Pharmaceutical products

Description

13/01/2018    S9    - - Supplies - Voluntary ex ante transparency notice - Contract award without prior publication 

Poland-Warsaw: Pharmaceutical products

2018/S 009-015890

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
000288567
ul. Spartańska 1
Warszawa
02-637
Poland
Contact person: Aleksandra Lankiewicz-Klimek
Telephone: +48 226709143
E-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl
Fax: +48 226709143
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.spartanska.pl

I.4)Type of the contracting authority
Other type: Instytut badawczy
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leku biologicznego Tocilizumab – nr sprawy: 1/WR/2018/ALK

Reference number: 1/WR/2018/ALK
II.1.2)Main CPV code
33600000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku biologicznego Tocilizumab.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 988 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą przy ul. Spartańskiej 1, 02-637 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

1 Tocilizumab 162 mg ampułkostrzykawka szt 2 800

2 Tocilizumab 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – fiolki o pojemności 4 ml, 10 ml, 20 ml. mg 80 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

W prowadzonym postępowaniu nr sprawy 1/WR/2018/ALK dostawa leku biologicznego Tocilizumab, objętego ochroną patentową, w związku z powyższym istnieje tylko jeden dostawca, który może zrealizować zamówienie,

Firma – Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa.

Podstawa prawna zastosowania trybu:

art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą PZP”.

Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn: związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających

z odrębnych przepisów.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
10/01/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Roche Polska Sp. z o.o.
Domaniewska
Warszawa
02-672
Poland
NUTS code: PL
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 1 988 000.00 PLN
Total value of the contract/lot/concession: 1 988 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą przy ul. Spartańskiej 1, 02-637 Warszawa, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwaną dalej „ustawą PZP”.

Negocjacje odbędą się w dniu 17.1.2018 r. godz. 9:00.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą PZP”.

Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn: związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających.z odrębnych przepisów.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat składania odwołań: każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018

Direct links

HTML
PDF
XML

Other tenders from Poland за for this period

Medical consumables Source: TED

Miscellaneous medical devices and products Source: TED

Antibacterials for systemic use Source: TED

Imaging equipment for medical, dental and veterinary use Source: TED

Information systems and servers Source: TED