR Katowice – Wieża i budynek w Ożarowicach.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w TWR Katowice w Ożarowicach.

Zamówienie składa się z:

a) Zamówienia podstawowego tj.: usług ochrony osób i mienia obejmujących ochronę fizyczną na terenie obiektów Zamawiającego w Katowicach – Pyrzowicach (Ożarowice) z infrastrukturą techniczno-administracyjną - ochronę pomieszczeń, obiektów i otoczenia oraz osób przebywających w tych obiektach Zamawiającego, zarówno zatrudnionych jak i gości oraz świadczenie usługi w zakresie przyjazdu grupy interwencyjnej, w miejscach i zakresie szczegółowo określonym w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia

b) Zamówienia opcjonalnego tj.: usługi polegającej na .zleceniu Wykonawcy obsługi urządzeń przeciwpożarowych - centrali sygnalizacji pożarowej, urządzenia zdalnej sygnalizacji i obsługi, centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego, mikrofonu alarmowego (mikrofon strażaka)

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Więcej informacji znajduje się na stronie www.bip.pansa.pl/zamowienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Wykonawca posiada ważną koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1432 ze zm),

2. zdolności technicznej lub zawodowej;

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje co najmniej 3 usługi (umowy) polegające na świadczeniu usług ochrony osób i mienia o wartości co najmniej 700 000 PLNnetto każda (słownie: siedemset tysięcy złotych netto).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w istotnych postanowieniach umowy – załączniki nr 2 do Ogłoszenia, znajdują się na stronie internetowej:

http://bip.pansa.pl/category/zamowienia-publiczne/zamowienia-spoleczne/

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
Information about national procedures is available at: http://bip.pansa.pl/category/zamowienia-publiczne/zamowienia-spoleczne/
IV.1.11)Main features of the award procedure:
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 01/02/2018
Local time: 09:30
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

I. Termin wykonania zamówienia – od daty zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż 10.4.2018 r. r. od godz. 12.00 do 30.6.2021 r. do godz. 12.00

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie –zgodnie z Rozdziałem V SIWZ o zamówieniu społecznym.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu – zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ o zamówieniu społecznym.

IV. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

V. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposób oceny ofert – zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ o zamówieniu społecznym.

VI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ o zamówieniu społecznym.

VII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ o zamówieniu społecznym.

VIII. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ o zamówieniu społecznym.

IX. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania znajdują się w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem są usługi ochrony osób i mienia w TWR Katowice", zamieszczonym na stronie internetowej: www.bip.pansa.pl/zamowienia/społeczne.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018

Direct links

HTML
PDF
XML

Other tenders from Poland за for this period

Refuse and waste related services Source: TED

Refuse and waste related services Source: TED

Insurance services Source: TED

Household-refuse disposal services Source: TED

Supervision of building work Source: TED