Liability insurance services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
   ul. Cegłowska 80
   Warszawa
   01-809
   Poland
   Telephone: +48 697030441
   E-mail: agata.kmita@eib.com.pl
   Fax: +48 566693409
  2. Joint procurement
  3. Communication
   Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at
   www.eib.com.pl
   Additional information can be obtained from EIB S.A.
   ul. Jęczmienna 21
   Toruń
   87-100
   Poland
   Contact person: 87-100
   Telephone: +48 697030441
   E-mail: agata.kmita@eib.com.pl
   Fax: +48 566693409
   Internet address(es):
   Main address: http://www.eib.com.pl

   EIB SA
   ul. Jęczmienna 21
   Toruń
   87-100
   Poland
   Contact person: 87-100
   Telephone: +48 697030441
   E-mail: agata.kmita@eib.com.pl
   Fax: +48 566693409
   Internet address(es):
   Main address: www.eib.com.pl
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Kompleksowe Ubezpieczenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


   2. Main CPV code:
    66516000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Zamówienie dzieli się na cztery części. Poszczególne części obejmuję następujące rodzaje ubezpieczeń:

    Część 01 zamówienia.

    (a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

    Część 02 zamówienia.

    (a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

    (b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia

    Część 03 zamówienia.

    (a) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego

    Część 04 zamówienia.

    (a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

    (b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych

    (c) Ubezpieczenie Autocasco


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Część 01 zamówienia


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    66515400, 66515000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Miejscem wykonania zamówienia jest każde miejsce na terenie RP, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.


   4. Description of the procurement:

    Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Część 02 zamówienia


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    66516000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Terytorium RP.


   17. Description of the procurement:

    (a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

    (b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
   27. Title:

    Część 03 zamówienia


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    66516000
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Terytorium RP.


   30. Description of the procurement:

    Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.


   31. Award criteria:
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:
   40. Title:

    Część 04 zamówienia


    Lot No: 4
   41. Additional CPV code(s):
    66516100, 66512100, 66514110
   42. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Określone w SIWZ.


   43. Description of the procurement:

    (a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

    (b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów

    Mechanicznych.

    (c) Ubezpieczenie Autocasco.


   44. Award criteria:
   45. Estimated value:

   46. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   47. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   48. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   49. Information about options:
    Options: no
   50. Information about electronic catalogues:

   51. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   52. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Wykaz i krótki opis warunków:

    I. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11.9.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupie 8 i 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dotyczy Części 01 zamówienia, co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dotyczy Części 02 zamówienia, co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 03 zamówienia oraz co najmniej w grupie 1, 3 i 10 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dotyczy Części 04 zamówienia).

    W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyżej warunki te musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie.

    II. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

    1. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (tj. co najmniej w grupie 8 i 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dotyczy Części 01 zamówienia, co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dotyczy Części 02 zamówienia, co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 02 zamówienia oraz co najmniej w grupie 1, 3 i 10 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dotyczy Części 04 zamówienia) lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.

    2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.

    3. Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może złożyć zaświadczenie organu nadzoru lub oświadczenie organu reprezentującego. Wykonawca prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie posiadanego zezwolenia właściwego organu nie może złożyć zamiast tego zezwolenia zaświadczenia organu nadzoru lub oświadczenia organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy.

    III. Informacja na temat złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu Jednolitego Europejskiego

    Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu znajduje się w Sekcji VI Informacje uzupełniające.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tzn. minimalnym poziomem wymaganych standardów jest dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia.

    I. Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli wykonawca w odniesieniu do Części 01 zamówienia:

    — posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń mienia.

    Lub.

    — ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń mienia (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na.

    Terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.

    II. W odniesieniu do Części 02 zamówienia, warunek ten zostaje spełniony, jeżeli wykonawca:

    — posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

    Lub.

    — ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.

    III. W odniesieniu do Części 03 zamówienia, warunek ten zostaje spełniony, jeżeli wykonawca:

    — posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

    Lub.

    — ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę.

    Organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.

    IV. W odniesieniu do Części 04 zamówienia, warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca:

    — posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

    Lub.

    — ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.

    Z uwagi na to, ze treść informacji przekazanych przez wykonawcę w JEDZ w pkt. 9 części C, odpowiadać będzie zakresowi informacji, których zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia o dysponowaniu jednostki organizacyjnej prowadzącej likwidację szkód, odstępuje się od złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

    IV. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyżej warunki te muszą spełniać wykonawcy łącznie.

    V. Informacja na temat złożenia wraz z ofertą i świadczenia na formularzy JEDZ stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu znajduje się w Sekcji VI - informacje uzupełniające.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-22
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-04-23
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-22
   Local time: 12:30
   Place:

   87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 21; sala konferencyjna.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na

  Podstawie:

  — Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14 - 23 ustawy Pzp (dotyczy wszystkich części zamówienia),

  — Przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (dotyczy wszystkich części zamówienia).

  Wymagane dokumenty zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane określone zostały w SIWZ.

  2. Do oferty wykonawca powinien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(JEDZ). Edytowalna wersja formularza JEDZ znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/edytowalnawersjaformularzajednolitegoeuropejskiegodokumentuzamowieniajedzInstrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZinstrukcja.pdf

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. JEDZ powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz.

  Brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  3. Następnie Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych (w zakresie dotyczącym jednostki organizacyjnej likwidującej szkody) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  5.Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w wysokości:

  (a) w odniesieniu do Części 01 zamówienia - 4000 PLN

  (b) w odniesieniu do Części 02 zamówienia - 7 000 PLN

  (c) w odniesieniu do Części 03 zamówienia - 2 000 PLN

  (d) w odniesieniu do Części 04 zamówienia - 1 000 PLN

  6. Umowy ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte i wykonane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17 a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587840
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17 a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587840
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-11

Other tenders from Poland за for this period

Forestry services Source: TED

Road transport services Source: TED

Refuse and waste related services Source: TED

Insurance services Source: TED

Cleaning services Source: TED